Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1088456 ΕΞ 17.06.2011 ΘΕΜΑ: Τρόπος απόσβεσης της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας.

2011-06-24 12:17

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1088456 ΕΞ 17.06.2011

ΘΕΜΑ: Τρόπος απόσβεσης της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας.

ΣΧΕΤ.: Η από 27/05/2011 αίτησή σας.

       Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων (Φ.Δ.Χ) που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόμου «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές», υπόκεινται σε ισόποση απόσβεση σε χρονικό διάστημα από τρία έως και επτά έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.

2.    Με την ΠΟΛ. 1106/11.05.2011 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3888/2010, έγινε δεκτό, ότι η απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ δεν αφορά στο λογιστικό προσδιορισμό των κερδών των υπαγόμενων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, καθώς οι αναγνωριζόμενες αποσβέσεις υπολογίζονται επί τεκμαρτής αξίας της άδειας και όχι επί του κόστους αγοράς αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που κατέχουν άδειες πριν από τη δημοσίευση του ν. 3887/2010 (30.09.2010).

Το ποσό της τεκμαρτής αυτής απόσβεσης αναγράφεται στον κωδικό 312 του πίνακα Ζ’ του εντύπου Ε3, ο οποίος αναμορφώνει τον κωδικό 346.

3.    Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ, το μηχανογραφικό σύστημα των Δ.Ο.Υ δεν δέχεται καταχώρηση στον κωδικό 312 του εντύπου Ε3.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, οι ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εκμεταλλεύονται Φ.Δ.Χ πρέπει να αναγράφουν στον κωδικό 461 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 το πιο πάνω ποσό απόσβεσης και η δήλωση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπως σας έχουμε γνωρίσει ήδη προφορικά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ