Α.Π.: Φ.80020/οικ.19440/557 24.08.2011 Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου υπ΄ αρίθμ. 3996/2011 με τίτλο «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

2011-08-25 12:33

Α.Π.: Φ.80020/οικ.19440/557 24.08.2011 Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου υπ΄ αρίθμ. 3996/2011 με τίτλο «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»