ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 4/2009 ΘΕΜΑ:«ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»

2009-01-14 17:49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                     Οργανισμός                                                ΑΘΗΝΑ, 14/1/2009

                                     Ασφάλισης

    Ο.Α.Ε.Ε.                   Ελευθέρων                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ17/1/3709               

                                     Επαγγελματιών                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                            ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                          

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                              ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

                         10432 ΑΘΗΝΑ                                         

ΠΛΗΡ.           :  Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ                                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

ΤΗΛ.              : 210 - 5285569                                           

FAX               : 210 - 5221846

 

ΘΕΜΑ : «ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» 

 

ΣΧΕΤ. : « Οι αρ. 50/02 και 37/03 εγκύκλιοι του τέως ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ »

 

          Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκύκλιων οδηγιών και κατόπιν πολλών προβληματισμών και ερωτημάτων Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΑΕΕ, κατέστη αναγκαίο να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα. 

 

§  ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής σχέσης των συμβασιούχων έργου με τον ΟΑΕΕ θα λαμβάνεται η ημερομηνία ανάληψης εργασίας σύμφωνα με τη σύμβαση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, όπου αυτή απαιτείται (άρθρο 9 ΠΔ 258/05).

§  ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Για τη διαγραφή των συμβασιούχων έργου από τα μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού, ως ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής σχέσης θα θεωρείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης έργου. Στις περιπτώσεις μεταγενέστερης διακοπής της ΔΟΥ θα γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η άσκηση ή μη της εν λόγω ή άλλης δραστηριότητας από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία διακοπής της αρμόδιας ΔΟΥ.

Για τη διαπίστωση της άσκησης ή μη δραστηριότητας στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα (από τη λήξη της σύμβασης έως την ημερομηνία διακοπής από τη ΔΟΥ) μπορούν να ζητηθούν από τον ασφαλισμένο: α) βεβαίωση από τον φορέα με τον οποίο συνήφθη η σύμβαση για το χρονικό διάστημα που πραγματικά τον απασχόλησε και εάν προχώρησε σε ανανέωση αυτής και  β) προσκόμιση του μπλοκ παροχής υπηρεσιών για έλεγχο του χρονικού διαστήματος παροχής υπηρεσιών.

 Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των προαναφερόμενων στοιχείων προκύψει άσκηση δραστηριότητας και μετά τη λήξη της σύμβασης, τότε ως ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής σχέσης με τον Οργανισμό θα λαμβάνεται η ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις που έχουν συναφθεί διαδοχικές συμβάσεις έργου με ενδιάμεσα κενά χρονικά διαστήματα και διακοπή της ΔΟΥ μετά τη λήξη της τελευταίας σύμβασης, θα τεθεί λήξη της ασφαλιστικής σχέσης με τον Οργανισμό σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα. Αναφορικά με τα κενά χρονικά διαστήματα ανάμεσα στις συμβάσεις, αυτά θεωρούνται χρόνος αδράνειας, καθόσον υπάρχει προσδοκία ανανέωσης της σύμβασης και η ασφάλιση καθίσταται υποχρεωτική. 

 

§  ΕΝΑΡΞΗ  ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 11 του ΠΔ 258/05 στις περιπτώσεις που από φορολογικές διατάξεις δεν υφίσταται υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, η ασφαλιστική σχέση με τον Οργανισμό αρχίζει από την πραγματική άσκηση του επαγγέλματος και λήγει με την πραγματική διακοπή του.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνουμε υπόψη για την εγγραφή και τη διαγραφή από τα Μητρώα του ΟΑΕΕ την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης έργου, αφού προσκομιστεί και σχετική βεβαίωση από το φορέα με τον οποίο συνήφθη η σύμβαση για το χρονικό διάστημα απασχόλησης και την τυχόν ανανέωσή της.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

          Πέραν των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3050/02 οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/90, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ και σε ερευνητικούς φορείς του Ν. 1514/85 για δράσεις των φορέων αυτών που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια (σχετ. εγκ. 50/02). Κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές οι διατάξεις του Ν. 3050/02 περί εισοδηματικού κριτηρίου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

          Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της μονάδας σας.

 

                                                                                    Ακριβές αντίγραφο

          Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                      Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   

                                                                            

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΜΙΚΟΥ                                       ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ