ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86 (ΦΕΚ 208 Α 20.09.2011) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά­ξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ,

2011-09-23 09:12

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86 (ΦΕΚ 208 Α 20.09.2011) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά­ξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδη­γίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβο­λής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγ­χωνεύσεων και διασπάσεων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 259/14/2.10.2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι­νοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), και 4 του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθη­κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε­ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ­ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι­είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147).

δ. Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ Α΄ 148).

2.  Την με αριθμ. Υ352/8-7-2011 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι­λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

3. Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού.

4. Την με αριθμό 230/2011 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρ­μογή του κωδικοποιημένου ν. 2190/1920 «περί Ανωνύ­μων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄37), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και του ν. 3777/2009 «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρει­ών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄127) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπά­σεων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 259/14/2.10.2009).

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 2 παρ. 2 & 4 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

1.  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 προστίθενται νέες παράγραφοι 3α, 3β και 3γ ως εξής:

«3α. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες απαλλάσσονται από τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η παρ. 3 εφόσον, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση κάθε μίας από αυτές, η οποία θα αποφανθεί για το σχέδιο σύμβασης συγχώ­νευσης, και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, το σχέδιο διατηρείται δημοσιευμένο σε ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση γίνεται ύστερα από κοινή αίτηση των συγχωνευόμενων εταιριών, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ΄του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90), η οποία είναι αρμόδια για μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, και κατόπιν ελέγχου του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι εταιρείες δεν επιβαρύνονται με ειδικό τέλος για τη δημοσίευση αυτή.

3β. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας και Ναυτιλίας να καθορίζεται ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει το σχέδιο να διατηρείται δημοσιευμένο στο διαδικτυ-ακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. μετά τη γενική συνέλευση των συγχωνευόμενων εταιρειών.

3γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προσωρινή διακοπή πρόσβασης στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον η διακοπή αυτή προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.»

2.  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μίας από τις συγ­χωνευόμενες εταιρείες υποχρεούται να ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των άλλων συγχωνευόμενων εται­ριών, ώστε τα τελευταία να είναι σε θέση να ενημε­ρώσουν τις οικείες γενικές συνελεύσεις των εταιρειών τους σχετικά με κάθε σημαντική μεταβολή του ενερ­γητικού και του παθητικού που σημειώθηκε ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και στην ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων που καλούνται να αποφανθούν ως προς το σχέδιο αυτό.»

«6. Δεν απαιτείται έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ. 4 ούτε ενημέρωση των γενικών συνε­λεύσεων και των άλλων συγχωνευόμενων εταιρειών κατά την παρ. 5, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλ­λων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση, έχουν συμφωνήσει. Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσε­ως απαιτείται έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.»

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 2 παρ. 6 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

1.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 70 κ.ν. 2190/1920 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση της παραγράφου 3α του άρθρου 69, αντί για περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύεται στην εφημερίδα του προηγούμενου εδα­φίου ανακοίνωση, η οποία περιέχει μνεία ότι ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου έχει δημοσιευθεί στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., ανα­φορά του χρόνου δημοσίευσης καθώς και μνεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του σχεδίου στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 70 κ.ν. 2190/1920 τρο­ποποιείται ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, οι πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 3 και 3α του άρθρου 69, κατά περίπτωση, και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν την υποχρέωση να τους παράσχουν, επαρκείς εγγυήσεις αν η οικονομική κατάσταση των συγχωνευομένων εταιρειών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή και εφόσον οι πιστω­τές αυτοί δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις.».

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 70 κ.ν. 2190/1920 καταργείται.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/ 1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου επιλύεται από το Μο­νομελές Πρωτοδικείο της έδρας οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατί­θεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από τις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από την παρ. 1, κατά περίπτωση. Με την απόφασή του το δικαστήριο λαμβάνει τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την εξασφάλιση της απαί­τησης του αιτούντος ή τη ρύθμιση της κατάστασης που δημιουργείται από την παράλειψη της εταιρείας να λάβει επαρκή μέτρα προστασίας. Προϋπόθεση για τη λήψη μέτρων είναι ότι o αιτών πιστωτής αποδεικνύει κατά τρόπο αξιόπιστο ότι, εξαιτίας της συγχώνευσης, η ικανοποίηση των αξιώσεών του διατρέχει κίνδυνο και ότι κανένα επαρκές μέτρο προστασίας δεν έχει ληφθεί από την εταιρεία.

Η παραπάνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα.».

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 71 του κ.ν. 2190/1920

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 71 κ.ν. 2190/1920 προ­στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγ­γραφο βέβαιης χρονολογίας.».

Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση αν δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία της παρ. 2 του άρ­θρου 70.».

Άρθρο 6

Τροποποίηση του άρθρου 73 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 2 παρ. 5 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 73 του κ.ν. 2190/1920 τροποποιείται ως εξής:

α) Η περ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) κατά περίπτωση, εφόσον οι οικονομικές καταστά­σεις της τελευταίας χρήσης φέρουν ημερομηνία λήξης της χρήσης αυτής που απέχει περισσότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία του σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης, μιας λογιστικής κατάστασης (προσωρι­νού ισολογισμού) της εταιρείας που συντάσσεται σε ημερομηνία η οποία δεν μπορεί να προηγείται από την ημερομηνία του σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης περισσότερο από τρεις μήνες.»

β) Η περ. δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) κατά περίπτωση, των εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρ­θρου 69.»

2.  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέα παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Η λογιστική κατάσταση της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που:

α) η εταιρεία δημοσιεύει εξαμηνιαία οικονομική έκ­θεση σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις υπο­χρεώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, και καθιστά την έκθεση αυτή διαθέσιμη στους μετόχους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 ή

β) όλοι οι μέτοχοι και κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέ­χουν δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση, έχουν συμφωνήσει. Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 73 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Εφόσον ένας μέτοχος έχει δώσει στην εταιρεία τη συγκατάθεσή του όσον αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγραφα ή αποσπάσματα μπορεί να παρασχεθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.»

4.  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταστήσει τα αναφερόμενα στην παρ. 1 έγγραφα διαθέσιμα στην έδρα της εφόσον, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γε­νική συνέλευση η οποία θα αποφανθεί για το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, τα καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβάρυνση για το κοινό. Η παρ. 3 δεν εφαρμόζεται εάν η ιστοσελίδα παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, να μεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία υποχρεούται να θέτει τα έγγραφα στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της.».

5.  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 73 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας, η απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 μπορεί να εξαρτάται από όρους και περιορισμούς, που είναι απαραίτη­τοι για να προστατευθεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιότητα των εγγράφων, και μόνο στο βαθμό που οι όροι και περιορισμοί αυτοί τελούν σε σχέση αναλογίας με την επίτευξη των εν λόγω στόχων.»

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 74 του κ.ν. 2190/1920

Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για τη συγ­χώνευση, που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 72, μαζί με τη σχετική σύμβαση, η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλονται, μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη­τας και Ναυτιλίας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εται­ρείες.».

Άρθρο 8

Τροποποίηση του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 2 παρ. 8 & 9 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. H πράξη με την οποία μία ή περισσότερες εται­ρείες μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) σε άλλη εταιρεία που κατέχει το σύνολο των μετοχών τους ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, είτε η ίδια είτε δια μέσου προσώπων που κατέχουν τις μετοχές στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό της, υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄, 69 παρ. 4-6, 71, 73 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄, 75 παρ.

1 περ. β΄ και 76.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 τροποποιείται ως εξής:

α) Το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παραγράφου

2 καταργείται.

β) Μετά την περ. β΄ της παραγράφου 2, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερή­σιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώ­ματος αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ρυθμίσεων. Η ημέρα συνεδρίασης που θα ορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η σύγκληση γενικής συνέλευσης από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Στην απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που εκδίδε­ται έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων μετόχων, ορίζεται χρόνος συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την προ­θεσμία σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39.».

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 78 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Για τους σκοπούς της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 73.».

Άρθρο 9

Προσθήκη νέου άρθρου 78α στον κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 2 παρ. 10 & 11 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

Μετά το άρθρο 78 προστίθεται στον κ.ν. 2190/1920 νέο άρθρο 78α, που έχει ως εξής:

«Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ή περισσότερων εταιρειών με απορρόφησή τους από άλλη εταιρεία, στην οποία ανήκει το 90% ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, των μετοχών ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση των πρώτων, είτε αυτοτελώς είτε δια μέσου προσώπων που ενεργούν στο δικό τους όνομα αλλά για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της τελευταίας κατά το άρθρο 72, εάν:

α) η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης που προ­βλέπει το άρθρο 69 πραγματοποιείται, για την απορ-ροφώσα εταιρεία, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την ημέρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης της ή των απορροφωμένων εταιρειών, που καλούνται να αποφαν­θούν επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, και

β) όλοι οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την ημέρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης της ή των απορροφωμένων εταιρειών, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφώσας εταιρείας, των εγγράφων που προ­βλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. α’ και β΄ και, κατά περίπτωση, γ΄, δ΄ και ε΄.

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας εται­ρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γε­νικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 78.

2. Για τους σκοπούς της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 73.».

Άρθρο 10

Τροποποίηση του άρθρου 82 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 3 παρ. 1 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

1.  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 82 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Οι εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση απαλ­λάσσονται από τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προ­βλέπει η παρ. 4 εφόσον, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση κάθε μίας από αυτές, η οποία θα αποφανθεί για το σχέδιο σύμβασης διάσπασης, και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, το σχέδιο διατηρείται δημοσι­ευμένο σε ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση γίνεται ύστερα από κοινή αίτηση των εταιρειών, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.1 περ. γ΄ του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90), η οποία είναι αρ­μόδια για μία από τις εταιρείες που μετέχουν στη δι­άσπαση, και κατόπιν ελέγχου του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι εταιρείες δεν επιβαρύνονται με ειδικό τέλος για τη δημοσίευση αυτή. Οι παράγραφοι 3β και 3γ του άρθρου 69 εφαρ­μόζονται ανάλογα και στην απαλλαγή της παρούσας παραγράφου.»

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 82 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Δεν απαιτείται έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που πα­ρέχουν δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση, έχουν συμφωνήσει. Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.».

Άρθρο 11

Τροποποίηση του άρθρου 83 του κ.ν. 2190/1920

Η παράγραφος 1 του άρθρου 83 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις του άρθρου 70 εφαρμόζονται και στην περίπτωση διάσπασης εταιρειών. Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 70 δημοσιεύσεις γίνονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 82 ή τη δημοσίευση που προβλέπεται στην παράγραφο 4α του ίδιου άρθρου, κατά περίπτωση.».

Άρθρο 12

Τροποποίηση του άρθρου 84 του κ.ν. 2190/1920

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 84 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγ­γραφο βέβαιης χρονολογίας.»

Άρθρο 13

Τροποποίηση του άρθρου 87 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 3 παρ. 2 και 7 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

1.  Το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ του άρθρου 87 κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εφαρμόζο­νται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 73.»

2. Μετά την περ. δ΄ του άρθρου 87 κ.ν. 2190/1920 προ­στίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Αν ζητηθεί η σύγκληση γενικής συνέλευσης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την περ. γ΄, εφαρμό­ζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 78.».

Άρθρο 14

Τροποποίηση του άρθρου 88 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 3 παρ. 8 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 88 του κ.ν.2190/1920 προστίθεται νέα παράγραφος 3α ως εξής:

«3α. Όταν οι μετοχές κάθε μίας από τις νέες εταιρείες διανέμονται στους μετόχους της διασπώμενης εταιρεί­ας σε αναλογία με τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, δεν απαιτείται η τήρηση των δι­ατάξεων των άρθρων 82 παρ. 5 και 6, 84 παρ. 1 και 73 παρ. 1 περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄.»

Άρθρο 15

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3777/2009 (άρθρο 4 παρ. 1 Οδηγίας 2009/109/ΕΚ)

1. Η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 4 του ν. 3777/2009 λαμβάνει αρίθμηση ως παράγραφος 1.

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3777/2009 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Η ημεδαπή εταιρεία που συμμετέχει σε διασυνο­ριακή συγχώνευση απαλλάσσεται από τις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον για συνεχή περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση, η οποία θα αποφανθεί ως προς το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, το κοινό σχέδιο διατηρείται δημοσιευμένο σε ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορι­κού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται ύστερα από αίτηση της ημεδαπής εταιρίας στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και έλεγχο του κοινού σχεδίου από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εται­ρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Εκτός από το κοινό σχέδιο, στον παραπάνω ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται και τα στοιχεία των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου Η ημεδαπή εταιρεία δεν επιβαρύνεται με ειδικό τέλος για τη δημοσίευση της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί

να καθορίζεται ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει το κοινό σχέδιο να διατη­ρείται δημοσιευμένο στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. μετά τη γενική συνέλευση της ημεδαπής εταιρίας.»

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3777/2009 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προσωρινή διακοπή πρόσβασης στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον η διακοπή αυτή προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.»

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και διασυ­νοριακές συγχωνεύσεις, των οποίων το σχέδιο σύμβα­σης ή, κατά περίπτωση, το κοινό σχέδιο καταρτίζεται μετά την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ως χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται η 30η Ιουνίου 2011.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011