ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109 ΦΕΚ 16 23.01.2013 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

2013-01-28 11:22

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109 ΦΕΚ 16 23.01.2013  Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.