Αριθμ. οικ. 61510/5758 30.12.2010 Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

2011-01-24 14:14

  

Αριθμ. οικ. 61510/5758 30.12.2010 Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 22 του ν. 3109/2003, (Α΄ 38) «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις»,
β. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (Α΄ 98),
γ. του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
2. Την με αριθμ. A 5790/575/24−4−2009 (B΄ 756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. Αοικ.17463/1654/22−4−10 (Β΄ 566) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 49535/7669/13−10/−10 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπ..Με.& Δ. με θέμα: «Aνάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπυρίδωνα Βούγια» (ΦΕΚ Β΄ 1644/2010).
4. Την ανάγκη καθορισμού ενιαίου κομίστρου για συγκεκριμένες διαδρομές ΕΔΧ αυτοκινήτων εντός του νομού Αττικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το τιμολόγιο κομίστρων, για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, που εκτελούν τις κάτωθι διαδρομές, στο ποσό των 35 ευρώ για τις ώρες 05.00 – 24.00 (μονή ταρίφα) και στο ποσό των 50 ευρώ για τις ώρες 00.00 – 05.00 (διπλή ταρίφα):
α. Διαδρομή Α΄: Έναρξη: Εντός του δακτυλίου, που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας − Ζαχάρωφ − Μεσογείων − Φειδιππίδου − Μιχαλακοπούλου − Σπύρου Μερκούρη − Βρυάξιδος − Υμηττού − Ηλ. Ηλιού − Α. Φραντζή − Λ. Συγγρού − Χαμοστέρνας − Πειραιώς − Ιερά Οδός − Κωνσταντινουπόλεως − Αχιλλέως − πλατεία Καραϊσκάκη − Καρόλου − Μάρνη − 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων λεωφόρων−οδών) και
Τέλος: Στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος».
β. Διαδρομή Β΄: Έναρξη: Από το διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» και
Τέλος: Εντός του δακτυλίου, που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας − Ζαχάρωφ − Μεσογείων − Φειδιππίδου − Μιχαλακοπούλου − Σπύρου Μερκούρη − Βρυάξιδος − Υμηττού − Ηλ. Ηλιού − Α. Φραντζή − Λ. Συγγρού − Χαμοστέρνας − Πειραιώς − Ιερά Οδός − Κωνσταντινουπόλεως − Αχιλλέως − πλατεία Καραϊσκάκη − Καρόλου − Μάρνη − 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας. (συμπεριλαμβανομένων και τωναναφερομένων λεωφόρων−οδών)

2. Σε περίπτωση που η ώρα εκκίνησης και λήξης της διαδρομής είναι νωρίτερα ή αργότερα από τις 05:00 ή τις 24:00, τότε η τιμή καθορίζεται από την ώρα άφιξης στον προορισμό.
3. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση σημαίας), τα πρόσθετα του Αεροδρομίου και των αποσκευών και τα διόδια της Αττικής Οδού.
4. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει, ως έχει, η υπ’ αριθμ. Α5790/575/24−3−09 (Β΄ 756) απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Αοικ.17463/1654/22−4−10 «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης ΕΔΧ αυτοκίνητα» απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η παρούσα ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2011 (01−02−2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ