Αριθμός Πρωτ. 2/46369/0004 16.06.2011 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

2011-06-22 15:28

Αριθμός Πρωτ. 2/46369/0004 16.06.2011 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών