Αριθμός Πρωτ. οικ.16331/267 14.07.2011 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3986/11 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

2011-07-18 13:06

Αριθμός Πρωτ. οικ.16331/267 14.07.2011 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3986/11 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.