ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 184 ΦΕΚ A 213 7/10/2009 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

2009-11-28 00:49

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 184 ΦΕΚ A 213 7/10/2009

Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις:

αα) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).

ββ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπολογισθεί.

γ) Την υπ’ αριθμ. 272/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το Υπουργείο συγκροτούν μεταφερόμενες σε αυτό με τις θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, οι ακόλουθες υπηρεσίες.

α) Από το Υπουργείο Εσωτερικών.

αα) Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης που συνεστήθη με το άρθρο 12 του π.δ. 215/2007 (ΦΕΚ Α 241).

ββ) Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

που αποτελούν εφεξής Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β) Από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

αα) Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοοίας (Άρθρο 25 π.δ. 242/1999, ΦΕΚ Α 202)

ββ) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής που αποτελεί εφεξής Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

γγ) Το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του.

 

Άρθρο 2

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει τις αρμοδιότητες των μεταφερομένων σε αυτό υπηρεσιών,

αα) του Υπουργείου Εσωτερικών,

ββ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 3

α. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών σε θέματα των μεταφερομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων νοείται εφεξής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέματα των μεταφερομένων από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων νοείται εφεξής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

 

Άρθρο 4

Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως τις 31.12.2009, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία προέρχονται οι μεταφερόμενες σε αυτό Υπηρεσίες.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009