ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186 ΦΕΚ A 213 7/10/2009 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

2009-11-28 00:55

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186 ΦΕΚ A 213 7/10/2009

Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και  Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις:

αα) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).

ββ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

γ) Την υπ’ αριθμ. 271/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

2. Όλες οι υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευομένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.

3. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

4. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευομένων Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και των υπαγόμενων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων.

5. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Πολιτισμού ή ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.

6. Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συγχωνευομένων Υπουργείων.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ