Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/903 10.02.2011 Προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

2011-02-18 09:30

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                    Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2011
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ                                                   Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/903
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
Ταχ.Δνση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ. : 10674, Αθήνα
Πληροφορίες: Γιάννης Ντινιακός, Έλλη Σιμάτου,
Σοφία Παπαδάκη
Τηλέφωνα: 213 –1313113, -106, -115.
FAX : 210-3389147
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Χώρας (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: «Προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας».

    Η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών προέβη στην έκδοση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ: 1178/7-12- 2010 (Α.Δ.Α.: 4ΙΦΜΗ-ΤΛ) (ΦΕΚ 1916/Β΄/9-12-2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».
    Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «για τη περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών».
    Η ως άνω Υπηρεσία, με την αριθμ. πρωτ. Δ 12 Α/2276/2010/ ΠΟΛ. 1186/20-12-2010 (Α.Δ.Α.: 4ΙΙΩΗ-3) εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών, παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με την προσκόμιση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου ειδικού πληρεξουσίου.
    Ειδικότερα, με την εν λόγω εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι «… σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου-εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο».
    Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.
    Η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.gspa.gr-, στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/
    Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
    Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Η Γενική Γραμματέας
Ευσταθία Μπεργελέ