Αριθ. πρωτ.οικ.2/87965/0026 16.12.2010Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών για επιδικασθέντες τόκους επί επιστρεφομένων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως

2011-01-24 14:54

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                              Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                   Αριθ. πρωτ.οικ.2/87965/0026
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: A
Ταχ. Δ/νση : ΚΗΦΙΣΊΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληφοροφίες: Ελ. Τζαφάλια
Τηλέφωνο : 210 6987725
FAX : 210 6987730

Θέμα: «Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών για επιδικασθέντες τόκους επί επιστρεφομένων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α.141).
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α. 127), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α. 58).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α.98).
δ) Της αριθ. 2672/3-12-2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (Β.2408)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή δαπανών που αφορούν τόκους επί επιστρεφομένων εσόδων (φόρων, δασμών ή προστίμων) που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως, σε περίπτωση δικαστικής επιδίκασής τους με επιτόκιο διαφορετικό εκείνου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας (τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, όπως προστέθηκε με το άρθρο 68 παρ.1 του ν.3842/2010), ως ακολούθως:
α) Απόφαση του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις 3/πλούν, που συντάσσεται από το Διατάκτη, και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του, το δικαιούμενο ποσό και τις σχετικές κρατήσεις.
γ) Πίνακας αναλυτικού υπολογισμού των τόκων, που συντάσσεται από τη Δ5- Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δικαστικής απόφασης, με την οποία επιδικάστηκαν οι τόκοι.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων έκπτωσης με τους οποίους έχουν επιστραφεί τα ποσά των φόρων ή των λοιπών εσόδων που προέκυψαν από τις νέες
εκκαθαρίσεις με βάση τη σχετική δικαστική απόφαση.
2. Κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος προσκομίζονται τα δικαιολογητικά αναφορικά με την εκπροσώπηση, πιστοποίηση της ταυτότητας των δικαιούχων και νομιμοποίηση εκείνων που δικαιούνται να τα εισπράττουν, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου απαιτούνται.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ