Επιστολή Καραμίχα σε Παπακωνσταντίνου και Σκανδαλίδη για την περαίωση στους συνεταιρισμούς

2010-09-30 15:57

  

«Στο σχέδιο νόμου “Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις” κρίνεται απαραίτητο να υπαχθούν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, με ειδικό συντελεστή προσαύξησης του κύκλου εργασιών τους, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση», ζητά ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας, με επιστολή του από τον υπουργό Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Σκανδαλίδη.

«Θεωρείται απόλυτα αναγκαία η θετική σας εισήγηση για την υιοθέτηση των προτεινόμενων τροπολογιών κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού στη Βουλή», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, στην επιστολή που κοινοποιείται στον Φ. Σαχινίδη, υφυπουργό Οικονομικών, Δ. Κουσελά, υφυπουργό Οικονομικών, Γ. Κουτσούκο υφυπουργό ΥΠΑΑΤ, Μ. Αποστολάκη, υφυπουργό ΥΠΑΑΤ, Γ. Κανελλόπουλο, Γεν. Γραμμ. ΥΠΑΑΤ.

Η Αιτιολογική Έκθεση

Ένα θέμα σημαντικό, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιου προβληματισμού σε επίπεδο διεθνές είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φορολογούνται οι συνεταιρισμοί λόγω της διαφορετικής φυσιογνωμίας την οποία παρουσίαζαν, συγκρινόμενοι κυρίως με τις εταιρίες του εμπορικού νόμου.

Η ουσιαστική διαφορά, η οποία επιβάλλει την ειδική μεταχείριση , την οποία άλλωστε απολαμβάνουν οι συνεταιρισμοί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις ΗΠΑ, είναι εκείνη μεταξύ κέρδους και πλεονάσματος. Αφετηρία για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα είναι ο σκοπός ίδρυσης και ο τρόπος δράσης ενός συνεταιρισμού σε σύγκριση με τον σκοπό ίδρυσης και δράσης μιας εταιρίας π.χ. ανώνυμης του εμπορικού δικαίου.

Ο συνεταιρισμός ιδρύεται από εκείνους που διαπιστώνουν μια συγκεκριμένη ανάγκη κοινή γι' αυτούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα ωφεληθούν αν ενεργήσουν από κοινού. Μία εταιρεία, ιδρύεται από επιχειρηματίες που διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια, με σκοπό όχι την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των εταίρων, αλλά την επικερδέστερη αξιοποίηση των κεφαλαίων  τους.

Η παραπάνω διαφορά συνοψίζεται στο ότι στον συνεταιρισμό ιδιοκτήτες και πελάτες είναι τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο συνεταιρισμός συναλλάσσεται με τα μέλη του, ενώ στην εταιρεία, ιδιοκτήτες και πελάτες είναι διαφορετικά πρόσωπα με αντίθετα συμφέροντα.

Από τη διαφορά αυτή πηγάζει και η διαφοροποίηση της έννοιας πλεονάσματος στους συνεταιρισμούς από την έννοια του κέρδους (στις εταιρίες). Βεβαίως πολλοί συνεταιρισμοί, έχουν συναλλαγή και με μη - μέλη, στην περίπτωση αυτή δημιουργείται κέρδος, όπως στις συμβατικές επιχειρήσεις.

Στην πράξη ο κύκλος εργασιών των Α.Σ.Ο. αφορά τις δοσοληψίες του νομικού προσώπου με τα μέλη του και ο «καθαρός» κύκλος εργασιών δεν είναι αυτός που εμφανίζεται στις οικονομικές του καταστάσεις, αλλά πολύ μικρότερος. Οι Συν/κές Οργανώσεις αποβλέπουν, όπως προαναφέρθηκε, στην αύξηση του εισοδήματος των μελών τους και όχι του συνεταιρισμού.

Όμως η μακροχρόνια κρίση τον αγροτικό τομέα έχει εκ των πραγμάτων υποχρεώσει τις Α.Σ.Ο. να παραλαμβάνουν μεγάλο τμήμα ή το σύνολο της αγροτικής παραγωγής των φυσικών μελών τους και τρίτων. Πολλές φορές δε η Πολιτεία εξαναγκάζεται με άτοκα δάνεια που χορηγεί στις Α.Σ.Ο. και με το φόβο κοινωνικών εκρήξεων, να χρηματοδοτήσει τη συγκέντρωση αγροτικών προϊόντων προκειμένου να στηρίζεται  ένα ελάχιστο, έστω, επίπεδο αγροτικού εισοδήματος. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να εμφανίζουν συχνά υψηλούς ετήσιους κύκλους εργασιών, μάλιστα δε τις περισσότερες φορές αδυνατούν να προωθήσουν στην αγορά με αποδέκτες τιμές τα παραλαμβανόμενα αυτούσια ή μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα. Οι σημαντικοί αυτοί λόγοι επιβάλλουν την ένταξη στο σχέδιο νόμου «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» όλων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου εργασιών τους (τζίρου).

Επισημαίνουμε ότι τα έσοδα των Α.Σ.Ο. που προέρχονται από τις δοσοληψίες μεταξύ των μελών τους είναι αφορολόγητα (νόμος 2238/94 άρθρο 103 παράγραφος 1Θ).

Τονίζεται επίσης ότι οι έλεγχοι των τελευταίων ετών που έχουν πραγματοποιηθεί στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις κατέληξαν ως αποτέλεσμα σχετικά με τον κύκλο εργασιών, ότι το 80% αφορά δοσοληψίες μεταξύ των μελών και το υπόλοιπο 20% αφορά δοσοληψίες με τρίτους. Κατά συνέπεια φορολογητέο έσοδο αποτελεί μόνο το 20% του κύκλου εργασιών τους και θα ήταν άδικο για τις Συν/κές Οργανώσεις να υπαχθεί το σύνολο του κύκλου εργασιών τους στην περαίωση. Επομένως κρίνεται αναγκαίο μόνο το 20% του κύκλου εργασιών να υπαχθεί στην περαίωση και ο συντελεστής προσαύξησης του κύκλου εργασιών να διαμορφωθεί στο 20% έναντι αυτού που θα ισχύσει για τις άλλες επιχειρήσεις (20:100X2%).

Ειδικότερα η προσαύξηση του κύκλου εργασιών θα πρέπει να γίνει με συντελεστή 4‰, για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και τις συνεταιριστικές εταιρίες.

Επειδή με την περαίωση στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η είσπραξη εσόδων  από εισόδημα και Φ.Π.Α, η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ αν και εισπράττεται μέσω των ΔΟΥ και αφορά τον ασφαλιστικό οργανισμό για την κάλυψη των ζημιών της αγροτικής παραγωγής, υπάρχει κίνδυνος να μην αποδοθεί ποτέ. Το ίδιο ισχύει και για τους παρακρατούμενους φόρους.

Συνεπώς, οι εισφορές ΕΛΓΑ, καθώς και οι παρακρατούμενοι φόροι που έχουν παρακρατηθεί από τους αγοραστές αυτούσιων αγροτικών προϊόντων,  δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην περαίωση προκειμένου να αποδίδονται κανονικά.

Προτεινόμενες Τροπολογίες

1.      Στο τέλος του άρθρου 3 να προστεθεί νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες του Ν. 2810/2000 (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις) ΦΕΚ Α 108/6-4-2000, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου εργασιών τους».

2.      Στο τέλος του άρθρου 6 παρ. 2 να προστεθεί νέα περίπτωση δ) ως εξής:

« Η προσαύξηση του κύκλου εργασιών, για το εισόδημα, που φορολογείται, των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού, να γίνει με συντελεστή 4‰ ».