ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 31/2009 ΘΕΜΑ:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

2009-03-10 17:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα , 10/ 03 /2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ          Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/4 /22701 

 

                                 Οργανισμός                                                    
                                 Ασφάλισης                                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31  

                                  Ελευθέρων                                                   

                                 Επαγγελματιών                                                ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ             

ΤΜΗΜΑ                   : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                          

   ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ            : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Π. ΚΑΡΥΔΑΣ                                         

ΤΗΛ.                        : 210 5274390                                                                 

 FAX                        : 210 5220504                                                

                                                                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

Σχετ.: 1) Το αρθ. 21 Ν. 3446/06,

            2) η ΥΑ/ΟΙΚ43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση,

            3) τα  αρ.πρωτ. 2583/297/16-01-09 και 5013/595/27-01-09 έγγραφα του Υπουργείου Μεταφορών.

                                                                                   

               Για το παραπάνω θέμα σας υπενθυμίζουμε ότι με το αρθ. 13 της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/7228/308 ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/14.09.06 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ που εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ.29 του Π.Δ. 258/05 και στο αρθ.12 του Ν.2676/99, για την διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή απαιτείται η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης όμως ρητά ακόμα προβλέπεται η κατάθεση φωτοαντιγράφου αυτής σε περίπτωση μετατροπής της σε ερασιτεχνική ή αν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι  “ δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση“.

                Με το αρθ.21 Ν. 3446/06 οι κάτοχοι  άδειας οδήγησης των Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε κατηγοριών που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την συνταξιοδότησή τους, να καταθέτουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός, βάσει του οποίου απαγορεύεται μετά από την συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας που προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των ως άνω κατηγοριών.

                  Κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΟΙΚ43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541 τ.Β΄) με την οποία καθορίστηκε ο σχετικός Εθνικός Κωδικός Αριθμός και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης ισχύος του η 30/09/2008.

                   Κατά συνέπεια ύστερα από τα παραπάνω  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση  δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση της πρωτότυπης επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης στην οποία θα αναγράφεται για τις περιπτώσεις λόγω γήρατος ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός <<120>>,για τις περιπτώσεις λόγω αναπηρίας ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός <<116>>  βάσει των οποίων απαγορεύεται μετά  από τη συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

       Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                                              Ι.  ΜΑΡΙΑ