Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων

2010-06-10 12:49

 

Σε συνέχεια της από 28/5/2010 κοινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Η πληρωμή των χρεών των ετών 2005, 2006 και μερικώς του α’ εξαμήνου του 2007, γα το σύνολο των προμηθευτών, έχει γίνει (1,5 δισ. ευρώ) ή έχει διασφαλιστεί να γίνει, από το Υπουργείο Οικονομικών, εντός του τρέχοντα μήνα (240 εκατ. ευρώ περίπου).

2. Τα χρέη των ετών 2007, 2008, 2009 ύψους 5,36 δις θα εξοφληθούν με ομόλογα μηδενικού επιτοκίου.  Με βάση τα τρέχοντα επιτόκια , το ποσοστό έκπτωσης για άτοκα ομόλογα (του υπολοίπου του 2007, μέχρι 1.110.000.000 ευρώ) με διετή διάρκεια εκτιμάται σε 12 – 14%, εφόσον προεξοφληθούν. Το ποσοστό έκπτωσης για άτοκα ομόλογα (του 2008, μέχρι 2.200.000.000 ευρώ) τριετούς διάρκειας εκτιμάται σε 20 – 22%, εφόσον προεξοφληθούν. Το ποσοστό έκπτωσης για άτοκα ομόλογα (του 2009, μέχρι 2.050.000.000 ευρώ) τετραετούς διάρκειας εκτιμάται σε 30 – 32%, εφόσον προεξοφληθούν.

3. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές εξοφλήσουν τα ανωτέρω ομόλογα έως και τις 2/1/2011, τα μετρητά που εκτιμάται ότι συνολικά θα έχουν λάβει είναι πλησίον των 6 δις. Η ανωτέρω «έκπτωση» αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό περίπου 19%.


4.  Θεωρείται βέβαιο ότι οι συνεργαζόμενες με τους προμηθευτές Τράπεζες θα δείξουν ενδιαφέρον στην προεξόφληση των ομολόγων αυτών, μετατρέποντας τον εταιρικό κίνδυνο που έχουν αναλάβει για τους πελάτες τους – προμηθευτές Νοσοκομείων, σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, και μάλιστα με μορφή ομολόγου που μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέσω και της Ε.Κ.Τ. Επιπλέον, σε διερεύνηση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με Τράπεζες που συμμετέχουν στην αγορά των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμήθηκε ότι ισχύουν σήμερα οι ανωτέρω τιμές εξαγοράς των άτοκων αυτών ομολόγων.

5.  Η σχετική νομοθετική ρύθμιση, που θα κατατεθεί εντός του τρέχοντα μήνα στη Βουλή, θα καλύπτει τη νομιμοποίηση των ανωτέρω, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα, με στόχο να μην υπάρξει πρόβλημα στις προμήθειες των Νοσοκομείων για το 2010 και εφεξής.


6.  Δόθηκαν οι σχετικές με τα ανωτέρω ζητήματα εντολές, από το ΥΥΚΑ, στα Νοσοκομεία, τις ΥΠε και την ΕΠΥ, καθώς και για καταβολή από τα Νοσοκομεία οφειλομένων του έτους 2010.

7. Τα υπόλοιπα σχετικά με τα ανωτέρω θέματα θα ρυθμισθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.