Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων

2011-03-01 18:03

  

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ήταν η 28η Φεβρουαρίου μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2011.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και η υποβολή των παραπάνω ανακεφαλαιωτικών πινάκων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 

 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών