ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 82/2009 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση ασφαλισμένων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές»

2009-09-01 17:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΘΗΝΑ  1/09/2009                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ32/6/84563

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

             Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                     

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                  ΠΡΟΣ:  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄      

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                           

ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ                                           

ΤΗΛΕΦ: 210 5229978                                                                     

FAX: 210 5285599                                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:    82  
                                                                                        

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση ασφαλισμένων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές».

 

Ύστερα από ελέγχους που πραγματοποίησε η Δ/νση Επιθεώρησης στα Περ/κα Τμήματα διαπιστώθηκε ότι κατά την υποβολή των αιτημάτων διαγραφής ασφαλισμένων δεν γίνεται ενημέρωση αυτών ως προς το συνολικό ύψος των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Για τον λόγο αυτό στο εξής και ανεξάρτητα από τις οδηγίες των αναγκαστικών μέτρων όταν ασφαλισμένος καταθέτει αίτημα διαγραφής και υπάρχει οφειλή ανεξαρτήτως ποσού θα παραλαμβάνει  ενυπόγραφα ενημερωτική χειρόγραφη επιστολή (ως το συνημμένο υπόδειγμα).

Η επιστολή θα εκδίδεται σε δύο αντίγραφα και θα πρωτοκολλείται. Ένα αντίγραφο θα παραλαμβάνει ο ίδιος και ένα θα τοποθετείται στον ατομικό του φάκελο.

Στην περίπτωση που το αίτημα κατατίθεται από άλλο πρόσωπο το οποίο θα έχει εξουσιοδότηση θα παραλαμβάνεται από αυτό και θα υπογράφει στη συγκεκριμένη θέση του εντύπου και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική διότι μεταξύ των άλλων διακόπτει την παραγραφή και θα ελέγχονται όλα τα αιτήματα διαγραφής στο εξής από την Δ/νση Επιθεώρησης για το κατά πόσο εφαρμόζεται. Παρακαλούμε όπως τα ανωτέρω εφαρμοσθούν άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει συμπληρωματική οδηγία για το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης.

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της μονάδας σας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

             Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

Δ/ΝΣΗ:                                                                              

ΤΜΗΜΑ:                                                               ΠΡΟΣ: (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ)

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:

ΠΛΗΡΟΦ:

ΤΗΛΕΦ:

FAX:
                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οφειλή σας».

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τον έλεγχο στο μηχανογραφικό σύστημα και τα στοιχεία του ασφαλιστικού σας φακέλου, η οφειλή σας προς τον ΟΑΕΕ από οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα ………………………... ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ……………………€.

Αν προκύψουν νεώτερα στοιχεία για την ασφάλισή σας στον Οργανισμό θα διαφοροποιηθεί ανάλογα και η συνολική οφειλή σας. Σας επισημαίνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εξοφλούνται με τις τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής και τα τέλη καθυστέρησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή.

 

 

     (Υπογραφή και σφραγίδα)                       (Υπογραφή & ονοματεπώνυμο ολογράφως)

 

 

*Στην περίπτωση που το αίτημα διαγραφής κατατέθηκε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα υπογράφει την παραλαβή με την υποχρέωση να το παραδώσει στον ασφαλισμένο.