ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 11/2009 ΘΕΜΑ: « Ι. ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ »

2009-02-03 17:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα ,  03/ 02 / 2009           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ             Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 3/ 10423

                                 Οργανισμός                                                    
                                 Ασφάλισης                                                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :  11

                                  Ελευθέρων                                                   

                                 Επαγγελματιών                                                   ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ             

ΤΜΗΜΑ                   : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                          

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ            : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ                                          

ΤΗΛ.                        : 210 5274387                                                                 

 FAX                        : 210 5274380                                                 

                          

  ΘΕΜΑ: « Ι. ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ –ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ »

    ΣΧΕΤ.: 1)Το άρθρο 30 του Π.Δ. 258/05 ,  

               2) Η αρ.πρωτ.10375/19-12-08 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Ε. 

 

Ι. ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Σύμφωνα με το αρθρ.30, παρ.3 του Π.Δ.258/05, το δικαίωμα σύνταξης λήγει:

·                στη σύνταξη λόγω γήρατος στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου

·                στη σύνταξη λόγω αναπηρίας  στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.), έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας ή  επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου

·                    στη σύνταξη λόγω θανάτου στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο τελέσθηκε ο γάμος  ή επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου

·               η σύνταξη των τέκνων λήγει με τη συμπλήρωση του 18ου ή 19ου έτους, εφόσον συνεχίζουν να είναι μαθητές Β΄θμιας εκπαίδευσης, ή του 26ου έτους, εφόσον είναι σπουδαστές ανωτέρας ή ανωτάτης βαθμίδας ή εφόσον αναλάβουν εργασία ή λάβουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

 

·                στη σύνταξη ανικάνων τέκνων   στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υ.Ε., έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση σύνταξης λόγω ανικανότητας 

·                  στη σύνταξη που χορηγήθηκε χωρίς να συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις διακόπτεται οριστικά από την 1η  του επόμενου μήνα ελλείψεως των προϋποθέσεων (χωρίς αναζήτηση καταβληθέντων όταν  δεν υπάρχει δόλος ασφ/νου)

·                στη σύνταξη που χορηγήθηκε  βάσει ψευδών & απατηλών στοιχείων διακόπτεται οριστικά από την 1η  του επόμενου διαπίστωσης μήνα.

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

 Με αφορμή ερωτήματα Περ/κών Διευθύνσεων σχετικά με την δυνατότητα των συνταξιούχων να ζητήσουν με αίτηση τους την παραίτηση από τη σύνταξη που τους έχει απονεμηθεί, και ύστερα από διευκρινήσεις που δόθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού με την παραπάνω σχετική γνωμοδότηση, σας γνωρίζουμε το δικαίωμα στη σύνταξη, το οποίο είναι απαράγραπτο, είναι ανεπίδεκτο παραιτήσεως.

Σημειώνεται ότι δε θα πρέπει να συγχέεται η παραίτηση από το δικαίωμα απονομής σύνταξης με την παραίτηση από υποβληθείσα αίτηση για απονομή σχετικής παροχής,  η οποία σύμφωνα με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, τη νομολογία και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας – εφόσον  δεν έχει διεκπεραιωθεί και δεν έχει εκδοθεί διοικητική πράξη - είναι έγκυρη.

Στην παραπάνω περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση για την απονομή της παροχής από τον Οργανισμό, όμως το δικαίωμα αρχίζει από την υποβολή της νέας αίτησης.

 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

   Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                       

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

                                                         

              Ι. ΜΑΡΙΑ