ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων στα πλαίσια των νέων κανονισμών (ΕΚ) 883/04 & 987/09 - μεταβατική περίοδος»

2010-05-17 14:11

 

                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                            Οργανισμός                                                 ΑΘΗΝΑ,  6/5/2010

                                     Ασφάλισης

    Ο.Α.Ε.Ε.                   Ελευθέρων                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ46/68/42612

                                     Επαγγελματιών                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                     ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ        :ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ                                            ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                             

                         10432 ΑΘΗΝΑ                                                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΠΛΗΡ.           : ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ Ε.- ΤΣΟΥΚΑ Π.            

ΤΗΛ.              : 210 - 5285577 - 2105285575                

FAX               : 210 - 5236126                                          

                                                                               

ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) 883/04 & 987/09 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ»

                                                      

            Με τις διατάξεις του νέου Καν. (ΕΚ) 883/04 και του εφαρμοστικού του Καν. (ΕΚ) 987/09, καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων που αφορούν στους διακινούμενους εντός της Ε.Ε. ασφαλισμένους. Η ανταλλαγή αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic Exchange of Social Security Information ή E.E.S.S.I.),η πλήρης ανάπτυξη του οποίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-4-12.    

          Στα πλαίσια αυτού του συστήματος, ένας κεντρικός κόμβος (Central Node) θα βρίσκεται στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, ενώ η κάθε χώρα της Ε.Ε. θα ορίσει ένα μικρό αριθμό Σημείων Πρόσβασης, μέσω των οποίων θα γίνεται αποκλειστικά η ηλεκτρονική ανταλλαγή των πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης, με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Τα σημεία αυτά ονομάζονται «Access points». Η Ελλάδα θα θέσει σε λειτουργία ένα μόνο Access point, το οποίο θα βρίσκεται στην ΗΔΙΚΑ, μέσω της οποίας θα διακινούνται οι πληροφορίες όλων των ελληνικών ασφαλιστικών φορέων. Η ανταλλαγή μεταξύ των Οργανισμών δύο ή περισσότερων Κρατών-Μελών θα διενεργείται μέσω των Δομημένων Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Δ.Η.Ε. ή SEDs).

          Από 1/5/2012 το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής θα είναι σε πλήρη εφαρμογή και στα 27 κράτη-μέλη, οπότε η χρήση κοινών, μη ηλεκτρονικών εγγράφων για ανταλλαγές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. θα καταργηθεί.

          Δεδομένου όμως ότι οι διατάξεις των νέων Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 πρόκειται να αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1/5/10, οι νέοι Κανονισμοί προβλέπουν παράλληλα μια μεταβατική περίοδο, μέχρι 2 έτη, δηλαδή από 1/5/10-30/4/2012, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται τα κράτη-μέλη να μεταπέσουν ολοκληρωτικά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή.

          Θεωρητικά, τα ισχύοντα έντυπα Ε δεν θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς. Ωστόσο, η χρήση τους μπορεί να εξακολουθήσει μέχρι το κράτος-μέλος να μεταπέσει στο EESSI.

          Τα έντυπα Ε αναμένεται να αντικατασταθούν απ΄τις έντυπες εκδόσεις των δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων (paper Seds) και από τα φορητά έγγραφα ή πιστοποιητικά (Portable documents).

Επειδή η διαδικασία οριστικοποίησης του πληροφοριακού περιεχομένου και της μορφής των ως άνω εγγράφων (Seds & portable) δεν έχει ολοκληρωθεί (αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010), οι ελληνικοί αρμόδιοι φορείς, μέχρι λήψεως νεωτέρων οδηγιών από το Υπουργείο, θα συνεχίσουν από 1/5/10 να εκδίδουν τα ισχύοντα μέχρι σήμερα κοινοτικά έντυπα για τους διακινούμενους εργαζομένους, προσαρμόζοντάς τα στα αντίστοιχα σημεία, στα άρθρα των νέων Κοινοτικών Κανονισμών, θέτοντας εν ανάγκη και διακριτική ένδειξη (σφραγιδάκι κ.τ.λ.) ότι πρόκειται περί εφαρμογής των νέων Κανονισμών 883/04 και 987/09 (σχετ. το αρ. πρωτ. Φ60000/οικ.8212/1153/7-4-10 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης). Ομοίως και οι Υπηρεσίες μας θα δέχονται από τα άλλα κράτη-μέλη τα ισχύοντα μέχρι σήμερα κοινοτικά έντυπα, αλλά και τα portable documents και paper Seds.

Για διευκόλυνσή σας, συνημμένα στην παρούσα σας διαβιβάζουμε, ως υποδείγματα, φωτοαντίγραφα εντύπου Ε101 και Απόφασης απαλλαγής ασφάλισης, προσαρμοσμένων στις διατάξεις των νέων Κοινοτικών Κανονισμών.

          Επειδή είναι ευνόητο, ότι κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο θα προκύψουν προβλήματα και απορίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με την Υπηρεσία μας σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση, που θα σας προβληματίζει.

          Τέλος, τα έντυπα Ε, που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/10, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων Κανονισμών, παραμένουν έγκυρα και μετά την ημερομηνία αυτή (1/5/10), μέχρι να παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους ή μέχρι να ανακληθούν ή αντικατασταθούν από τα έγγραφα που εκδίδονται ή κοινοποιούνται βάσει των νέων Καν. (ΕΚ) 883/04 και 987/09.

Μόλις λάβουμε νεώτερες οδηγίες από το Υπουργείο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα, με νεώτερες εγκυκλίους μας.

Συν/α: - (1) προσαρμοσμένο έντυπο Ε101

           - (1) απόφαση απαλλαγής.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

   Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                               Ακριβές Αντίγραφο

                                                            Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


                                                                       ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ