OAEE Εγκύκλιος 109 12/11/2009 ΘΕΜΑ: «Επικοινωνία Μητρώου ΟΑΕΕ με το Εθνικό Μητρώο (ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ) και ενημέρωση του Μητρώου με το ΑΜΚΑ των Εμμέσων Μελών»

2009-11-23 16:46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΥΠΟΥΡ. ΑΠΑΣΧ. & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

                ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                            Αθήνα      12/11/2009

           ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                          Αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ Φ35/105/108121

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

      ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ                                                   Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

 

      ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σατωβριάνδου 18

      10432  Αθήνα                                  

      ΠΛΗΡΟΦ.: Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 109

      ΤΗΛΕΦ.    : 210-5285578 

 

       FAX.         : 210 -5243372

ΘΕΜΑ :  «Επικοινωνία Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και Ενημέρωση του Μητρώου με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών.»

 

Σας γνωρίζουμε ότι από 05/10/2009, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19057/07-10-2009 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το οποίο σας επισυνάπτουμε και σύμφωνα με μηνύματα επί της οθόνης του Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., έγιναν οι εξής μηχανογραφικές τροποποιήσεις:

Α. Εισαγωγή Νέου Ασφαλισμένου και Α.Μ.Κ.Α.

Για την εισαγωγή Νέου Ασφαλισμένου στο Μητρώο (επιλογή 1.10) απαιτείται ο νέος ασφαλισμένος να έχει Α.Μ.Κ.Α. Το Μητρώο Ο.Α.Ε.Ε. θα είναι σε on line σύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. Ε.Μ.Α.Ε.Σ., ώστε κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. του ασφαλισμένου να εμφανίζονται τα ονομαστικά του στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημ/νία Γέννησης, Ένδειξη Πλασματικής Ημ/νίας Γέννησης, Φύλο, Α.Δ.Τ., Έτος Έκδοσης, Ένδειξη Ταυτότητας- Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Σημερινό Επώνυμο, Λατινικά Στοιχεία (για αλλοδαπούς), Χώρα Γέννησης, Νομός, Δήμος, Χώρα Υπηκοότητας). Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα στοιχεία του ασφαλισμένου, ακόμα και στη φάση καταχώρησης.

Παρακαλούμε όπως μελετηθούν οι αναφορές του συνημμένου εγγράφου σχετικά με την εμφάνιση πιθανών μηνυμάτων κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. και όπως οι χρήστες ενεργούν αναλόγως.

 Μεταβολές στο μητρώο

 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία των ασφαλισμένων στο Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. απαιτείται η καταχώρηση του Α.Μ.Κ.Α. Εξαίρεση αποτελεί η συμπλήρωση του πεδίου «Αιτ. Διακοπής» με κωδικό 1 (Διακοπή λόγω θανάτου).

Η συμπλήρωση του πεδίου «Α.Μ.Κ.Α.» στο μητρώο για μεταβολές, μετά από μηχανογραφικές επεξεργασίες, θα καταστεί υποχρεωτική από αρχές Νοεμβρίου 2009.

 

Β. Ενοποιήσεις των μητρώων σχετικά με τον Α.Μ.Κ.Α.

Κατά την ενοποίηση των μητρώων και σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου Α.Μ.Κ.Α. στον Διατηρούμενο Ε.Α.Μ. ισχύουν τα εξής:

1. Στην περίπτωση που ο Α.Μ.Κ.Α. είναι συμπληρωμένος στο αντίστοιχο πεδίο του Διατηρούμενου Ε.Α.Μ., διατηρούμε τον Α.Μ.Κ.Α. του συγκεκριμένου Ε.Α.Μ., είτε είναι ίδιος είτε διαφορετικός από αυτόν  του/ των  Ε.Α.Μ. που ακυρώνονται και διατηρούμε ως έχει και τον Α.Μ.Κ.Α. του Ακυρούμενου Ε.Α.Μ.

Στην περίπτωση που οι δύο Ε.Α.Μ. (Διατηρούμενος και Ακυρούμενος) έχουν καταχωρημένο στο πεδίο Α.Μ.Κ.Α. διαφορετικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνεται έλεγχος του έτους γέννησης όπως διαπιστώνεται από το 5ο και 6ο ψηφίο του Α.Μ.Κ.Α. και εάν διαφέρει, απαιτείται η επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου, ώστε να γίνει περαιτέρω έλεγχος.

2. Στην περίπτωση που το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. του Διατηρούμενου Ε.Α.Μ. είναι κενό, ο Α.Μ.Κ.Α. αντιγράφεται κατά την ενοποίηση από το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. του/ των  Ακυρωμένου/ νων, όπου αυτός υπάρχει, στο αντίστοιχο πεδίο του Διατηρούμενου.

Στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει πάνω από ένας Ακυρωμένοι Ε.Α.Μ., στους οποίους έχουν καταχωρηθεί διαφορετικοί Αριθμοί Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, θα διατηρηθεί ο Α.Μ.Κ.Α., τα πρώτα στοιχεία του οποίου προσομοιάζουν στην πραγματική ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου, έως ότου η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αποφασίσει για τυχόν διαφορετικό ισχύοντα Α.Μ.Κ.Α.

 Γ. Ενημέρωση Μητρώου από Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών

Σύμφωνα με μήνυμα επί της οθόνης του Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., την 01/11/2009 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του αρχείου Μελών του Μητρώου με περίπου 180.000 Α.Μ.Κ.Α. Εμμέσων Μελών, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Μητρώο.

Όπως επισημαίνεται στο εν λόγω μήνυμα, πιθανόν να έχουν καταχωρηθεί κάποια μέλη δύο φορές, μία με Α.Μ.Κ.Α. και μία χωρίς Α.Μ.Κ.Α. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ο έλεγχος των στοιχείων (πχ ημ/νία λήξης στα τέκνα, σωστός Α.Μ.Κ.Α.), ώστε να ενημερωθεί η εγγραφή που έχει τον ορθό Α.Μ.Κ.Α. με τα σωστά στοιχεία και να διαγραφεί η λανθασμένη ή χωρίς Α.Μ.Κ.Α. εγγραφή. Οι διαγραφές αυτές θα γίνουν αφού αποσταλούν καταστάσεις σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε. με τα απαραίτητα στοιχεία.

Εντός του τρέχοντος μηνός, αναμένεται η on- line σύνδεση του Μητρώου Μελών του Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.), ώστε κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. του Έμμεσου Μέλους να εμφανίζονται τα ονομαστικά του στοιχεία, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται, όπως ακριβώς συμβαίνει κατά την εισαγωγή νέου ασφαλισμένου (παρ. Α  της παρούσας Εγκυκλίου).

Εφιστούμε την προσοχή των χρηστών του Π.Σ., έως ότου γίνει η on- line σύνδεση, ώστε να αποφεύγουν την καταχώρηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των Εμμέσων Μελών στο Μητρώο του Ο.Α.Ε.Ε., αν δεν επιδεικνύεται δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ορθότητα του και την αντιστοιχία του με τα στοιχεία του Έμμεσου Μέλους, στο οποίο απευθύνεται, όπως Βεβαίωση- Υπεύθυνη Δήλωση Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Κ.Α.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, παρά τις ενέργειες μας προς τη Γ.Γ.Κ.Α. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., δεν έχει γίνει καμία ενέργεια καταχώρησης των στοιχείων απογραφικών δελτίων των Εμμέσων Μελών, ώστε να τους αποδοθεί Α.Μ.Κ.Α., όπως προβλεπόταν. Επομένως, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε τους ασφαλισμένους να απευθύνονται στα γραφεία Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Ε.Π. με τον Α.Μ.Κ.Α. του άμεσου μέλους για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. στα Προστατευόμενα μέλη αυτού.

Δ. Ένταξη στο Π.Σ. για τους ασφαλισμένους Τ.Α.Ν.Π.Υ. και ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.

 Η ημερομηνία ένταξης στο πεδίο «Ένταξη στο Π.Σ.» του μητρώο των ασφαλισμένων του Τ.Α.Ν.Π.Υ. και ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. είναι ενδεικτική, διότι προϋποθέτει διευθέτηση θεμάτων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Εσόδων.

Παρακαλούμε όπως οι οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου και του συνημμένου εγγράφου προστεθούν στις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος.

 

Συν:  Ένα (1) έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

 

               

                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο

             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                       Η ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                            

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                 ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ