ΟΑΕΔ Εγκύκλιος Οικογενειακών Επιδομάτων έτους 2011

2011-06-21 16:10

    Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ για το 2011.

    Οι ημερομηνίες έναρξης καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, ανά κατηγορία δικαιούχων είναι:

1. Η 10η Ιουνίου 2011 για δικαιούχους με 3 παιδιά και άνω
2. Η 4η Ιουλίου 2011 για δικαιούχους με 2 παιδιά
3. Η 1η Σεπτεμβρίου 2011 για δικαιούχους με 1 παιδί

    Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόματος έτους 2011 ορίζεται η 31/01/2012.

    Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι τις εν λόγω παροχής είναι οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, έχουν  πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και είτε δεν λαμβάνουν επίδομα τέκνου από τον εργοδότη τους γιατί δεν το προβλέπει η Σ.Σ.Ε. που ανήκουν, είτε λαμβάνουν ποσό επιδόματος τέκνου από τον εργοδότη τους, μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ.

    Τα τέκνα για τα οποία καταβάλλεται επίδομα πρέπει να έχουν ηλικία έως 18 ετών ή έως 22 ετών εάν σπουδάζουν, να είναι άγαμα, να μην εργάζονται και να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Σημαντική διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στην υποβολή των δικαιολογητικών, σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι για την χορήγηση των επιδομάτων δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση Ατομικών Αποσπασμάτων Ασφάλισης, καθώς ο έλεγχος των απαιτούμενων ενσήμων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω online συστήματος διασύνδεσης ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.