Αριθμός Πρωτ. Φ.10035/31086/1570 29.12.2010 Tροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ Φ. 80000/7228/308/7-9-2006 (ΦΕΚ 1397/Β’/14-9-2006) Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟAEE