ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 76/2009 ΘΕΜΑ:«Καταβολή εισφοράς κλάδου Υγείας ασφαλισμένων ΟΑΕΕ που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων»

2009-07-31 17:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΘΗΝΑ    31/07/09                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.&ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                        ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ39/9/75424

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

   (ΟΑΕΕ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                ΠΡΟΣ:   1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄  

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                             

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                                           2. ΤΑΝΠΥ     

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                                     ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19

ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ                                                             Τ.Κ. 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦ: 210 5285617                                                          

FAX: 210 5285599                                                                          
                                                                                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 76        

                                                                                                               

ΘΕΜΑ: «Καταβολή εισφοράς κλάδου Υγείας ασφαλισμένων ΟΑΕΕ που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων».

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 106/08 εγκύκλιος οδηγία.

       

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3655/08, στην υποχρεωτική ασφάλιση του Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ υπάγονται από 1-8-2008 τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους και διέπονται εφεξής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον Κανονισμό Παροχών Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα  με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, το Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων εντάσσεται από 1-8-08 στον Κλάδο Σύνταξης του ΟΑΕΕ ως αυτοτελής Τομέας και διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Ταμείου, σύμφωνα με τις οποίες οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης για κάθε ημερολόγιο έτος είναι 14.

Με το αριθμ. Φ40035/10224/1038/8-5-09 έγγραφο το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ για τις εισφορές του Κλάδου Ασθένειας των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, οι οποίες είναι ανάλογες με το χρόνο των απασχολούμενων για πρώτη φορά στην ασφάλιση καθορίζει για τους μέχρι 31-12-92 ασφαλισμένους τη μηνιαία εισφορά στα 75€ (12 Χ 75€) και για τους ασφαλισμένους από 1-1-93 και εφεξής σε ποσοστό 7,65% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται (7,65% Χ ασφαλιστική κατηγορία Χ 12 μήνες).

Με την αριθμ. 106/08 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ.

 

Στη σχετική οδηγία επισημάνθηκε ότι δεν τίθεται θέμα επιλογής φορέα ασθένειας στους κοινά ασφαλισμένους ΤΑΝΠΥ  και ΟΑΕΕ, οι οποίοι ωστόσο έχουν υποχρέωση καταβολής μιας εισφοράς η οποία σε κάθε περίπτωση είναι η ίδια και στον ΟΑΕΕ και στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (75€ Χ 12 μήνες).

Τονίζουμε ότι δεν τίθεται θέμα επιλογής εισφοράς Κλάδου Υγείας για τους μετά την 1-1-93 ασφαλισμένους καθόσον στα πρόσωπα αυτά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 περί επιλογής φορέα ασφάλισης.

Μετά τα παραπάνω, ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων παράλληλα ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ έχουν την δυνατότητα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθμ. 106/08 εγκύκλιο, να δηλώσουν τον φορέα στον οποίο επιθυμούν να καταβάλλουν εισφορά του Κλάδου Υγείας.

Παρακαλούμε τις παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της μονάδας σας.

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ