ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 99 12/10/2009 Διατήρηση ή μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ σε συνδυασμό με το ΠΔ 258/05

2009-10-17 17:11

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ             Αθήνα ,  12/  10 /2009

                                    Οργανισμός                                                            
                                    Ασφάλισης                                                      Αρ. πρωτ.ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 18/98360

                                    Ελευθέρων                                                 

                                    Επαγγελματιών                                         

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                      

ΤΜΗΜΑ            : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  99 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΚΑΡΥΔΑΣ                                         

ΤΗΛ.                  : 210 5274390                                                   ΠΡΟΣ :Αποδέκτες Πίνακα Α΄

FAX                   : 210 5220504

                                      

ΘΕΜΑ : «Διατήρηση ή μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Σ.Α. σε συνδυασμό με το Π.Δ.258/05.»

ΣΧΕΤ.: ΟΙ αρ.πρωτ.4371/26-06-09 και 4963/23-07-09 γνωμοδοτήσεις της  Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Ε.

 

Με αφορμή ερωτήματα Περ/κών Διευθύνσεων σχετικά με την δυνατότητα των συνταξιούχων ή των ασφαλισμένων που προέρχονται από το πρώην Τ.Σ.Α. να διατηρήσουν στην κατοχή τους Δ.Χ. αυτοκίνητο ή να μεταβιβάσουν αυτό σε ανήλικο πρόσωπο, και ύστερα από διευκρινήσεις που δόθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού με τις παραπάνω σχετικές γνωμοδοτήσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος προέρχεται από το πρώην Τ.Σ.Α., υποβάλει αίτηση για σύνταξη με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.669/81 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τα Π.Δ. 425/83, Π.Δ.17/85 και Π.Δ.53/91, είναι δυνατό να του απονεμηθεί  σύνταξη , εφόσον διατηρήσει στην κατοχή του μέχρι ένα ακέραιο αυτοκίνητο Δ.Χ. ή ποσοστά της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτων (ταξί, φορτηγά, λεωφορεία), με παρακράτηση από τη σύνταξη του ειδικής εισφοράς αυτοκινήτου.

Επίσης, απονέμεται σύνταξη με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Σ.Α. χωρίς όμως παρακράτηση ειδικής εισφοράς αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος μεταβιβάσει το Δ.Χ. αυτοκίνητο που κατέχει σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Εάν συνταξιούχος του πρώην ΤΣΑ, στην σύνταξη του οποίου γίνεται παρακράτηση ειδικής εισφοράς επειδή κατέχει μέχρι  ένα ακέραιο Δ.Χ. αυτοκίνητο, μεταβιβάσει το  αυτοκίνητο - μετά την ισχύ του Π.Δ.258/05- σε ανήλικο πρόσωπο,  θα πρέπει να συνεχιστεί η συνταξιοδότηση του χωρίς κράτηση ειδικής εισφοράς αυτοκινήτου σύμφωνα με το καταστατικό του πρώην Τ.Σ.Α. .

 Αντίθετα, εάν συνταξιούχος του πρώην ΤΣΑ ο οποίος- μετά την ισχύ του Π.Δ.258/05-  συνεχίζει να συνταξιοδοτείται από τον ΟΑΕΕ, αγοράσει μέχρι ένα ακέραιο ΔΧ αυτοκίνητο, θα πρέπει να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του ειδική εισφορά αυτοκινήτου.

Τέλος, εάν  συνταξιούχος με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ, ο οποίος είχε αποξενωθεί του Δ.Χ. αυτοκινήτου που κατείχε, με προσύμφωνο πώλησης στο οποίο προβλεπόταν καταληκτική ημερομηνία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου δεν προβεί στην εμπρόθεσμη σύνταξη αυτού, τότε θα εκδίδεται σχετική απόφαση παρακράτησης ειδικής εισφοράς αυτοκινήτου για το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξης του προσυμφώνου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου πώλησης.

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                      Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                           Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                          

 

                                                                                                         Ι. ΜΑΡΙΑ