Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5015043εξ2011 04.05.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

2011-05-09 10:05

Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5015043εξ2011 04.05.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.