ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2010-07-30 16:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0005/10
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ »
 
 
Αθήνα, 23 Ιουλίου  2010


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής:


1.  Σε  συνέχεια  της  ανακοίνωσης  (0003/09:  Επάρκεια  Πρακτικής  Άσκησης),  της  Επιτροπής  Λογιστικής Τυποποίησης   και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ), σας  ενημερώνουμε ότι η προθεσμία που  αναφέρεται στο άρθρο 11 της ανωτέρω ανακοίνωσης παρατείνεται από τις 30 Ιουλίου  στις  30 Σεπτεμβρίου 2010. 
 
2.  Η ανωτέρω παράταση αφορά αποκλειστικά και μόνο την υποβολή των ετήσιων αναφορών  για  την    χρονική  περίοδο  από    30  Ιουνίου  2009  έως  1  Ιουλίου  2010  και  χορηγείται  λαμβανόμενων  υπόψη  των  πρακτικών  προβλημάτων  που  ανέκυψαν  κατά  την  πρώτη  χρήση εφαρμογής των οριζομένων στην εν λόγω ανακοίνωση.  
 
3.  Επισημαίνεται ότι για τις επόμενες χρήσεις η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο  11 της ανωτέρω ανακοίνωσης ισχύει κανονικά.
 


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.