Π.Δ.74/2009 Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2009-06-15 20:25
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 74

Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.