Στις 20-9-2010 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »

2010-09-17 18:53

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Αθήνα, 17-9-2010

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τ.Ο.Π. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

    Στις 20-9-2010 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »


    Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 αρχίζει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο « ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »

    Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις απασχόλησης:

    1. Δράση I: Δημιουργία τριακοσίων (300) νέων θέσεων εργασίας με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ.

    Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

    Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

    .2. Δράση II: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών εκατό (100) ανέργων, με επιχορήγηση για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα, η οποία κλιμακώνεται από 20.000,00 € έως 30.000,00 €

    Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

    3. Δράση ΙΙΙ: Προγράμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας - προεργασία, εκατόν πενήντα (150) ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την υποχρέωση συνέχισης της απασχόλησης για επιπλέον τριάντα (30) μήνες, με την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - προεργασίας σε σύμβαση εργασίας,

    Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα α) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - προεργασίας, διάρκειας έξι (6) μηνών και β) απασχόλησης, με την μετατροπή του συμφωνητικού συνεργασίας σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών.

    Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε είκοσι έξι (26) μήνες.

    Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον δέκα (10) μήνες.

    Ποσό επιχορήγησης.

    α) για τους έξι (6) πρώτους μήνες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας - προεργασία, οι ωφελούμενοι νέοι θα αμείβονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

    β) για τους υπόλοιπους είκοσι (20) επόμενους μήνες απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ.

    4. Πρόγραμμα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας.

    Το πρόγραμμα αφορά στην διατήρηση διακοσίων (200) θέσεων εργασίας, για επαπειλούμενους εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς ηλικίας 18-64 ετών, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

    Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

    Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

    5. Προγράμματα κατάρτισης /επανακατάρτισης για 350 ανέργους και 150 εργαζόμενους σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας η των επιχειρήσεων του Νομού Καστοριάς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

    Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον με νεώτερη ανακοίνωση, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και της Δομής Στήριξης του Προγράμματος, όπως θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που θα συσταθεί μεταξύ των τοπικών, κλαδικών, κοινωνικών ή άλλων φορέων

    Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους είναι 500 ώρες και για τους εργαζόμενους 160 ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο ανέρχεται σε έξι (6,00) €, ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται σε πέντε (5,00) € ανά ώρα κατάρτισης.