ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 5/2010 - Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Καταβολή παράβολου για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (Ν.3863/2010, άρθρα 53 έως και 62)

2010-08-31 16:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                         Αθήνα   10-8-2010

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ:- ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

                         ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

                       - ΙΓ5 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30

                     101 70 ΑΘΗΝΑ

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.oga.gr

 

                                                                           ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ

 

                                                                                         2. Τα Περιφερειακά Υποκ/τα

                                                                                             του ΟΓΑ

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΡΙΘ.   5  / 2010

 

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Καταβολή παραβόλου για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (Ν. 3863/2010, άρθρα 53 έως και  62)».

Σας ενημερώνουμε, ότι με τις διατάξεις του Ενάτου Κεφαλαίου «Ενιαίο σύστημα ρύθμισης οφειλών» (άρθρα 53 έως και 62) του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), τις οποίες και σας κοινοποιούμε, καθιερώνεται από 15-7-2010, για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς, νέο ενιαίο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών.

Από την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αυτά.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αιτήσεις για ρύθμιση καθυστερούμενων εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα εξετάζονται στο εξής σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Με επόμενη εγκύκλιό μας και μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά σχετικά με τις νέες διατάξεις και την εφαρμογή αυτών στον ΟΓΑ. Εν τω μεταξύ και επειδή υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ αιτήσεις για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν με τις νέες διατάξεις, σας παρέχουμε τις παρακάτω πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Γενικά για τη νέα ρύθμιση

Με τις νέες διατάξεις μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους τόσο οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ όσο και οι εργοδότες- επιχειρήσεις.

Ειδικά για τον ΟΓΑ οι δόσεις είναι εξαμηνιαίες, καθορίζονται στις  έξι (6), το ανώτερο, και το ποσό της εξαμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600€.

Αρμόδια όργανα για τη ρύθμιση της τμηματικής καταβολής των καθυστερούμενων οφειλών προς τον ΟΓΑ είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τις αιτήσεις αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή ο Προϊστάμενος του κατά τόπο αρμόδιου Υποκαταστήματος του ΟΓΑ.

Επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 56 του ως άνω Νόμου, η αίτηση για ρύθμιση οφειλής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ασφαλιστικού Φορέα και έχει επισυναφθεί  το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, το ποσό του παραβόλου ανέρχεται στα 20 Ευρώ. Για τις επιχειρήσεις, το ποσό του παραβόλου κυμαίνεται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, από 50 μέχρι 400 Ευρώ.

Η καταβολή του παραβόλου για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών ΟΓΑ πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο εξής, πριν από την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, θα πρέπει απαραιτήτως οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν στην ΑΤΕ το ανάλογο παράβολο. Αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών που δεν θα συνοδεύονται από το σχετικό ταμειακό παραστατικό της ΑΤΕ, δε θα γίνονται δεκτές.

 

Διαδικασία ένταξης σε   ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  εισφορών   αυτοτελώς  απασχολουμένων  ασφαλισμένων

(καταβολή παραβόλου στην ΑΤΕ- υποβολή αίτησης για ρύθμιση)

Ο αυτοτελώς απασχολούμενος οφειλέτης που επιθυμεί να ρυθμίσει τις οφειλόμενες εισφορές του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προκειμένου να παραλάβει το ειδικό έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ», στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ονομαστικά στοιχεία του (επισυνάπτεται υπόδειγμα του εντύπου).

Το έντυπο αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα το προσκομίσει στην ΑΤΕ για την καταβολή του ανάλογου ποσού του παραβόλου, το οποίο όπως προαναφέραμε ανέρχεται στα 20€ για όλους τους αυτοτελώς απασχολούμενους οφειλέτες.

Η ΑΤΕ θα εκτυπώσει και θα χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο ταμειακό παραστατικό καταβολής του παραβόλου.

Με το ταμειακό αυτό παραστατικό της ΑΤΕ ο ενδιαφερόμενος θα απευθυνθεί στη συνέχεια στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, προκειμένου να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του, στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ.

Επισημαίνουμε, ότι στις αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να επισυνάπτεται απαραιτήτως το πρωτότυπο ταμειακό παραστατικό που χορηγήθηκε από την ΑΤΕ για την καταβολή του παραβόλου και όχι φωτοαντίγραφο αυτού. Αιτήσεις στις οποίες έχουν επισυναφθεί φωτοαντίγραφα ταμειακών παραστατικών ή που έχουν διαβιβαστεί με Fax δε θα γίνονται δεκτές.

Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών εργοδοτών – επιχειρήσεων

Οι εργοδότες – επιχειρήσεις, που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους,  θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακά Υποκαταστήματα).

Υποδείγματα Εντύπων

Για την εφαρμογή των ανωτέρω επισυνάπτονται δύο υποδείγματα εντύπων καταβολής παραβόλου «ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ»:

α) Το υπόδειγμα 1  θα χρησιμοποιείται για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους και θα συμπληρώνεται από τον  αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ

β)  Το  υπόδειγμα 2 θα χρησιμοποιείται για τους  εργοδότες – επιχειρήσεις και θα συμπληρώνεται από την  αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ. 

Επισυνάπτονται επίσης:

α) νέο προσωρινό υπόδειγμα εντύπου αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 (συμπληρώνεται από τον  αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ) και

β) νέο προσωρινό υπόδειγμα εντύπου αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών εργοδοτών – επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 (συμπληρώνεται από την  αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ).  

Η εγκύκλιός μας αριθ. 3/2010 παύει να ισχύει, και τα  μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα έντυπα ρύθμισης οφειλών καταργούνται.

Συνημμένα: Φ. 9

                                                                                                       Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ