Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213 Α/7-10-2009) : Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία

2009-10-09 15:59
 

Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213 Α/7-10-2009)

Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις:

αα) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ Α 137).

ββ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

γ) Την υπ’ αριθµ. 273/2009 γνωµοδότηση του Συµβου­λίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1.  Το Υπουργείο Οικονοµικών που είχε συγχωνευ­θεί µε το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) µε το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ανασυνιστάται και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µετονοµάζεται σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2.   Στο ανασυνιστώµενο Υπουργείο Οικονοµικών µεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας το σύνολο των αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέ­ντος µε το π.δ. 81/2000 Υπουργείου Οικονοµικών, όπως οι αρµοδιότητες, υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό έχουν κατά την έκδοση παρόντος διαµορφωθεί

3.  Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών σε θέµατα αρµοδιότητας του ανασυνιστώµενου Υπουργείου Οικονοµικών νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονοµικών. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οι­κονομίας και Οικονοµικών σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που παραµένουν σε αυτό, νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ­τιλίας.

4. Ως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχι­κών Συµβουλίων του Υπουργείου Οικονοµικών το προ­σωπικό του ανασυνιστώµενου Υπουργείου εξακολου­θεί να υπάγεται στα ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικό­τητας και Ναυτιλίας.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Οικονοµικών ως τις 31.12.2009 βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ­τιλίας.

 

Άρθρο 2

1.  Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στις επόµενες διατάξεις στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικό­τητας και Ναυτιλίας συγχωνεύονται τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

2.  Όλες οι υπηρεσίες κεντρικές και περιφερεια­κές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευοµένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπη­ρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ­τιλίας υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νοµικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόµενα Υπουργεία.

3.  Με την εξαίρεση της Γενικής Γραµµατείας Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες στα συγχωνευόµενα Υπουργεία αποτε­λούν εφεξής αντίστοιχες Γραµµατείες του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

4.   Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότη­τας και Ναυτιλίας περιέρχονται οι αρµοδιότητες των συγχωνευοµένων Υπουργείων Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπαγόµενων σε αυτά υπηρεσιακών µονάδων.

5. Όπου σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ανα­φέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ή Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής νοείται εφεξής Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6.  Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια των συγχωνευοµένων Υπουρ­γείων.

 

Άρθρο 3

Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης µετατρέπεται σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης και µεταφέρεται ως σύνολο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσε­ων και προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών µεταφέρεται επίσης ως σύνο­λο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού, από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Άρθρο 4

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών των συγχωνευοµένων Υπουργείων Ανάπτυξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Γενικών Γραµµατειών Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ως τις 31.12.2009 βαρύνουν, αντί­στοιχα, τους προϋπολογισµούς των συγχωνευοµένων Υπουργείων, οι πιστώσεις των οποίων µεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως και τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, οι πιστώσεις του οποίου µεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009