ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 7 28.09.2010 Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2010 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων