Α.Π.: Φ.80000/20577/603 07.09.2011 Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ.2β του αρθ.38 του Ν.3986/2011

2011-09-08 12:32

Α.Π.: Φ.80000/20577/603 07.09.2011 Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ.2β του αρθ.38 του Ν.3986/2011