ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.πρωτ: οικ. 18772/345 B Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

2010-10-03 12:02

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αθήνα,   16 /9/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                         Αρ.πρωτ: οικ. 18772/345 B

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ                                                                                                                            

ΤΜΗΜΑ:  Β΄                                                                        

 

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕK 115 τεύχος Α δημοσιεύθηκε ο ν. 3863/2010 « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» με τον οποίο, μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

                       

Άρθρο 19

 

Παράγραφος 1

 

Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι από 1.1.2011 η εισφορά του ασφαλισμένου για τον Κλάδο Υγείας του ΟΓΑ ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του  ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι. Επίσης καταργούνται από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α,111), σύμφωνα με τις οποίες ποσοστό 15% επί των ποσών της κρατικής επιχορήγησης , μεταφέρεται κάθε χρόνο στον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού.

 

Παράγραφος  2

 

Με τη διάταξη της παρ. αυτής τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

 

Έτσι από τη ψήφιση του άρθρου αυτού η αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και παροχές των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, παύει πλέον να συνδέεται με το συνολικό ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων του προηγούμενου έτους.

 

Παράγραφος 3

 

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής ρυθμίστηκε νομοθετικά  το θέμα της αύξησης των 30 € μηνιαίως, που χορηγήθηκε στη βασική προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ (ν. 4169/1961)  αναδρομικά από τον Οκτωβρίου του 2009.

 

Παράγραφος 4

 

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής και με σκοπό την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, συμπληρώνεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 4β του άρθρου 7 του ν. 3050/2002, και έτσι για τους ασφαλισμένους του Κλάδου απαιτείται πλέον προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ, περί εξοφλήσεως των εισφορών τους προς τον Κλάδο, προκειμένου να τύχουν αποζημιώσεως γεωργικής παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΕΛ.ΓΑ) 

 

Παράγραφος 5

 

Με την  παράγραφο αυτή επεκτείνεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4γ του άρθρου 7 του ν. 3050/2002 και για τις περιπτώσεις αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής, δηλαδή δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και στις περιπτώσεις που από τα αντίστοιχα ποσά παρακρατείται το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών ΟΓΑ.                 

                                                 

Άρθρο 22

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι όροι ασφάλισης στον ΟΓΑ των εργατών γης, οι οποίοι υπάγονται στον ΟΓΑ  σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2639/1998,

 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που υπάγονται, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, δηλ. οι εργαζόμενοι ως εργάτες γης σε γεωργικές εργασίες για λογαριασμό γεωργικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων,(ημεδαποί και αλλοδαποί) και γενικότερα οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, έστω και με μία ημέρα εργασίας ανά έτος.

 

Επίσης, ορίζονται οι παρακρατούμενες εισφορές σε ποσοστό 10 % επί των καταβαλλομένων αμοιβών υπέρ του κλάδου σύνταξης, ασθένειας και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ του ΟΓΑ το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομοιώνεται, ενώ με απόφαση του Δ.Σ του ΟΓΑ γίνεται ο επιμερισμός του ανωτέρω ποσοστού ανά κλάδο ασφάλισης.

 

Ορίζεται, ακόμα, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών εργασίας κατ’ έτος των εργατών γης που απασχολούνται περιστασιακά.

 

Ειδικότερα, οι ημέρες εργασίας των ανωτέρω προσώπων υπολογίζονται ανά έτος και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των αμοιβών που τους καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει την 31 Δεκεμβρίου  του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,

 

Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να τύχουν παροχών ασθένεια από τον ΟΓΑ και παροχών από τον ΛΑΕ, απαιτείται η πραγματοποίηση 150 τουλάχιστον ημερών εργασίας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 

Επί πλέον προβλέπεται  σαφώς ότι εάν  από τον υπολογισμό των ημερών εργασίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, προκύπτουν άνω των 300 ημερών κατ’ έτος, οι επί πλέον ημέρες δεν λαμβάνονται υπόψη , διαγράφονται και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος

 

Ακόμα, με τη διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι αγρεργάτες που έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας και άνω κατ’ έτος ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος, ενώ όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 150 ημέρες εργασίας κατ’ έτος , ο χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας τους δια 25.Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα κατατάσσονται για κάθε έτος απασχόλησης στη μεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστική κατηγορία  της παρ. 1, του άρθρου 4 του ν. 2458/1997,εξετάζοντας κάθε φορά  οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές  της κατηγορίας να καλύπτονται από το σύνολο των εισφορών που κατάβαλε ο εργαζόμενος μέσα στο έτος.

 

Επισημαίνεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 με τις οποίες εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, πρόσωπα που είναι άμεσα ασφαλισμένα στο Δημόσιο ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από τους φορείς αυτούς, δεν έχουν εφαρμογή στους περιστασιακά  απασχολούμενους εργάτες γης.

Δηλαδή τα παραπάνω πρόσωπα έστω και αν είναι άμεσα ασφαλισμένα στο Δημόσιο ή σε άλλους φορείς ή  λαμβάνουν σύνταξη από τους φορείς αυτούς και παράλληλα απασχολούνται περιστασιακά ως εργάτες γης, υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση του ΟΓΑ για την απασχόλησή τους αυτή.

 

Τέλος, για την υλοποίηση του νέου τρόπου αμοιβής και παρακράτησης εισφορών των περιστασιακά απασχολουμένων εργατών γης με εργόσημο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη του Δ. Σ του  ΟΓΑ.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ΤΜ/ΡΧΗΣ  ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ