ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 97 8/10/2009 Τροποποίηση του κανονισμού ασφαλιστικής λειτουργίας ως προς τη διαδικασία απονομής σύνταξης γήρατος - αναπηρίας

2009-10-08 17:03

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ           ΜΕΧΡΙ……

                                    Οργανισμός  

                                    Ασφάλισης                                                    Βαθμός          Ασφαλείας …….

                                    Ελευθέρων                                                   

                                    Επαγγελματιών                                            ΑΘΗΝΑ,  08  / 10 / 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                                              Αριθ. πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/17/97237

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                Βαθμός προτ. …………

ΤΜΗΜΑ          : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:   97

ΠΛΗΡ.           : Ε .ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ               : 210-5274386                                                           ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

FAX               : 210-5220504    

                                                                                                                    

ΘΕΜΑ:   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ     ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΣΧΕΤ.:  1) ΑΡΘΡ. 14, 15 ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Φ/80000/7228/308/06 ΥΠ. ΑΠΟΦ.

              2) ΑΡΘΡ.   1      ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Φ/10035/17289/934/09 ΥΠ. ΑΠΟΦ.

 

Με το   αρθρ. 1  της αρ. Φ/10035/17289/934/09 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο αρ. 1998/15-09-2009 ΦΕΚ,  τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας (ΚΑΛ) του ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (παρ. 1) , κατά την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης Γήρατος – Αναπηρίας, η αίτηση υποβάλλεται κατά τα γνωστά στο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου δραστηριότητας του ασφαλισμένου.

Το Περιφερειακό Τμήμα που παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τυχόν ελλείποντα.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που προκύψει έλλειψη άλλων δικαιολογητικών, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από το Περιφερειακό Τμήμα εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής για τα ελλείποντα δικαιολογητικά και για την τρίμηνη προθεσμία υποβολής τους.

Μόλις καταστεί πλήρης δικαιολογητικών ο φάκελος, ο υπάλληλος του Περιφερειακού Τμήματος εκδίδει το πιστοποιητικό προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και το διαβιβάζει, μαζί με το φάκελο,   στο Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.    

Σύμφωνα με την παρ. 2 της νέας διάταξης, το Τμήμα Συντάξεων καθίσταται πλέον αρμόδιο:

Ø  Να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Ø  Να ελέγξει τις καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών και να βεβαιώσει τυχόν οφειλή και πρόσθετα τέλη.

Ø  Να προβεί στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις του ΚΑΛ, είναι σαφές ότι το πιστοποιητικό προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης που εκδίδεται από το Περιφερειακό Τμήμα, δεν υπόκειται σε νέο έλεγχο και αποτελεί ισχυρό, δεδομένο στοιχείο στο οποίο στηρίζονται τα Τμήματα Συντάξεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων για την απονομή των  συντάξεων.

Ως εκ τούτου, η τελευταία παράγραφος της εγκυκλίου 6/08 δεν ισχύει.

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας, με τον προηγούμενο Κανονισμό, θα εξακολουθήσουν να ελέγχονται από τα Τμήματα Συντάξεων.

 

Συν/νη:

 η αριθ. Φ/10035/17289/934/09 Υπ. Αποφ.

 

                                        

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

    Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                                              Ι.  ΜΑΡΙΑ