OAEE Εγκύκλιος 80 30.09.2010 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3846/10»

2010-10-25 16:23

  

                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                    ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010                                                                    

    Ο.Α.Ε.Ε.                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ9/131/93046

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                              ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                             ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

                         10432 ΑΘΗΝΑ                                

ΠΛΗΡ.           : Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ                                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 80

                    Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΤΗΛ.              : 210 – 5285580  - 569                                                              

FAX               : 210 - 5229840                                                                                                                                                                   

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3846/10»

ΣΧΕΤ. : «Τα αριθμ. πρωτ. α) ΔΙΑΣΦ/Φ9/81/46684/18-5-10 και

                 β) ΔΙΑΣΦ/Φ22/124/64092/28-6-10 έγγραφά μας»

           

            Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 25 του Ν. 3846/10 και ισχύουν από 11/5/10 δηλ. από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

            Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία σας αποστείλαμε προς ενημέρωσή σας το άρθρο 25 του Ν. 3846/10 και το αρ. πρωτ. Φ10035/12393/739/23-6-10 διευκρινιστικό επ’ αυτού έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θέτουμε υπόψη σας τις παρακάτω διευκρινίσεις και επισημάνσεις:

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 

            1. Ως προαιρετική περιοχή λογίζονται οι περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 στους έξι Νομούς (Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης) ή  3100 σε νησιά (εφόσον οι επαγγελματίες ή έμποροι είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών), στις οποίες οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι δραστηριοποιούνται. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον δεν συμπληρώνουν το απαιτούμενο από τις διατάξεις εισοδηματικό κριτήριο και δεν έχουν ασφάλιση σε οποιονδήποτε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ (“παλαιοί” ασφαλισμένοι). Διευκρινίζεται ότι η άσκηση δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή (άνω των 2000 κατοίκων ή 1000 στους έξι Νομούς ή 3100 σε νησιά (εφόσον οι επαγγελματίες ή έμποροι είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών), επιφέρει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

            Ο αριθμός των κατοίκων κάθε χωριού, πόλης ή οικισμού εκλαμβάνεται ξεχωριστά και σε καμία περίπτωση αθροιστικά με τα υπόλοιπα χωριά.

2. Ως πληθυσμός της περιοχής νοείται ο πραγματικός πληθυσμός που ίσχυε κατά την τελευταία  απογραφή πριν από την έναρξη του επαγγέλματος (και όχι ο μόνιμος πληθυσμός), όπως αυτός προσδιορίζεται στο ειδικό βιβλίο, που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι επαγγελματίες που υπήχθησαν στην ασφάλιση του τέως ΤΕΒΕ από 15/7/1992, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123Α), ακόμη και αν μειωθεί ή αν έχει ήδη μειωθεί ο πληθυσμός της περιοχής (όπου ασκείται το επάγγελμα) κάτω των 2000 κατοίκων, συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλισή τους, εφόσον εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με το οποίο υπήχθησαν στην ασφάλιση του τέως ΤΕΒΕ.

Οι επαγγελματίες που είχαν λάβει εξαιρέσεις λόγω πληθυσμιακού κριτηρίου (απογραφή έτους 1961) με την απόφαση ΔΣ του πρώην ΤΕΒΕ αριθ.268/164/5-4-1994 και με το αριθ. πρωτ.Φ10035/25094/1080/6-11-2003 έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων , έγινε δεκτό να συνεχίσουν να εξαιρούνται. Στη συνέχεια με σχετικό έγγραφο του αρμοδίου Υπουργείου έτους 2004 έγινε άρση της διαφωνίας μεταξύ κυβερνητικού επιτρόπου και μελών ΔΣ πρώην ΤΕΒΕ ως προς το θέμα. Για τους λόγους αυτούς οι περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να απαλλάσσονται της ασφάλισης ακόμη και αν ο πληθυσμός της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται έχει υπερβεί το πληθυσμιακό όριο.

 Το πληθυσμιακό και εισοδηματικό κριτήριο ίσχυσαν για πρώτη φορά στο τέως ΤΑΕ μετά την ισχύ του Ν. 3050/02. Οι έμποροι που ασκούσαν επάγγελμα σε προαιρετικές περιοχές και είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του τ. ΤΑΕ πριν την ισχύ του Ν. 3050/02, παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Εφόσον παρουσιαστούν περιπτώσεις επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων με διακοπή εργασιών και επανέναρξή τους, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς ασφάλισής τους (να τους δοθεί δηλ. η δυνατότητα να κριθούν με βάση το πληθυσμιακό και εισοδηματικό κριτήριο για την παραμονή τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή για την εξαίρεσή τους από αυτή, ως δραστηριοποιούμενοι σε προαιρετικές περιοχές), θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με το χρόνο επανέναρξης των εργασιών. Δηλαδή:

α) εάν γίνει επανέναρξη πριν την παρέλευση έτους από τη διακοπή, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς, τότε η υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι υποχρεωτική.

β) εάν γίνει επανέναρξη μετά την παρέλευση έτους από τη διακοπή, ακόμη και αν είναι στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς, δεν θα δίδεται απαλλακτικό τριετίας αλλά θα κρίνονται με το εισοδηματικό κριτήριο ελέγχοντας την τελευταία τριετία που προηγήθηκε της διακοπής των εργασιών.

γ) εάν γίνει επανέναρξη μετά την παρέλευση έτους από τη διακοπή, με διαφορετική δραστηριότητα από αυτή που αρχικά είχε υπαχθεί στην ασφάλιση , θα δίδεται απαλλακτικό τριετίας για τη νέα δραστηριότητα μετά την υποβολή Υ.Δ. (εφόσον αυτή η δραστηριότητα δεν εντάσσεται στα υποχρεωτικώς υπαγόμενα επαγγέλματα όπως αναφέρονται πιο κάτω) και θα ακολουθείται η διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Η΄.

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

 

Από τους επαγγελματίες που ανήκουν στις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες δεν θα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους και δεν θα χορηγείται τριετής απαλλαγή από την ασφάλιση του Οργανισμού. Οι επαγγελματίες αυτοί υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

α) Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΣΑ, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν από 1/1/2007 δραστηριότητες ασφαλιστέες στο πρώην Τ.Σ.Α. (π.χ. ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων, ιδιοκτήτες σχολών οδηγών, μέλη εταιρειών με παρόμοιο σκοπό κλπ).

β) Οι εκτελωνιστές, ασφαλισμένοι του τέως ΤΣΕ, καθώς και οι εκτελωνιστές που ασφαλίστηκαν στο τέως ΤΕΒΕ μετά την ένταξη του ΤΣΕ στο ΤΕΒΕ.

γ) Οι ξενοδόχοι [υπήχθησαν στην ασφάλιση του τέως ΤΕΒΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 όσοι είχαν έναρξη επαγγέλματος μετά την ισχύ του νόμου (1/3/99) και με τις διατάξεις του Ν. 3655/08 όσοι είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1/3/99].

 Τα αναφερόμενα στην παρ. 7 της εγκυκλίου 63/08, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3050/02 στους ξενοδόχους που αρχίζουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους μετά την 1/8/08, δεν ισχύουν. Επίσης τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της εγκυκλίου 17/09, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3050/02 στους ξενοδόχους που αρχίζουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους μετά την 1/3/99, δεν ισχύουν.

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι ξενοδόχοι οι οποίοι έχουν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ ιδιότητα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις (άρθρο 1 του ΠΔ 258/05).

Σε όσες περιπτώσεις ξενοδόχων είχαν χορηγηθεί απαλλακτικές βεβαιώσεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, πρέπει να ακυρωθούν οι πράξεις απαλλαγής και να υπαχθούν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/10, μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος ως προς την ημερομηνία υπαγωγής τους. Όσοι από τους ξενοδόχους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πριν την 1/5/10 θα εξακολουθήσει η ασφάλισή τους για όσο διάστημα διατηρούν το ξενοδοχειακό τους κατάλυμα.

             δ) Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών και Παραγώγων και οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  ε) Οι δραστηριοποιούμενοι με τη σύναψη συμβάσεων για τις οποίες έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (πχ συμβάσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681ΑΚ ή του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 ή του άρθρου 1 του Ν. 2639/98). Επίσης, οι δραστηριοποιούμενοι με συμβάσεις από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση για ανάληψη συγκεκριμένου έργου και εξασφαλίζεται ότι δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Για τους δραστηριοποιούμενους με τη σύναψη συμβάσεων μη υπαγομένων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ δεν θα χορηγούνται απαλλακτικές βεβαιώσεις ή βεβαιώσεις περί μη υποχρέωσης ασφάλισης, αλλά θα παραπέμπονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

στ) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1/1/93 («Παλαιοί» ασφαλισμένοι), οι οποίοι ενώ έχουν επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές, παράλληλα ασκούν και μισθωτή εργασία (πλήρη ή μειωμένη) ή άλλη απασχόληση, εκτός των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ από 1/5/10 (Βλέπε κεφάλαιο Γ, 1).

ζ) Οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του ΝΑΤ, οι οποίοι είτε συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και μετά τη συνταξιοδότησή τους, είτε κάνουν έναρξη επαγγελματοβιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότησή τους ( Βλέπε κεφάλαιο Γ, 2). 

             η) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που κάνουν έναρξη επαγγέλματος μετά τη συνταξιοδότησή τους ως επαγγελματίες, βιοτέχνες ή έμποροι σε προαιρετικές περιοχές ( Βλέπε κεφάλαιο Γ, 2). 

             θ) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την ίδια επαγγελματοβιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα με έδρα προαιρετικές περιοχές αλλά παράλληλα ασκούν δραστηριότητα και σε υποχρεωτική περιοχή ( Βλέπε κεφάλαιο Γ, 2).

               ι) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την ίδια επαγγελματοβιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα με έδρα προαιρετικές περιοχές αλλά μετά τη συνταξιοδότησή τους επεκτείνουν το επάγγελμά τους με προσθήκη νέας δραστηριότητας που δεν υπήρχε (ασχέτως εάν πρόκειται για επεκτεινόμενο ή μη επάγγελμα) ( Βλέπε κεφάλαιο Γ, 2).

              ια) Οι μικροπωλητές (πωλητές) λαϊκών αγορών, επί της άδειας άσκησης επαγγέλματος των οποίων αναφέρεται άσκηση δραστηριότητας σε δύο και άνω υποχρεωτικές περιοχές την εβδομάδα ( Βλέπε κεφάλαιο Γ,3).

              ιβ) Οι κατέχοντες φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 20,01 kw και άνω (Βλέπε κεφάλαιο Γ,4).

               ιγ) Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι για τουλάχιστον μία πενταετία στο Μητρώο Αγροτών και κατέχουν φωτοβολταϊκά συστήματα 100,01 kw και άνω (Βλέπε κεφάλαιο Γ,4).

                ιδ) Οι δραστηριοποιούμενοι με ηλικία άνω των 64 ετών , που δεν υπάγονται σε άλλον φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθόσον ο ΟΓΑ δεν ασφαλίζει φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 64 ετών.

                ιε) Οι ασκούντες τα παρακάτω επαγγέλματα:

- οι παρέχοντες κάθε είδους υπηρεσία μέσω internet

- οι προγραμματιστές

- οι κατέχοντες άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού

- οι κατέχοντες άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού

- οι παραγωγοί ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων

- οι παραγωγοί τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών

- οι δημοσιογράφοι (για δημοσιογραφικές δραστηριότητες μη υπαγόμενες στα ασφαλιστικά τους ταμεία)

-   οι εμπειρογνώμονες – πραγματογνώμονες-σύμβουλοι επιχειρήσεων

-   οι διαφημιστές-διαφημιστικά γραφεία 

- οι εισαγωγείς – εξαγωγείς προϊόντων [ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι παραγωγοί με πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα (Ν. 3518/06 άρθρο 52). Σχετική εγκύκλιος 8/07]

- οι εκτελούντες μεταφορές

- οι ιδιοκτήτες εταιρειών ταχυμεταφορών (courier)

- τροφοδοσία πλοίων

-  ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής

-  ενοικιάσεις αυτοκινήτων ( ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα νησιά κάτω των 3100 κατοίκων για το συγκεκριμένο επάγγελμα θα τηρείται η διαδικασία της παρ. 1α) ή 1β) του άρθρου 25 του Ν. 3846/10).

Γ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Β) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/93 (ΠΑΛΑΙΟΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

            «Π» (ΠΑΛΑΙΟΙ) ασφαλισμένοι που ενώ είχαν ασφαλιστεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα λόγω εξαρτημένης ή άλλης εργασίας (εκτός ΟΓΑ) και είχαν λάβει απαλλαγή τριετίας ή οριστική απαλλαγή από τα καταργηθέντα ταμεία (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ) ή ΟΑΕΕ για δραστηριότητα εντός προαιρετικών περιοχών, πρέπει να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/10, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η ασφάλισή τους στον άλλο φορέα. Η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι υποχρεωτική ακόμα και όταν η ασφάλιση στον άλλο φορέα δεν είναι πλήρης (πχ 1 ημ/σθιο το μήνα στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), ασχέτως εάν ασκούν επεκτεινόμενο ή μη επεκτεινόμενο επάγγελμα σε προαιρετική περιοχή (δηλ. λογιστής ή καφενείο).

2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

 

            α) Οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δημοσίου, του ΝΑΤ και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος μετά τη συνταξιοδότησή τους και είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/12/08 μέχρι την ισχύ του Ν. 3846/10 (δηλ. με την αρ. 99/08 εγκύκλιο) και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα αυτό, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν και ο χρόνος ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ είναι ισχυρός.  Συνεπώς, για τις περιπτώσεις αυτές των συνταξιούχων δεν θα επιστρέφονται ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα .

            Όσοι από τους προαναφερθέντες συνταξιούχους δεν κατέβαλαν εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/12/08 έως 30/4/10, έχουν το δικαίωμα της προαιρετικής αναγνώρισης του διαστήματος αυτού, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του Νόμου (δηλ. μέχρι και 10/5/11).

 

β) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την ίδια επαγγελματοβιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και είχαν υπαχθεί με την αρ. 99/08 εγκύκλιο στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/12/08 μέχρι την ισχύ του Ν. 3846/10 (δηλ. μέχρι 11/5/10) και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα αυτό, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους την επιστροφή των εισφορών αυτών. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός πενταετίας από τη λήξη του έτους εντός του οποίου καταβλήθηκαν οι εισφορές (άρθρο 17 ΠΔ 258/05). Μετά την ισχύ του νόμου (11/5/10) η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων απαλλάσσεται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ εφόσον μετά τη συνταξιοδότηση δεν έχει επέλθει επέκταση της δραστηριότητας με την προσθήκη άλλων επαγγελμάτων υπαγομένων στον ΟΑΕΕ (επεκτεινόμενων ή μη).

Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου οι οποίοι διέκοψαν μετά την 1/12/08 την επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική τους δραστηριότητα λόγω της εγκυκλίου 99/08 και οι οποίοι έχουν κάνει ήδη ή θα προχωρήσουν σε επανέναρξη της ίδιας δραστηριότητας στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς εντός έτους από την ισχύ του Ν. 3846/10 (δηλ. μέχρι 10/5/11), κατ’ εξαίρεση θα απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ.

3. ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

Με τον όρο «μικροπωλητές λαϊκών αγορών», όπως αναφέρεται στο β΄ εδάφιο της παρ. 1γ  του άρθρου 25 του Ν. 3846/10, νοούνται αποκλειστικά και μόνο οι πωλητές λαϊκών αγορών. 

Ειδικά για τους πωλητές λαϊκών αγορών η υπαγωγή τους ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ καθορίζεται από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από το τμήμα Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας. Συνεπώς, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής στην ασφάλιση ή της απαλλαγής από αυτή είναι απαραίτητη η υποβολή στην υπηρεσία επικυρωμένου αντιγράφου της σχετικής άδειας από το τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας, καθώς και βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος της ΔΟΥ.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί από τους πωλητές λαϊκών αγορών άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δεν θα οριστικοποιούνται οι εγγραφές ούτε θα χορηγείται οποιαδήποτε βεβαίωση.

Πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3846/10, η αναγραφή στις άδειες των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της συμμετοχής τους μία φορά την εβδομάδα σε μία μόνο λαϊκή υποχρεωτικής περιοχής, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών τους σε λαϊκές προαιρετικών περιοχών, τους υποχρέωνε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (άρθρο 1 του ΠΔ 258/05).

Μετά την ισχύ του Ν.3846/10 (δηλ. μετά την 1/5/10), οι προαναφερόμενοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αναφέρεται η συμμετοχή τους σε δύο τουλάχιστον υποχρεωτικές περιοχές εβδομαδιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών τους σε λαϊκές προαιρετικών περιοχών. Για τον λόγο αυτό είναι απαγορευτικό να ζητούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους πωλητές λαϊκών αγορών σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους.

Όσοι από τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3846/10 (11/5/10), θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και ο χρόνος ασφάλισής τους είναι ισχυρός. Η υπαγωγή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ είχε οριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 258/05 (άσκηση δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή) και όχι με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02. Συνεπώς, δεν θα επιστρέφονται ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα (δηλ από 1/11/09 έως 31/5/10).

Τα πρόσωπα που δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του νόμου (δηλ. μέχρι και 10/5/11).

Από 1/5/10 οι ήδη δραστηριοποιούμενοι με το επάγγελμα του πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον στην άδεια άσκησης επαγγέλματος αναγράφεται η συμμετοχή τους μία φορά την εβδομάδα σε μία μόνο λαϊκή υποχρεωτικής περιοχής, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών τους σε λαϊκές προαιρετικών περιοχών, προκειμένου να εξεταστεί αν θα υπαχθούν ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα επανακριθούν με βάση το εισοδηματικό κριτήριο το οποίο συνίσταται σε έλεγχο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων οικ. ετών 2008,2009 και 2010 (χρήσεως 2007,2008 και 2009 αντίστοιχα). Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 500πλάσιο του Η.Α.Ε. προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης. Σε περίπτωση που πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/10 (εκτός αν είχαν ήδη υπαχθεί από 1/11/09 και είχαν καταβάλλει εισφορές, οπότε θα εξακολουθήσει η ασφάλισή τους). Σε περίπτωση που δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο, θα απαλλαγούν από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Ο επανέλεγχος θα διενεργείται σύμφωνα με το κεφάλαιο Η΄.

Για τους πωλητές λαϊκών αγορών που επιθυμούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1/5/10, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Με την προσκόμιση των απαιτούμενων για την εγγραφή δικαιολογητικών θα χορηγείται προσωρινή βεβαίωση εγγραφής τόσο για τη ΔΟΥ για την έναρξη επαγγέλματος, όσο και για το τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

β) Με την κατάθεση της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος της ΔΟΥ και του επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, θα οριστικοποιείται η εγγραφή. Ακολούθως, εάν από τον έλεγχο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προκύψει συμμετοχή σε λαϊκές που βρίσκονται σε δύο και άνω υποχρεωτικές περιοχές, ανεξαρτήτως του αριθμού των προαιρετικών περιοχών, ο πωλητής λαϊκών αγορών θα υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης της ΔΟΥ.

Εάν από τον προαναφερόμενο έλεγχο προκύψει συμμετοχή μία φορά την εβδομάδα σε μία μόνο λαϊκή υποχρεωτικής περιοχής, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών σε λαϊκές προαιρετικών περιοχών, τότε θα χορηγείται τριετής απαλλαγή, με υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ και μετά την παρέλευση των τριών ετών θα ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο. Για την προαναφερόμενη τριετία υπάρχει η δυνατότητα της προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ μετά από σχετική αίτηση.

4. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη των ΔΣ των ΑΕ με ποσοστό 3% και άνω που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20,01kw και άνω είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα σε όλη την επικράτεια.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος έως και 20kw σε όλη την επικράτεια δεν προσδίδει στον επιτηδευματία ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΟΑΕΕ ή στον ΟΓΑ. Δηλαδή δεν θα χορηγούνται απαλλακτικές βεβαιώσεις για τις περιπτώσεις αυτές και οι ενδιαφερόμενοι θα παραμένουν ανασφάλιστοι.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100kw. Οι αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα 100,01kw και άνω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

Η καταχώρηση στο Μητρώο Αγροτών, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής σε αυτό, πρέπει να βεβαιώνονται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Όσοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3846/10, θα αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

 α) με εγκατάσταση ισχύος 20,01kw και άνω, θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και η ασφάλισή τους συνεχίζεται.

β) με εγκατάσταση ισχύος έως και 20kw, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλ από 1/6/10). Ο χρόνος μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου θεωρείται ισχυρός και δεν επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές.

Όσοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3846/10, θα αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

α) με εγκατάσταση ισχύος 100,01kw και άνω, θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και η ασφάλισή τους συνεχίζεται.

β) με εγκατάσταση ισχύος έως και 100kw, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλ από 1/6/10). Ο χρόνος μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου θεωρείται ισχυρός και δεν επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές.

Στις περιπτώσεις εταιρειών, δεν επιμερίζεται στον αριθμό των μελών τους η ισχύς σε kw της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (πχ εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ απαρτιζόμενη από 4 μέλη με σκοπό την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 30kw, δεν θα θεωρηθεί ότι για το κάθε μέλος αντιστοιχούν 30:4=7,5kw, αλλά για το κάθε μέλος αντιστοιχούν 30kw).

Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων που είναι μέλη δύο ή περισσοτέρων εταιρειών ή κατέχουν ατομικές επιχειρήσεις ή ενώ είναι μέλη εταιρειών παράλληλα εκμεταλλεύονται και ατομικά φωτοβολταϊκά συστήματα,  προκειμένου να κριθεί αν υπάγονται ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα λαμβάνεται αθροιστικά η ισχύς σε kw των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (πχ. φυσικό πρόσωπο συμμετέχει  σε ΟΕ με εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 15kw και παράλληλα εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10kw. Στο πρόσωπο αυτό προσδίδεται ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΟΑΕΕ, εξαιτίας του υπολογισμού αθροιστικά της ισχύος σε kw των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων δηλ. 15+10=25kw).

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται με φωτοβολταϊκά συστήματα στην ίδια έδρα, με συγκεκριμένο αριθμό kw ανά πρόσωπο, χωρίς τη σύσταση εταιρείας, που όμως από το σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ, στο οποίο διατυπώνονται οι όροι σύνδεσης, προκύπτει ότι για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης θα πρέπει να καταβληθούν οι συμμετοχές όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών αυτής της σύμπραξης. Οι επαγγελματίες αυτοί θα αντιμετωπίζονται όπως τα μέλη των εταιρειών, δηλ. θα λαμβάνεται αθροιστικά η ισχύς σε kw των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων αυτής της σύμπραξης.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής και την απαίτηση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των δραστηριοποιούμενων με την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι η ακόλουθη:

Αρχικά και προκειμένου να εκδοθεί η προσωρινή βεβαίωση (απαλλακτική ή ασφάλισης) για τη ΔΟΥ,  θα ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος τελευταίας διετίας (για τον έλεγχο τυχόν ύπαρξης άλλης δραστηριότητας). Σε περίπτωση που δεν έχει δραστηριοποιηθεί μέχρι την έναρξη των φωτοβολταϊκών θα υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση σφραγισμένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

β) Έγγραφο της επιχείρησης στην οποία θα πωλείται η ηλεκτρική ενέργεια (πχ ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ κλπ), στο οποίο θα διατυπώνονται οι όροι σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού (δηλ. η ισχύς σε kw της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η νομική μορφή – ατομική ή εταιρική – κλπ).

- Περιπτώσεις που η έναρξη πώλησης συμπίπτει με την έναρξη της ΔΟΥ (έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της εγκατάστασης της φωτοβολταϊκής μονάδας)

α) Έκδοση προσωρινής βεβαίωσης ασφάλισης για την έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ.

β) Μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης έναρξης της ΔΟΥ, της Σύμβασης Σύνδεσης και της βεβαίωσης της εταιρείας στην οποία πωλείται το ρεύμα (στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης πώλησης) θα οριστικοποιείται η εγγραφή ή η απαλλαγή του επαγγελματία, ανάλογα με τον αριθμό σε kw της ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, από την ημερομηνία έναρξης της πώλησης που αναφέρεται στη βεβαίωση της εταιρείας (η οποία θα είναι η ίδια με την έναρξη της ΔΟΥ ή μεταγενέστερη αυτής).

Στις περιπτώσεις απαλλαγής (όταν η ισχύς σε kw της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης δεν τους προσδίδει ασφαλιστέα ιδιότητα) θα ακολουθείται η εξής διαδικασία ως προς την καταχώρηση στον Η/Υ:

Σε φύλλο εργασίας του Excel ενός συγκεκριμένου Η/Υ του Περ/κού τμήματος θα καταχωρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με φωτοβολταϊκή εγκατάσταση κάτω των 20,01kw ή κάτω των 100,01kw όταν πρόκειται για αγρότες. Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται με τη σειρά που παρατίθενται είναι τα εξής:

1. Επώνυμο, 2. Όνομα, 3. Πατρώνυμο, 4. Μητρώνυμο, 5. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, 6. Ισχύς εγκατάστασης σε kw, 7. Έδρα, 8. Ημ/νία χορήγησης απαλλαγής.

  Μετά την καταχώρηση στον Η/Υ, θα χορηγείται η βεβαίωση απαλλαγής.

            Σε κάθε νέα εγγραφή επαγγελματία δραστηριοποιούμενου με φωτοβολταϊκά συστήματα, θα πρέπει να ελέγχεται πρωτίστως η τυχόν ύπαρξη εγγραφής του στο Excel, διότι εάν διαπιστωθεί προσθήκη επιπλέον μονάδων στις ήδη υπάρχουσες που είναι καταχωρημένες, θα εξετάζεται αθροιστικά εκ νέου η υποχρέωση ή μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

 

- Περιπτώσεις που η έναρξη πώλησης δεν συμπίπτει με την έναρξη της ΔΟΥ

α) Έκδοση προσωρινής βεβαίωσης ασφάλισης (απαλλακτική λόγω εγκατάστασης)  για την έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ.

β) Μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης έναρξης της ΔΟΥ, ζητείται από τον ενδιαφερόμενο η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει ξεκινήσει η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, ότι δεσμεύεται να υποβάλλει τη Σύμβαση Σύνδεσης, βεβαίωση της εταιρείας, όταν θα αρχίσει η πώληση, στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία της έναρξης πώλησης και ότι μετά την παρέλευση έτους από την παραλαβή της απαλλακτικής βεβαίωσης, υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία αν έχει γίνει ή όχι η έναρξη της πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να οριστικοποιηθεί η εγγραφή του (εάν έχει 20,01 kw και άνω ή 100,01kw και άνω αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης) ή η παράταση της απαλλαγής (εάν δεν έχει ξεκινήσει η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας) ή η οριστική απαλλαγή του (εάν  από την προσκομιζόμενη σύμβαση προκύπτει ισχύς κάτω των 20,01 kw ή των 100,01 kw αντίστοιχα). Επίσης, να δηλώνει ότι ενημερώθηκε, ότι σε περίπτωση που δεν γνωρίσει στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση του έτους, εάν έχει γίνει ή όχι η έναρξη της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, θα υπάγεται αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα εκδίδονται ταχυπληρωμές. 

γ) Καταχώρηση στον Η/Υ και χορήγηση Αριθμού Μητρώου.

Στην περίπτωση της απαλλαγής λόγω ολοκλήρωσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (η οποία θα περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία μέχρι την πώληση της ενέργειας) θα πραγματοποιείται καταχώρηση στον Η/Υ  με είδος εγγραφής 1 «αυτεπάγγελτη» , με κωδικό διακοπής 4 και επανεγγραφή με τη λήξη του έτους, θέτοντας ως ένδειξη στο επάγγελμα: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ».

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο κωδικός διακοπής 4 σε συνδυασμό με την ένδειξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ» προβλέφθηκε αποκλειστικά και μόνο για την παραπάνω περίπτωση λόγω αδυναμίας χορήγησης νέων κωδικών από το  ηλεκτρονικό σύστημα και δεν έχει καμία σχέση με την καταχώρηση της εξαίρεσης του Ν. 2084/92.

 

δ) Χορήγηση ετήσιας απαλλακτικής βεβαίωσης με την ένδειξη «Μη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας».

Με την παρέλευση του έτους από τη χορήγηση της απαλλακτικής βεβαίωσης και εφόσον δεν έχει ενημερωθεί η υπηρεσία, ο επαγγελματίας θα υπάγεται αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα εκδίδονται ταχυπληρωμές. Οι ετήσιες απαλλακτικές βεβαιώσεις θα χορηγούνται έως ότου ο επαγγελματίας υποβάλλει στην υπηρεσία τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη βεβαίωση της εταιρείας από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της πώλησης.

Προκειμένου να χορηγηθεί η ετήσια απαλλαγή, ο επαγγελματίας θα πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωσή του σφραγισμένη από την αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους) από τα οποία θα εξακριβώνεται η μη έναρξη πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.  

ε) Αφού προσκομιστεί η βεβαίωση της εταιρείας από την οποία θα αποδεικνύεται η πώληση της ενέργειας, θα οριστικοποιείται η εγγραφή ή η απαλλαγή του επαγγελματία από την ημερομηνία που αναφέρεται στη βεβαίωση της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό σε kw της ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας, μετά την παρέλευση τουλάχιστον έτους  από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, προσέλθει στην Υπηρεσία για οποιαδήποτε βεβαίωση, θα πρέπει να προσκομίσει εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος από το οποίο θα  αποδεικνύεται η πώληση ή μη της ηλεκτρικής ενέργειας.

            Στις περιπτώσεις που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πρόσωπα πριν την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, θα τροποποιείται η ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση και θα επιστρέφονται οι εισφορές που αφορούν το διάστημα πριν την πώληση, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, όπως αυτό προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις.

Δ) ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

 

α) Οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείου με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, καθώς και τα μέλη ΟΕ ή ΕΕ με την ίδια δραστηριότητα, εξετάζονται με το εισοδηματικό κριτήριο, προκειμένου να υπαχθούν ή να απαλλαγούν από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Οι επαγγελματίες αυτοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την επικράτεια.

β) Όσοι από τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3846/10 (δηλ. μέχρι 31/5/10), θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και ο χρόνος ασφάλισής τους είναι ισχυρός, εφόσον πληρούσαν τα από τον Νόμο οριζόμενα κριτήρια. (Σχετικά με την επιστροφή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών βλέπε κεφάλαιο Θ,4).

Τα πρόσωπα που δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του νόμου (δηλ. μέχρι και 10/5/11).

γ) Από 1/5/10 οι ήδη δραστηριοποιούμενοι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να εξεταστεί αν θα υπαχθούν ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα επανακριθούν με βάση το εισοδηματικό κριτήριο το οποίο συνίσταται σε έλεγχο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων οικ. ετών 2008,2009 και 2010 (χρήσεως 2007,2008 και 2009 αντίστοιχα). Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 500πλάσιο του Η.Α.Ε. προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης. Σε περίπτωση που πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/10 (εκτός αν είχαν ήδη υπαχθεί από 1/11/09 και είχαν καταβάλλει εισφορές, οπότε θα εξακολουθήσει η ασφάλισή τους). Σε περίπτωση που δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο, θα απαλλαγούν από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Ο επανέλεγχος θα διενεργείται σύμφωνα με το κεφάλαιο Η΄.

δ) Για τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων που επιθυμούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1/5/10, θα χορηγείται τριετής απαλλαγή, με υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ και μετά την παρέλευση των τριών ετών θα ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο. Για την προαναφερόμενη τριετία υπάρχει η δυνατότητα της προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ μετά από σχετική αίτηση.

ε) Οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων που πωλούν και σε υποχρεωτικές περιοχές  ελαιόλαδο θα κρίνονται με το εισοδηματικό κριτήριο.

Όσοι από τους προαναφερομένους προκειμένου να πωλήσουν ή να διαθέσουν το ελαιόλαδο σε υποχρεωτικές περιοχές το τυποποιούν ή το εμφιαλώνουν, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Για τους ιδιοκτήτες ελαιουργείων που πωλούν και σε υποχρεωτικές περιοχές παράγωγα ελαίου (πχ σαπούνια, αρωματικά έλαια κλπ), που οι ίδιοι κατασκευάζουν, δεν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/10 και η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι υποχρεωτική.

Ε) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

           

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων η υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ καθορίζεται από το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ.  Από το έγγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας, προκύπτει η μορφή του καταλύματος και ο αριθμός των δωματίων αυτού. Συνεπώς, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής στην ασφάλιση ή της απαλλαγής από αυτή είναι απαραίτητη η υποβολή στην υπηρεσία επικυρωμένου αντιγράφου του προαναφερόμενου εγγράφου, καθώς και βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος της ΔΟΥ.

Όταν δεν υποβάλλεται από τους ανωτέρω ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δεν θα οριστικοποιούνται οι εγγραφές ούτε θα χορηγείται οποιαδήποτε βεβαίωση.

Στις περιπτώσεις απαλλαγής, (όταν ο αριθμός των ενοικιαζόμενων δωματίων ή ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και η ηλικία τους, δεν τους προσδίδουν ασφαλιστέα ιδιότητα δηλ. δωμάτια κάτω των 10 και ηλικία κάτω των 64 ετών) θα ακολουθείται η εξής διαδικασία ως προς την καταχώρηση στον Η/Υ:

Σε φύλλο εργασίας του Excel ενός συγκεκριμένου Η/Υ του Περ/κού τμήματος θα καταχωρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με ενοικιαζόμενα δωμάτια ή με επιπλωμένα διαμερίσματα κάτω των 10 δωματίων. Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται με τη σειρά που παρατίθενται είναι τα εξής:

1. Επώνυμο, 2. Όνομα, 3. Πατρώνυμο, 4. Μητρώνυμο, 5. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, 6. Χαρακτηρισμός καταλύματος βάσει ΕΟΤ, 7. Αριθμ. ενοικ. Δωματ. ή αριθμ. δωματίων επιπλ.διαμ/τος, 8. Έδρα, 9. Ημ/νία χορήγησης απαλλαγής.

  Μετά την καταχώρηση στον Η/Υ, θα χορηγείται η βεβαίωση απαλλαγής.

            Σε κάθε νέα εγγραφή επαγγελματία δραστηριοποιούμενου με ενοικιαζόμενα δωμάτια ή επιπλ. διαμερίσματα, θα πρέπει να ελέγχεται πρωτίστως η τυχόν ύπαρξη εγγραφής του στο Excel, διότι εάν διαπιστωθεί ύπαρξη επιπλέον δωματίων με διαφορετικό σήμα του ΕΟΤ στα ήδη υπάρχοντα που είναι καταχωρημένα, θα εξετάζεται αθροιστικά εκ νέου η υποχρέωση ή μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Το ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και των ιδιοκτητών των επιπλωμένων διαμερισμάτων, έχει ως εξής:

α)  Από 1/5/10 οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων και από 1/6/10 οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο αριθμού δωματίων έως και δέκα (10), σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται και δεν παίρνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Εάν εργάζονται, απασχολούνται ή παίρνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, δεν ασφαλίζονται σε κανένα από τους δύο ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ).

Οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο αριθμού δωματίων έως και δέκα (10), σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ μέχρι την έκδοση του Ν. 3846/10, διαγράφονται από 1/6/10.

β)  Από 1/5/10 οι ήδη δραστηριοποιούμενοι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων σε προαιρετικές περιοχές, προκειμένου να εξεταστεί αν θα υπαχθούν ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, και από 1/6/10 οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο αριθμού δωματίων έντεκα (11) και άνω σε προαιρετικές περιοχές, προκειμένου να εξεταστεί αν θα παραμείνουν ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα επανακριθούν με βάση το εισοδηματικό κριτήριο το οποίο συνίσταται σε έλεγχο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων οικ. ετών 2008,2009 και 2010 (χρήσεως 2007,2008 και 2009 αντίστοιχα). Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 500πλάσιο του Η.Α.Ε. προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης. Σε περίπτωση που πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/10 η πρώτη κατηγορία επαγγελματιών και από 1/6/10 η δεύτερη κατηγορία (εκτός αν είχαν ήδη υπαχθεί από 1/11/09 και είχαν καταβάλλει εισφορές, οπότε θα εξακολουθήσει η ασφάλισή τους). Σε περίπτωση που δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο, θα απαλλαγούν από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ από 1/5/10 ή από 1/6/10 αντίστοιχα. Ο επανέλεγχος θα διενεργείται σύμφωνα με το κεφάλαιο Η΄.

γ)  Στους ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων και στους ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο αριθμού δωματίων έντεκα (11) και άνω σε προαιρετικές περιοχές που επιθυμούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος από την 11/5/10 και εντεύθεν, θα χορηγείται τριετής απαλλαγή, με υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ και μετά την παρέλευση των τριών ετών θα ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο. Για την προαναφερόμενη τριετία υπάρχει η δυνατότητα της προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ μετά από σχετική αίτηση.

δ) Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο αριθμού δωματίων έντεκα (11) και άνω σε υποχρεωτικές περιοχές υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

ε) Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο αριθμού δωματίων έντεκα (11) και άνω, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον ένα εκ των δωματίων ή διαμερισμάτων σε υποχρεωτική περιοχή, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. (πχ. Ιδιοκτήτης εννέα (9) ενοικιαζόμενων δωματίων σε προαιρετική περιοχή και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων σε υποχρεωτική περιοχή, συνολικά κατέχει δεκαέξι (16) ενοικιαζόμενα δωμάτια).

στ)  Στις περιπτώσεις εταιρειών, δεν επιμερίζεται στον αριθμό των μελών τους ο αριθμός των ενοικιαζόμενων δωματίων ή ο αριθμός των δωματίων των επιπλωμένων διαμερισμάτων που ανήκουν στις εταιρείες.

 

            ΠΡΟΣΟΧΗ:

                       α) Οι οδηγίες του κεφαλαίου(Ε) ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και τους ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων. Για οποιαδήποτε άλλη μορφή καταλυμάτων (πχ τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, επαύλεις κλπ) δεν ισχύουν οι προαναφερόμενες οδηγίες.

             β) Στις περιπτώσεις που είχαν χορηγηθεί απαλλαγές του άρθρου 9 του Ν. 3050/02 από την ασφάλιση σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων (επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, επαύλεων, παραδοσιακών καταλυμάτων κ.λ.π), πρέπει να ακυρωθούν οι πράξεις απαλλαγής και να υπαχθούν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/10, μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος ως προς την ημερομηνία υπαγωγής τους. Όσοι από τους προαναφερόμενους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πριν την 1/5/10 θα εξακολουθήσει η ασφάλισή τους για όσο διάστημα διατηρούν το ξενοδοχειακό τους κατάλυμα.

ΣΤ) ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 

Τα μέλη οιουδήποτε είδους συνεταιρισμού (Αστικού Ν. 1667/86 – παραγωγικού, καταναλωτικού, προμηθευτικού, πιστωτικού, μεταφορικού, τουριστικού – αγροτικού Ν. 1541/85) ή τα μέλη ΔΣ αυτού, υπό την ιδιότητά τους ως συνεταίροι ή ως μέλη του ΔΣ του συνεταιρισμού, δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΠΔ 258/05, άρθρο 1).

Τα μέλη των συνεταιρισμών υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εάν ασκούν παράλληλα επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είτε ως μέλη εταιρειών, είτε ατομικά.

Τα μέλη δασικών συνεταιρισμών που κατοικούν μόνιμα (η μονιμότητα να ελέγχεται ανάλογα με τη ΔΟΥ που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση) σε προαιρετικές περιοχές και ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή ειδών λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Τα μέλη αυτά εάν ασκούν εμπορία είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιρειών (εκτός της συμμετοχής τους στον συνεταιρισμό) των ειδών λαϊκής τέχνης, τόσο σε προαιρετικές όσο και σε υποχρεωτικές περιοχές, αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΟΑΕΕ, αλλά προκειμένου να εξεταστεί αν θα υπαχθούν ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα κρίνονται με βάση το εισοδηματικό κριτήριο (Βλέπε κεφάλαιο Η΄).

Στην περίπτωση που τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι και έχουν παράλληλα ασφάλιση σε οποιοδήποτε Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), υπάγονται από 1/5/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

ΣΤ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 64 ΕΤΩΝ

 

            Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, δεν υπάγονται στην ασφάλισή του δραστηριοποιούμενοι επαγγελματίες άνω των 64 ετών, οι οποίοι δεν ασφαλίζονται ή συνταξιοδοτούνται από άλλον φορέα κύριας ασφάλισης.

            Κατά συνέπεια οι επαγγελματίες άνω των 64 ετών που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές με οποιοδήποτε υπαγόμενο στον ΟΑΕΕ επάγγελμα (πχ καφενείο, λογιστής κλπ) υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

            Ειδικά οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων ηλικίας άνω των 64 ετών, οι οποίοι δεν ασφαλίζονται ή συνταξιοδοτούνται από άλλον φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, ανεξαρτήτως του αριθμού των δωματίων που κατέχουν.  

Ζ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

 

I) Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα ελεγχθούν και θα συνεχίσουν να ελέγχονται στο μέλλον, περί υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι επαγγελματίες, βιοτέχνες ή έμποροι είναι τα ακόλουθα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται με τη σειρά που παρατίθενται:

            α) Χαρακτηρισμός ασφαλισμένου «παλαιού» (Π) ή «νέου» (Ν), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/92. Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι ο χαρακτηρισμός Ν ή Π και η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2084/92 προηγείται της εφαρμογής των Ν. 3050/02 και Ν. 3846/10.

            β) Περιοχές άσκησης της δραστηριότητας, όπως προκύπτουν από τα αποδεικτικά στοιχεία (αποδείξεις, τιμολόγια κλπ χρονικής περιόδου από 1/1/09 και εντεύθεν).

            Αρχικά διενεργείται έλεγχος του τόπου άσκησης της δραστηριότητας την οποία είχε δηλώσει ο επαγγελματίας στο τέως ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ και ΟΑΕΕ και είχε λάβει απαλλαγή ή είχε υπαχθεί στην ασφάλιση.

            Ακολούθως, διενεργείται έλεγχος για την τυχόν ύπαρξη και άλλων δραστηριοτήτων υπαγομένων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, καθώς και του τόπου άσκησης αυτών.  

            γ) Ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης με άλλον Ασφαλιστικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, πλήν ΟΓΑ, ΜΟΝΟ για τους “Π” ασφαλισμένους.

            Εάν από τον έλεγχο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος ή από δήλωση (προφορική ή γραπτή) του ασφαλισμένου, που θα τεκμηριώνεται με στοιχεία (πχ βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα), προκύψει ασφάλισή του σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλήν ΟΓΑ, τότε ο δραστηριοποιούμενος σε προαιρετική περιοχή με οποιοδήποτε επάγγελμα (επεκτεινόμενο ή μη), υποχρεούται να παραμείνει στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όσο διάστημα ασφαλίζεται παράλληλα και στον άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ακόμα και αν έχει μειωμένη απασχόληση (πχ 1 ημερομίσθιο το μήνα).

 

            δ) Εισοδηματικό κριτήριο:

            δ1) Στις περιπτώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές, ελέγχεται ως εισοδηματικό κριτήριο ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος. Εάν ο μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

            δ2) Οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι που παράλληλα δραστηριοποιούνται και ως αγρότες σε προαιρετικές περιοχές, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματοβιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 400πλάσιο του Η.Α.Ε.

            Επιπλέον επισημαίνεται:

1) Στους ήδη δραστηριοποιούμενους, οι οποίοι θα κληθούν να ελεγχθούν, το εισοδηματικό κριτήριο συνίσταται σε έλεγχο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων οικ. ετών 2008, 2009 και 2010 (χρήσεως 2007,2008 και 2009 αντίστοιχα). Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 500πλάσιο του Η.Α.Ε. προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης.

Οι επαγγελματίες που κατά την έναρξη ισχύος του Ν.3846/10 είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί για διάστημα τριών και πλέον ετών στις περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, θα κριθούν με το 500πλάσιο για την πρώτη φορά ελέγχου, ασχέτως με την ημερομηνία που θα γίνει ο έλεγχος. (πχ για τους επαγγελματίες με έναρξη δραστηριότητας το έτος 2005 ή 2004 ή 2000 κλπ, που θα κληθούν για έλεγχο εισοδηματικού κριτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3846/10, το έτος 2010 ή 2011 ή 2014 κλπ για την τριετία πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου, η οποία θα είναι πάντα και η πρώτη τριετία ελέγχου με τον νόμο αυτό, θα υπολογίζεται το εισοδηματικό κριτήριο με το 500πλάσιο του Η.Ε.Α) 

Για την ίδια κατηγορία επαγγελματιών, δηλ. των ήδη δραστηριοποιούμενων, κατά τον έλεγχο των επόμενων τριετιών, όσον αφορά το εισοδηματικό κριτήριο, ο μέσος όρος των εισοδημάτων θα συγκρίνεται με το 400πλάσιο του Η.Α.Ε. προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης. 

2) Στους επαγγελματίες με έναρξη δραστηριότητας μετά την ισχύ του Ν. 3846/10, δηλ. από 11/5/10 και εντεύθεν, για τον έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου, θα λαμβάνονται υπόψη τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της πρώτης  τριετίας από την έναρξη επαγγέλματος (π.χ για έναρξη επαγγέλματος το έτος 1/2015, το 2018 θα ελεγχθούν τα εκκαθαριστικά των οικονομικών ετών 2016 – 2017 – 2018). Ο μέσος όρος των εισοδημάτων θα συγκρίνεται με το 400πλάσιο του Η.Α.Ε. προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι απαραίτητο να πληρούνται όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια προκειμένου να υπαχθούν οι επαγγελματίες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. (πχ Επαγγελματίας “Π” που έχει ασφάλιση σε άλλο φορέα, πλην ΟΓΑ, ή έχει επέκταση δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή, θα υπάγεται απευθείας στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ χωρίς να εξετάζεται το εισοδηματικό κριτήριο).

 

ΙΙ) Για έλεγχο πρέπει άμεσα να κληθούν:

α) Οι ήδη δραστηριοποιούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες ή έμποροι με μη επεκτεινόμενα επαγγέλματα (καθόσον είχαν κληθεί με την εγκ. 113/09 οι δραστηριοποιούμενοι με επεκτεινόμενα επαγγέλματα), οι οποίοι είχαν λάβει οριστική απαλλακτική βεβαίωση από τα τέως ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΟΑΕΕ, από 1/1/03 και εντεύθεν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3846/10.  

β) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες ή έμποροι, οι οποίοι κλήθηκαν με την εγκύκλιο 113/09 και είτε δεν προσήλθαν, είτε επεστράφησαν με την ένδειξη «Άγνωστος ή Άγνωστη Δ/νση» τα ειδοποιητήρια που τους είχαν αποσταλεί.

Στη δεύτερη περίπτωση, τα Περιφερειακά Τμήματα υποχρεούνται να συντάξουν ονομαστικές καταστάσεις με βάση τα ειδοποιητήρια που επεστράφησαν, οι οποίες θα αποστέλλονται στις οικείες εφορίες απ’ όπου θα ζητούνται στοιχεία περί του εάν ασκείται δραστηριότητα,  του είδους αυτής καθώς και την ταχυδρομική δ/νση της έδρας της επιχείρησης, ώστε να καταστεί εφικτή η αποστολή νέας ειδοποίησης.

Σε όσους υπήχθησαν και παραμένουν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σύμφωνα με την αρ. 113/09 εγκύκλιο θα διενεργηθεί έλεγχος του τόπου άσκησης της δραστηριότητας από 1/1/09 και εντεύθεν. Εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διαπιστωθεί άσκηση δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή, τότε θα ελέγχονται τα λοιπά κριτήρια από τα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου (πχ μισθωτές υπηρεσίες από τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος, έλεγχος εισοδηματικού με 500πλάσιο). Εάν δεν αποδεικνύεται άσκηση δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή από 1/1/09 και εντεύθεν και αν από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν τα προαναφερόμενα υπόλοιπα κριτήρια υπαγωγής στην ασφάλιση, τότε προκειμένου να κριθεί αν θα παραμείνουν ή θα διαγραφούν θα καλούνται εγγράφως εκ νέου.

γ) Οι ήδη δραστηριοποιούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες ή έμποροι (με επεκτεινόμενα ή μη επαγγέλματα) στους οποίους είχε χορηγηθεί τριετής απαλλαγή η οποία δεν έχει λήξει, προκειμένου να ελεγχθούν με τα προαναφερόμενα κριτήρια πλην του εισοδηματικού.

            Όλοι οι ανωτέρω να κληθούν με συστημένες επιστολές να προσέλθουν για έλεγχο εντός διμήνου από την παραλαβή τους. Όσοι προσέλθουν εντός της προθεσμίας, σε περίπτωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση δεν θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη για το χρονικό διάστημα, η έναρξη του οποίου ορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3846/10 (δηλ. από 1/5/10 ή από 1/6/10) και μέχρι της ημερομηνίας εγγραφής τους και δεν θα χάνουν το δικαίωμα καταβολής δόσεων για ρύθμιση στην οποία τυχόν είχαν υπαχθεί. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, θα υπάγονται αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/5/10 ή από 1/6/10 κατά περίπτωση όπως προαναφέρθηκε.  

            Όσοι κληθούν να ελεγχθούν θα πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

            α) Αντίγραφα εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος των οικ. ετών 2008,2009,2010. Επίσης αντίγραφο εκκαθαριστικού της ΔΟΥ για το έτος πριν τον έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δραστηριότητας. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το τελευταίο εκκαθαριστικό, θα προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος του έτους, που λείπει, θεωρημένο από την εφορία.

            β)  Πιστοποιητικό επιμελητηριακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου και σε αυτό αναφέρονται οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση μη εγγραφής σε επιμελητήριο, θα υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

            γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει: 1. Εάν εξακολουθεί να ασκεί ή όχι το επάγγελμα με το οποίο είχε λάβει απαλλαγή. 2. Εάν ασκεί ή όχι άλλες δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 3. Εάν έχει υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν ή μετά την 1/1/93.   

            δ) Τιμολόγια, αποδείξεις κλπ τα οποία έχουν εκδοθεί από 1/1/09 και εντεύθεν. (Θα διενεργείται έλεγχος επί των πρωτοτύπων στελεχών και όχι επί των αντιγράφων αυτών. Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των πρωτοτύπων διαπιστωθεί δραστηριότητα που προσδίδει ασφαλιστέα ιδιότητα στον επαγγελματία, θα κρατείται φωτοτυπία αυτής στον ατομικό φάκελο.)

            Σε περίπτωση που από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύψουν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω έρευνας πχ άλλες δραστηριότητες ή ύπαρξη ασφάλισης σε άλλον φορέα, θα ζητούνται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά.

                        Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν διαπιστώνονται στον έλεγχο ακυρωμένα τιμολόγια. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει οπωσδήποτε να αναζητούνται τα πιστωτικά των τιμολογίων αυτών.

 

            Όσοι επαγγελματίες αρνούνται να προσκομίσουν στοιχεία προς έλεγχο ή δεν διαθέτουν τέτοια στοιχεία (πχ τιμολόγια, αποδείξεις), θα υπάγονται αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Η) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 3648/10 (ΔΗΛ. ΑΠΟ 11/5/10)

 

            Για όλες τις περιπτώσεις επαγγελματιών  προκειμένου να χορηγηθεί η τριετής απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/10 ή να εγκριθεί η οριστική υπαγωγή τους στην ασφάλιση, θα πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία, εφόσον προηγηθεί ο έλεγχος των κριτηρίων  α) και γ) όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Ζ):

 

α) Κατάρτιση από το αρμόδιο Περ/κο Τμήμα ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, το οποίο συμπληρώνεται βάσει των υποβληθέντων ατομικών στοιχείων της επιχείρησης.

 

β) Έκδοση προσωρινής βεβαίωσης προκειμένου ο επαγγελματίας να προβεί σε έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ. Η εν λόγω βεβαίωση θα χορηγείται μόνο για έναρξη στη ΔΟΥ και δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ασφάλισης ή βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας του άρθρου 63 του Ν. 2084/92.

 

γ) Κατάθεση στην Υπηρεσία (αρμ. Περ/κό τμήμα) της βεβαίωσης έναρξης της ΔΟΥ εντός μηνός από την έκδοσή της, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος για το αν το επάγγελμα, το οποίο αναφέρεται σε αυτή είναι απαλλασσόμενο ή όχι από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Η βεβαίωση έναρξης της ΔΟΥ θα παραμένει στην Υπηρεσία.

Επίσης, μαζί με την βεβαίωση της ΔΟΥ θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση  σφραγισμένη από τη ΔΟΥ με την ένδειξη: «παρελήφθη όμοια», στην οποία θα αναφέρεται ότι ο επαγγελματίας δεν έχει υποβάλλει μέχρι τη στιγμή εκείνη φορολογικές δηλώσεις λόγω μη άσκησης επαγγέλματος και Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα ασκήσει τη δραστηριότητα που αναφέρεται στη βεβαίωση έναρξης της ΔΟΥ στην προαιρετική περιοχή. Εάν μετά την παρέλευση της τριετίας διαπιστωθεί άσκηση επαγγέλματος σε υποχρεωτική περιοχή, παρά την αρχική δήλωση του επαγγελματία, θα υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, αναδρομικά από την ημερομηνία διαπίστωσης της άσκησης του επαγγέλματος αυτού, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Το γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας από τον ενδιαφερόμενο (δηλ. ο αρμόδιος υπάλληλος θα σημειώνει πάνω στην Υπεύθυνη Δήλωση «Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής» και θα υπογράφει θέτοντας το όνομά του). Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο για την υπόθεσή του θα τηρείται η εξής διαδικασία: έλεγχος της εξουσιοδότησης (αν έχει γίνει για το σκοπό αυτό και αν έχει επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος), ο εξουσιοδοτημένος θα συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικά του στοιχεία, θα βεβαιώσει την άσκηση δραστηριότητας του εξουσιοδοτούντος στη συγκεκριμένη περιοχή και θα υπογράψει. Ο αρμόδιος υπάλληλος θα βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούμενου, όπως προαναφέρθηκε και θα παρακρατήσει και την εξουσιοδότηση.

 

δ) Καταχώρηση στον Η/Υ και χορήγηση Αριθμού Μητρώου

               δ1) Τριετής Απαλλαγή

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις τριετούς απαλλαγής, η καταχώρηση θα γίνεται με είδος εγγραφής 1 «αυτεπάγγελτη» , με κωδικό διακοπής 5 και επανεγγραφή με τη λήξη της τριετίας. (Με δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος εφόσον δεν θα έχουν εκδοθεί από τη ΔΟΥ τα απαραίτητα για τον έλεγχο εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος). Θα συντάσσεται πράξη εγγραφής και θα χορηγείται βεβαίωση απαλλαγής, χωρίς να εισπράττεται το δικαίωμα εγγραφής (απογραφόσημο), το οποίο θα καταβάλλεται μόνο εφόσον προκύψει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

 Με τη λήξη της πρώτης τριετίας θα γίνεται έλεγχος των τιμολογίων, των αποδείξεων και των λοιπών στοιχείων της τριετίας και θα ζητείται η βεβαίωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Επίσης, θα ελέγχεται το τελευταίο αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος ως προς την τυχόν συμμετοχή του σε άλλες δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (πχ εταιρείες), το οποίο θα είναι επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ. 

  Εάν διαπιστωθεί ότι ο επαγγελματίας περιορίστηκε επαγγελματικά σε προαιρετική περιοχή, την οποία είχε δηλώσει προκειμένου να λάβει την απαλλαγή και ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ, θα κριθεί στη συνέχεια με το εισοδηματικό κριτήριο, προκειμένου να κριθεί ο φορέας ασφάλισής του (ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ).

Τονίζουμε ότι η απαλλαγή που χορηγείται μετά τον έλεγχο της πρώτης τριετίας δεν είναι οριστική. Θα χορηγείται και πάλι τριετής απαλλαγή (θέτοντας στον Η/Υ κωδικό διακοπής 5), εφόσον από τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν προκύψει υποχρέωση ασφάλισης. Συνεπώς ο έλεγχος των κριτηρίων θα διενεργείται ανά τριετία, υποβάλλοντας εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει: 1. Εάν εξακολουθεί να ασκεί ή όχι το επάγγελμα με το οποίο είχε λάβει απαλλαγή. 2. Εάν ασκεί ή όχι άλλες δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 3. Εάν έχει υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν ή μετά την 1/1/93.  

           ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Εκτός από τον έλεγχο των κριτηρίων ανά τριετία, τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ έχουν τη δυνατότητα αυτεπάγγελτα και οποτεδήποτε του επανελέγχου όλων των προαναφερόμενων κριτηρίων, μετά τον έλεγχο της πρώτης τριετίας.

 

- Περιπτώσεις υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας

 

α) Εάν από τον έλεγχο μετά τη λήξη της τριετίας αποδειχθεί δραστηριότητα σε υποχρεωτική περιοχή, θα υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα άσκησε το επάγγελμα στην υποχρεωτική περιοχή. (πχ Εάν η τριετής απαλλαγή κάποιου λήγει το 2013 και από τον έλεγχο που θα γίνει τότε διαπιστωθεί άσκηση επαγγέλματος σε υποχρεωτική περιοχή το 2012, τότε θα υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από το 2012). Ομοίως και στον επανέλεγχο.

 

 β) Εάν από τον έλεγχο αποδειχθεί δραστηριότητα σε προαιρετική περιοχή, αλλά δεν έχει προσκομιστεί η βεβαίωση από την οποία αποδεικνύεται η υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΓΑ, ο ενδιαφερόμενος θα υπάγεται αναδρομικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής.

γ) Εάν από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι ο ενδιαφερόμενος υπερβαίνει το οριζόμενο από τις διατάξεις εισοδηματικό κριτήριο, θα υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τη λήξη της τριετούς απαλλαγής.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ με βάση το εισοδηματικό κριτήριο, έχει δικαίωμα, μετά την παρέλευση τριών ετών παραμονής στην υποχρεωτική ασφάλιση, να ζητήσει με αίτησή του τον επανέλεγχο των εισοδημάτων του βάσει των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος της τελευταίας πριν από την αίτηση τριετίας, προκειμένου να απαλλαγεί από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και να υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ.

δ2) Υποχρεωτική Υπαγωγή

Στις περιπτώσεις υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση θα γίνεται κανονική καταχώρηση στον Η/Υ και θα συντάσσεται πράξη εγγραφής.

Οι αυτεπάγγελτες πράξεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα γνωστοποιούνται στους ασφαλισμένους με επιστολές, με τις οποίες επίσης θα τους γίνεται γνωστή η δυνατότητά τους για άσκηση ένστασης ενώπιον της αρμόδιας Τ.Δ.Ε. του ΟΑΕΕ εντός μηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης.

Θ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

  1. Άρθρο 39 Ν. 2084/92 :

 

       Για τους “Ν” ασφαλισμένους που ταυτόχρονα ασκούν δραστηριότητα σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης , πλήν ΟΓΑ και ΝΑΤ,  θα εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92.

            Υπενθυμίζουμε ότι για τον ΟΓΑ και το ΝΑΤ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92.

            Οι “Ν” ασφαλισμένοι εφόσον εκτός της δραστηριοποίησής τους σε προαιρετικές περιοχές έχουν ταυτόχρονα και ασφάλιση ΝΑΤ, δεν θα κρίνονται με τις διατάξεις του Ν. 2084/92 για την επιλογή φορέα, καθόσον το ΝΑΤ δεν υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά θα εφαρμόζονται απευθείας οι διατάξεις του Ν. 3846/10.

 

2.       Άρθρο 9 του Ν. 3050/02:

 

             Με το άρθρο 9 του Ν. 3050/02 είχε οριστεί να κληθούν για έλεγχο εισοδηματικού οι επαγγελματοβιοτέχνες που δραστηριοποιούνταν σε προαιρετικές περιοχές και είχαν λάβει απαλλαγή από το τέως ΤΕΒΕ, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος νόμου, κρίνονταν μόνο με το πληθυσμιακό κριτήριο, καθώς και όσοι έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την ισχύ του νόμου. Επίσης, έπρεπε να ελέγχονται και με τα δύο κριτήρια (πληθυσμιακό – εισοδηματικό) όσοι έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την ισχύ του Νόμου στην ασφάλιση του τέως ΤΑΕ, καθόσον μέχρι τότε δεν απαλλάσσονταν από την ασφάλιση του ταμείου αυτού ακόμη και αν δραστηριοποιούνταν σε προαιρετικές περιοχές. 

            Επειδή μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί επαγγελματίες από τις παραπάνω κατηγορίες δεν έχουν κριθεί με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, διότι:

            α) είχαν λάβει απαλλακτική βεβαίωση από το τέως ΤΕΒΕ λόγω πληθυσμιακού κριτηρίου και δεν προσήλθαν για επανέλεγχο,  ή

            β) είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΓΑ προσκομίζοντας την προαναφερόμενη στο α) απαλλακτική βεβαίωση ή επέκτειναν το επάγγελμά τους χωρίς να το γνωρίσουν στον ΟΓΑ, χρησιμοποιώντας την ίδια απαλλακτική βεβαίωση και δεν προσήλθαν για επανέλεγχο, ή

            γ) δεν είχαν ασφαλιστεί σε κανέναν από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς (έχοντας λάβει ή όχι την απαλλακτική βεβαίωση)  ή

            δ) είχαν ασφαλιστεί αυτοβούλως στον ΟΓΑ, χωρίς απαλλακτική βεβαίωση.

            Οι επαγγελματίες που εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις και στο εξής θα εμφανίζονται προκειμένου να κριθούν με τον Ν. 3846/10, θα πρέπει πρώτα να κρίνονται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, όπως ίσχυε, προσκομίζοντας τα εκκαθαριστικά των ετών που είχαν οριστεί με τον νόμο αυτό και αναλόγως θα υπάγονται ή θα απαλλάσσονται της ασφάλισης από τότε που όριζαν οι εν λόγω διατάξεις. Ακολούθως θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3846/10.  

 

3.  Οι επαγγελματοβιοτέχνες που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε προαιρετικές περιοχές με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/10 και καταβάλλουν μεικτή εισφορά (κλάδου Σύνταξης και κλάδου Υγείας), δικαιούνται κάλυψη παροχών ασθενείας από τον επόμενο μήνα της συμπλήρωσης τετραμήνου από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση και όχι από την ημερομηνία εγγραφής τους (πχ Επαγγελματίας σε προαιρετική περιοχή που ελέγχθηκε με τον Ν. 3846/10 τον 8/10, διαπιστώθηκε υποχρέωση υπαγωγής του στην ασφάλιση από 1/5/10 και δεν έχει κάλυψη κλάδου Υγείας από άλλον φορέα, θα έχει δικαίωμα παροχών Κ.Υ. από 1/9/10 και όχι από 1/1/11).

 

4.         Όσοι από τους επαγγελματίες υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ  με την αρ. 113/09 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας από 1/11/09, έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από 11/09 έως και 5/10 και με αίτησή τους ζητούν την επιστροφή των εισφορών αυτών,  προκειμένου να κριθεί αν θα επιστραφούν ή όχι οι εισφορές αυτές, θα διενεργείται έλεγχος του τόπου άσκησης του επαγγέλματος και του εισοδηματικού κριτηρίου.

            Οι εισφορές θα επιστρέφονται γι’ αυτό το χρονικό διάστημα μόνο στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια.

            Η επισήμανση αυτή δεν αφορά τους επαγγελματίες, για τους οποίους έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα ειδικά κεφάλαια της εγκυκλίου αυτής.

 

 5.  Προκειμένου να ελεγχθεί ο τόπος άσκησης της δραστηριότητας των επαγγελματιών θα διενεργείται λεπτομερής έλεγχος των παραστατικών (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) από 1/1/09 και εντεύθεν.

 

6.         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3863/10, αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών, για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στη ΔΟΥ, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας ισχύος ενός (1) μηνός.

            Οι επαγγελματίες που έχουν υπαχθεί στην προαναφερόμενη ρύθμιση οφειλών και έχουν λάβει τη βεβαίωση αυτή, αλλά παράλληλα ως δραστηριοποιούμενοι σε προαιρετικές περιοχές έχουν δικαίωμα τριετούς απαλλαγής από την ασφάλιση, θα λαμβάνουν την τριετή απαλλαγή ανεξαρτήτως από την ήδη χορηγηθείσα βεβαίωση ισχύος ενός (1) μηνός που έχουν λάβει για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

            Η βεβαίωση τριετούς απαλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη απαλλακτική βεβαίωση δεν ισχύει για οποιαδήποτε μεταβολή στη ΔΟΥ, ούτε για θεώρηση βιβλίων ή στοιχείων.

            Για τις μεταβολές επαγγέλματος στις ΔΟΥ απαιτείται ασφαλιστική βεβαίωση (βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή απαλλαγής που χορηγείται κατόπιν ασφαλιστικού και οικονομικού ελέγχου) και χορηγείται για τη ΔΟΥ κάθε φορά που ο επαγγελματίας προβαίνει σε μεταβολή σχετική με το επάγγελμά του.

            Για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων στη ΔΟΥ, εφόσον έχει υπαχθεί στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 3863/10, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας ενός (1) μηνός ή άλλου χρονικού διαστήματος όπως ορίζεται κάθε φορά στην ισχύουσα ρύθμιση. Εάν δεν οφείλει, θα λαμβάνει βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας όπως ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

            Όπως είναι γνωστό οι επαγγελματίες που οφείλουν και δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους δεν θα λαμβάνουν κανενός είδους βεβαίωση.

Στους επαγγελματίες που έχει χορηγηθεί απαλλακτική βεβαίωση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, αλλά από την εφορία ζητείται πρόσφατης έκδοσης απαλλακτική βεβαίωση για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, να διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και να χορηγείται νέα απαλλακτική βεβαίωση.

7.  Για τον καθορισμό του εισοδήματος κατά τον έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη συνολικά τα εισοδήματα από όλες τις υπαγόμενες στον ΟΑΕΕ δραστηριότητες [πχ. εισοδήματα από ενοικιαζόμενα δωμάτια  (ελευθέρια επαγγέλματα) και εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (εμπορία ενδυμάτων)].

            Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, εφόσον προέρχονται από επαγγέλματα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (πχ συμμετοχή σε μερίσματα ΑΕ).

 

8.  Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΕΒΕ που είχαν ελεγχθεί με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02  και είχαν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ταμείου, δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν να ελεγχθούν εισοδηματικά για τα τρία τελευταία χρόνια, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον τρία χρόνια στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

 

9. Σε όσες περιπτώσεις επιστρέφονται οι ειδοποιήσεις για έλεγχο ή οι ταχυπληρωμές λόγω ανύπαρκτης έδρας με την ένδειξη «άγνωστος», θα ζητούνται με ονομαστικές καταστάσεις στοιχεία έδρας από τις ΔΟΥ. 

 

10.  Το επάγγελμα των καθαριστών/στριών δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, αλλά στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Κατά συνέπεια δεν θα χορηγούνται απαλλακτικές βεβαιώσεις ή βεβαιώσεις ασφάλισης σε αυτούς τους επαγγελματίες αλλά θα παραπέμπονται  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

            Στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι ιδιοκτήτες συνεργείων καθαρισμού, οι οποίοι ασφαλίζονται ή απαλλάσσονται, αφού πρωτίστως εξακριβωθεί ότι απασχολούν προσωπικό, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

11.   Στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται οι ραπτεργάτες και γενικά τα πρόσωπα που απασχολούνται: α) αυτοπρόσωπα, β) κατά κύρια απασχόληση στις διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, γ) σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, δ)αμείβονται με το κομμάτι (φασόν), ε) εργάζονται στο σπίτι τους ή σε εργαστήρια εκτός του χώρου λειτουργίας των επιχειρήσεων του εργοδότη, έστω και αν χρησιμοποιούν δικά τους εργαλεία.

Κατά συνέπεια δεν θα χορηγούνται απαλλακτικές βεβαιώσεις ή βεβαιώσεις ασφάλισης σε αυτούς τους επαγγελματίες αλλά θα παραπέμπονται  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι ιδιοκτήτες συνεργείου  παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών που αμείβονται με το κομμάτι (φασόν), οι οποίοι ασφαλίζονται ή απαλλάσσονται, αφού πρωτίστως εξακριβωθεί ότι απασχολούν προσωπικό, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

12.       Επαγγελματίας που του έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι, έχει λάβει τριετή απαλλαγή και μετά τη λήξη της κάνει έναρξη νέου επαγγέλματος σε προαιρετική περιοχή, προκειμένου να κριθεί αν θα υπαχθεί στην ασφάλιση ή εάν θα απαλλαγεί από αυτή (εάν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι πχ ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άσκηση δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή), θα διενεργείται έλεγχος, ως προς το εισόδημα (400πλάσιο ΗΑΕ), των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος της πριν την έναρξη του δευτέρου επαγγέλματος τριετίας. Εάν υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο θα ασφαλίζεται από την ημερομηνία έναρξης του δευτέρου επαγγέλματος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα απαλλάσσεται σύμφωνα με το κεφάλαιο Η΄. 

 

  13.     Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ) που έχουν λάβει στο όνομά τους το σήμα του ΕΟΤ και στη συνέχεια εκμισθώνουν το τουριστικό κατάλυμα που λειτουργεί με αυτή τη μορφή, θα ασφαλίζονται ή θα απαλλάσσονται κατά περίπτωση τόσο οι ίδιοι όσο και οι εκμεταλλευτές – μισθωτές.

            Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν λάβει σήμα του ΕΟΤ και τα εκμισθώνουν ως έχουν, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Οι εκμεταλλευτές – μισθωτές που λαμβάνουν σήμα από τον ΕΟΤ στο όνομά τους και  λειτουργούν τα προαναφερόμενα ακίνητα ως τουριστικά καταλύματα, ασφαλίζονται ή απαλλάσσονται κατά περίπτωση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

14. Στην περίπτωση της απαλλαγής λόγω ανέγερσης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιείται καταχώρηση στον Η/Υ  με είδος εγγραφής 1 «αυτεπάγγελτη» , με κωδικό διακοπής 4 και επανεγγραφή με τη λήξη του έτους, θέτοντας ως ένδειξη στο επάγγελμα για μεν τα ξενοδοχεία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ξ», για δε τις επιχειρήσεις  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ε».

 

Ο κωδικός διακοπής 4 σε συνδυασμό με την ένδειξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ξ» ή «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ε» προβλέφθηκε αποκλειστικά και μόνο για τις παραπάνω περιπτώσεις λόγω αδυναμίας χορήγησης νέων κωδικών από το  ηλεκτρονικό σύστημα και δεν έχει καμία σχέση με την καταχώρηση της εξαίρεσης του Ν. 2084/92.

 

Με την παρέλευση του έτους από τη χορήγηση της απαλλακτικής βεβαίωσης και εφόσον δεν έχει ενημερωθεί η υπηρεσία, ο επαγγελματίας θα υπάγεται αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα εκδίδονται ταχυπληρωμές. Οι ετήσιες απαλλακτικές βεβαιώσεις θα χορηγούνται έως ότου ο επαγγελματίας δραστηριοποιηθεί.

 

15.       Στις περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί θέματα που αφορούν επαγγελματίες των ανωτέρω περιοχών, με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες πράξεις, οι πράξεις αυτές θα πρέπει να τροποποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

 

16.       Οι διατάξεις που ρύθμιζαν μέχρι τώρα διαφορετικά τα παραπάνω θέματα καταργούνται.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας και τα οριζόμενα σε αυτή να τύχουν πιστής εφαρμογής.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

                                                              Ακριβές Αντίγραφο

                                                              Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

 

                                                                ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ