ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3832 (ΦΕΚ 38Α 09.03.2010) Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής. (έως ν.3842/2010)

2010-03-16 13:09

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3832 (ΦΕΚ 38Α 09.03.2010)
Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) - Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.)

Άρθρο 1 Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ.

1. Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) είναι το σύ­νολο των κανόνων, των εργασιών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση στατιστικών εργασιών, με σκοπό την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, οι οποίες χρησι­μοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί­πεδο.

2. Φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. είναι η Ελληνική Στατιστική Αρ­χή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ανεξάρτητη αρχή, η οποία συνιστάται με το άρθρο 9, και αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­βουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), καθώς και οι υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την αρμοδιότητα ή την υπο­χρέωση συλλογής στοιχείων και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. σύμφωνα με την πα­ράγραφο 5 του άρθρου 10.

3. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι «στατι­στικές», «ανάπτυξη», «παραγωγή», «διάδοση», «συλλο­γή στοιχείων», «στατιστική μονάδα», «απόρρητα στοι­χεία», «χρήση για στατιστικούς σκοπούς», «άμεση ταύ­τιση» και «έμμεση ταύτιση» έχουν την έννοια που ορίζε­ται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009.

4. Οι εργασίες των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. για την ανά­πτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών διέπο­νται από τις στατιστικές αρχές της «επαγγελματικής ανεξαρτησίας», της «αμεροληψίας», της «αντικειμενικό­τητας», της «αξιοπιστίας», του «στατιστικού απορρή­του» και της «σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας», όπως οι αρχές αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρω­παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρ­τίου 2009 και αναπτύσσονται στον κώδικα ορθής πρακτι­κής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ίδιου Κανονισμού, όπως κάθε φορά ι­σχύουν.

5. Για την εξασφάλιση της ποιότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών αποτελεσμάτων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. ακολου­θούν ομοιόμορφα πρότυπα και εναρμονισμένες μεθό­δους εφαρμόζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιό­τητας, όπως η «καταλληλότητα», η «ακρίβεια», η «έγκαι­ρη υποβολή», η «εμπρόθεσμη υποβολή», η «προσβασι­μότητα», η «σαφήνεια», η «συγκρισιμότητα» και η «συ­νοχή», όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, ό­πως κάθε φορά ισχύουν.

6. Επίσημες στατιστικές του ΕΛ.Σ.Σ. είναι οι στατιστι­κές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και από τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10.

Άρθρο 2 Βασικές αρχές λειτουργίας και υποχρεώσεις των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.

1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συντονίζει όλες τις δραστηριότητες των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διαβιβάζει τις επίσημες στατιστικές που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του προηγού­μενου άρθρου στην ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία (Εurostat).

2. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. υποχρεούνται να αναπτύσ­σουν, παράγουν και διαδίδουν τις στατιστικές, καθώς και να διασφαλίζουν την παραγωγή αυτών των στατιστικών, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΛ.Σ.Σ., όπως ο­ρίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλί­ου του ΕΛ.Σ.Σ., «Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑT.. Με τον Κανονισμό καθορίζο­νται μεταξύ άλλων τα κριτήρια υπαγωγής των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., στον κατάλογο που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 10, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέ­ουν από την υπαγωγή αυτή.

3. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, ό­πως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), υποχρεούνται να εξασφαλί­ζουν την πρόσβαση σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δημόσια μητρώα και αρχεία, τα οποία τηρούνται από αυ­τές, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανά­λογα μέσα, παρέχοντας πρωτογενή στατιστικά στοιχεία και πρωτογενείς πληροφορίες στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Tα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, οι ενώσεις προσώπων και τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. σε όλες τις πηγές ή τα αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα και να παρέχουν έγκαι­ρα και με ακρίβεια κάθε στοιχείο ή πρωτογενή πληροφο­ρία που ζητείται από αυτούς τους φορείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα στοιχεία και πληροφορίες της παραγράφου αυτής χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών από οποιοδή­ποτε πρόσωπο, που έχει την ιδιότητα του πολιτικού διοι­κητικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου ή λειτουργού του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλή­λων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι­κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατιστικών Υπο­χρεώσεων, και από την κείμενη νομοθεσία που αφορά ει­δικότερα τις υποχρεώσεις πρόσβασης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Ειδικότερα για μέλος διοίκησης νομικού προσώπου, το παράπτωμα αυ­τό συνιστά σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αντικατάστασή του. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τα αρμό­δια πειθαρχικά όργανα του νομικού προσώπου, ύστερα από αίτηση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑT., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3 Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

1. Συνιστάται Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ.), το οποίο αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως Πρόεδρο του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ.,

β) τον Πρόεδρο του Σώματος Οικονομικών Εμπειρο­γνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ως Αντιπρόεδρο του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ.,

γ) έντεκα (11) μέλη, καθένα από τα οποία, με τον ανα­πληρωτή του υποδεικνύεται αντίστοιχα από:

αα) την Τράπεζα της Ελλάδος,

ββ) την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),

γγ) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.),

δδ) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευ­νών (Ι.Ο.Β.Ε.),

εε)   το   Εθνικό    Κέντρο   Κοινωνικών   Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).,

στστ) το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ε­ρευνών (ΚΕ.Π.Ε.),

ζζ) το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.),

ηη) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργι­κών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),

θθ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,

ιι) το Σύλλογο Εργαζομένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

κκ) το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.),

δ) έναν εκπρόσωπο κάθε εθνικής αρχής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 και

ε) έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπη­ρεσίας (Eurostat).

Οι ανωτέρω φορείς υποδεικνύουν, ως εκπροσώπους, πρόσωπα τα οποία έχουν επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής επιστήμης ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το α­ντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών. Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. μπορεί να καλεί εκπροσώπους εθνικών στατιστικών αρχών κρατών – μελών της Ε.Ε., να συμμετέχουν στις εργασίες ή συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ­γού Οικονομικών και η λειτουργία του ελέγχεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα μέλη του ορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Σε περίπτωση θανάτου, λήξης της θητείας ή απο­χώρησης μελών του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. και μέχρι τον ορισμό νέ­ων μελών, το ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

3. Με απόφαση του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. θεσπίζεται ο Κανονι­σμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του. Γραμ­ματειακή υποστήριξη παρέχεται από την ΕΛ.ΣΤΑT..

4.   Το Συμβούλιο του ΕΛ.Σ.Σ. γνωμοδοτεί στην ΕΛ.ΣΤΑT. για:

α) Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου.

β) Τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

γ) Τις προτεραιότητες του ΕΛ.Σ.Σ., με βάση τις εξελί­ξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και τα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού κόστους ανταπόκρισης των φο­ρέων του ΕΛ.Σ.Σ..

δ) Τα θέματα που αφορούν την εξασφάλιση της ανα­γκαίας συνεκτικότητας κατά την παραγωγή των στατι­στικών από τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και την τήρηση των στατιστικών αρχών, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση του κώδικα ορθής συμπεριφοράς σε όλους τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ..

ε) Τα θέματα που αφορούν το στατιστικό απόρρητο.

στ) Τα θέματα μεθοδολογίας που προκύπτουν κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή στατιστικών προγραμ­μάτων και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τις στατιστι­κές σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. οφείλουν και μετά την παύση των καθηκόντων τους να μην αποκαλύπτουν πληροφο­ρίες των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των κα­θηκόντων τους.

Άρθρο 5 Ποιότητα στατιστικών

1. Για την κατοχύρωση της ποιότητας των αποτελε­σμάτων του ΕΛ.Σ.Σ., οι στατιστικές των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται με βάση ομοιόμορφα πρότυπα και εναρμονισμένες μεθό­δους, με την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5. Στον Κανονι­σμό Στατιστικών Υποχρεώσεων προβλέπονται ειδικές υ­ποχρεώσεις των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., προκειμένου να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των στατιστικών που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς, όπως οι διαδικασίες του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα­λωτή και η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία επαλήθευσης από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. των απαιτούμενων στοιχείων για τις στατι­στικές αυτές.

2.  Οι λοιποί φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. υποβάλλουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκθέσεις για την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης τους, με βάση τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με τη δομή, την περιοδικότητα, την πληρότητα, τη συμφωνία τους με τους οικείους ορισμούς ή λογιστικούς κανόνες, την εσω­τερική τους συνοχή, την αξιοπιστία και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση της ποιότητας των στατι­στικών στοιχείων. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται του­λάχιστον μια φορά κάθε έτος, κατά το χρόνο και σύμφω­να με τον τύπο και το ειδικότερο περιεχόμενο, που ορί­ζεται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

Άρθρο 6 Διάδοση των στατιστικών

1. Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με την τήρηση των στατιστικών αρχών του άρθρου 1 παράγρα­φος 4, και ιδίως με την τήρηση της αρχής του στατιστι­κού απορρήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

2. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. υποχρεούνται να παρέχουν ι­σότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών στις στατιστικές, σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας και όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

3. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. μπορούν να καταρτίζουν και να τηρούν δημόσια αρχεία για τη διάδοση πληροφοριών, που συλλέγονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτή­των τους και αφορούν μεμονωμένα στατιστικά στοιχεία από εγγραφές που έχουν καταστεί ανώνυμες, αποκλει­στικά και μόνον εφόσον η μονάδα των στατιστικών στοι­χείων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, είτε άμεσα είτε έμ­μεσα, αν ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε τρίτος.

4. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. επιτρέπεται να διαδώσουν στατιστικά αποτελέσματα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταύτιση της μονάδας των στατιστικών στοιχείων, αποκλειστικά και μόνον εφόσον:

α) τα αποτελέσματα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών Υπο­χρεώσεων, με τέτοιο τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να μη θίγει το στατιστικό απόρρητο, ή

β) η μονάδα των στατιστικών στοιχείων συμφώνησε α­νεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδομένων.

Άρθρο 7 Στατιστικό απόρρητο

1. Εάν οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία ή έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των μονάδων στατιστικών στοιχείων με την αποκάλυψη εξατομικευμέ­νων πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για στατιστι­κούς σκοπούς, ή έμμεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές, υποχρεούνται να προστατεύουν αυτά τα στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους στατιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται σε όλους τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αυτών των στοιχεί­ων. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. οφείλουν να λαμβάνουν τα κα­τάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων με τα τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησι­μοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60 Α΄), επιβάλλονται και οι διοι­κητικές κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου.

2. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων υποχρεούνται να διαβιβάζουν απόρρητα στοιχεία στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και δεν μπορούν να επικαλεστούν την αρχή του στατιστικού α­πορρήτου, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των στατι­στικών ή για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστι­κών. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. μπορούν να αρνηθούν τη δια­βίβαση απόρρητων στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνο στις περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά αφορούν την εθνική άμυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσε­ων προσδιορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταγρα­φής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου που επι­τρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την αποτελεσματική α­νάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών σύμ­φωνα με το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, χωρίς να διακυβεύεται το απόρρητο των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου.

3. Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιμοποιούνται α­ποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής και σε αυτά έχει α­ποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με πράξη του αρμόδιου οργάνου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε εξαιρετι­κές περιπτώσεις, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από το προσωπικό της, στα οποία ανατίθενται στα­τιστικές εργασίες για λογαριασμό της, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την τήρηση του απορρήτου των στοι­χείων ή/και του στατιστικού απορρήτου και από τα πρό­σωπα αυτά.

4. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες πηγές, στις οποίες κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν όλοι πρό­σβαση, δεν θεωρούνται απόρρητα για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

5. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. επιτρέπεται να χορηγούν, σε ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επι­στημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζο­νται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων. Εφό­σον τα στοιχεία αυτά έχουν διαβιβασθεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. από λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., απαιτείται άδεια του φορέα του ΕΛ.Σ.Σ. που είναι αρμόδιος για την προστα­σία των απόρρητων στοιχείων και τη διαβίβασή τους.

6. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό που υπηρε­τεί στους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με οποιαδήποτε σχέση ερ­γασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεσμεύο­νται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυ­τών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκο­πούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

7. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων ή/και του στατιστικού απορρήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο υπαγόμενο στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κάθε φορά ισχύει, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

Άρθρο 8 Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιβάλλονται στον προϊ­στάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή στο νόμιμο εκπρό­σωπο του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί­ου ή στο φυσικό πρόσωπο οι ακόλουθες διοικητικές κυ­ρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που προ­βλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατι­στικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και από κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβα­σης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών:

α) Σύσταση για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμέ­νη αποκλειστική προθεσμία.

β) Πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενή­ντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η α­ποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρε­σίας ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του φυσικού προσώπου και είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα και τις συντρέχου­σες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική πε­ρίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

2. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλλεται πρόστιμο ύ­ψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χι­λιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρη­το των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο. Το πρό­στιμο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υ­πεύθυνου για την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτρο­πή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

3. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων καθο­ρίζονται τα θέματα εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2.

4. Τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζο­νται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα α­πό πρόταση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

5. Οι πράξεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα συνιστούν εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται σε όποιον επιβάλλονται. Η είσπραξη των προστίμων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημο­σίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 9 Σύσταση ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επω­νυμία «Ελληνική Στατιστική Αρχή» (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, δι­οικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

2. Η λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

3. Έδρα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς. Η ε­πίσημη ονομασία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην αγγλική γλώσσα εί­ναι Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.) και στη γαλλι­κή γλώσσα Authorité Statistique Hellénique (EL.STAT.).

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών, καθώς και τη διενέργεια επιστη­μονικών ερευνών και την κατάρτιση μελετών, οι οποίες: α) αφορούν όλους τους τομείς της δραστηριότητας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, β) υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών της Κυβέρνησης και των φορέων του Δημοσί­ου (δείκτες αξιολόγησης), γ) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας και δ) α­φορούν στο γενικό κοινό ή κατηγορίες χρηστών στατι­στικών στοιχείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1.  Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλά­δας (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.), που προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 224/1986 (ΦΕΚ 91 Α΄), κάθε άλλη αρμοδιότητά της που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο, από τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 και οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

2. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ιδίως:

α. Καταρτίζει και εκτελεί το ετήσιο στατιστικό πρό­γραμμα και παράγει και δημοσιεύει με την ιδιότητα της «εθνικής στατιστικής υπηρεσίας», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 223/2009, τις επίσημες, εθνικές και ευρωπαϊκές στατι­στικές της χώρας και διενεργεί κάθε είδους, τακτικές ή έκτακτες, στατιστικές έρευνες, απογραφές και μελέτες.

β. Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως «εθνική στατιστική υπη­ρεσία», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανο­νισμού 223/2009, στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένω­σης και κάθε άλλο αρμόδιο διεθνή οργανισμό.

γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρε­σία – Εurostat και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των άλλων κρατών - μελών και τις εθνικές αρχές της επόμενης παραγράφου, καθώς και με άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς για στατιστικά θέματα και συμμετέχει στις οικείες στατιστικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ως «εθνική στατιστική υπηρεσία».

δ. Μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματι­κή διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και για την προαγωγή των στατιστικών θεμάτων και της οικονομικής έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργα­σίας της χώρας.

ε. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως ιδίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κέντρα μελετών και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για στατιστικά θέματα, την ενο­ποίηση της μεθοδολογίας και την εφαρμογή των αρχών στατιστικής του ΕΛ.Σ.Σ. και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

στ. Μπορεί να διαβουλεύεται, να συνεργάζεται και να συμπράττει με όλους τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για την α­νάπτυξη μεθόδων και συστημάτων σε στατιστικούς σκο­πούς στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

ζ. Αναπτύσσει, διαχέει και συντονίζει την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Στατιστι­κής Υπηρεσίας – Eurostat, στο πλαίσιο του ΕΛ.Σ.Σ.. Ειδικότερα, παρέχει συμβουλές μεθοδολογικού χαρακτήρα και στατιστικά εργαλεία προς τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και προς κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αναλαμβάνει τη διενέργεια στατιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και προσώπων, σύμφωνα με τις κοινοτικές και διεθνείς αρχές και πρακτικές, ώστε να υπάρξει διάχυση κοινά α­ποδεκτής μεθοδολογίας και περαιτέρω εφαρμογή αυτής.

η. Μεριμνά για την εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων παραγωγής ποιοτικών και αξιόπιστων στατιστι­κών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος από το σύνολο του προσωπικού της και από τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ..

θ. Μεριμνά επίσης για τη διαρκή αναβάθμιση του αν­θρώπινου δυναμικού της, μέσω της συμμετοχής του σε σεμινάρια κατάρτισης. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης.

3. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι «εθνικές αρ­χές», κατά την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 223/2009, οι οποίες είναι υπεύ­θυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, στο πλαίσιο του ΕΛ.Σ.Σ.. Ο κα­τάλογος των «εθνικών αρχών» διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις, ορίζεται εκπρό­σωπος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Η εκπροσώπηση μπορεί να α­νατεθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σε εθνική αρχή της προη­γούμενης παραγράφου.

5. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων. Ο κατάλογος αυτός α­ναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

6. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. πιστοποιεί ως «επίσημες» στατιστικές που έχουν διενεργηθεί από άλλους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι προϋποθέσεις πιστο­ποίησης ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Δια­χείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέ­δρου της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14, αποφασί­ζει για κάθε θέμα που την αφορά και ιδίως για:

α) τη συμμετοχή της σε επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και σε επιχορηγούμενα προγράμματα,

β) την πρόσληψη προσωπικού,

γ) την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων της σε τρίτους, νομικά πρόσωπα δη­μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα,

δ) την έγκριση του ΕΛ.Σ.Π.,

ε) την κατάρτιση, έγκριση και εφαρμογή του ετήσιου στατιστικού προγράμματός της, καθώς και την κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης του στατιστικού προγράμμα­τος, του προηγούμενου έτους,

στ) τη θέσπιση των ετήσιων προϋπολογισμών, απολογι­σμών και ισολογισμών,

ζ) τη θέσπιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί­ρισης.

Άρθρο 11 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμ­φωνα με την ισχύουσα κάθε φορά κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τους κανόνες δεοντολογίας και τη μεθοδολογία του ΕΛ.Σ.Σ.. Το σχέδιο του Κανονισμού τίθεται σε συζήτηση, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 43 Α παρ. 3 και 14 στ) του Κανονισμού της Βουλής πριν από την οριστικοποίησή του.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης κα­θορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, παραλαβής και επι­στροφής των πρωτογενών στατιστικών στοιχείων που α­ποστέλλουν οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., ρυθμί­ζονται θέματα που αφορούν τη συνεργασία και το συ­ντονισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τους υπόλοιπους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις προσαρμο­γής των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. στις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις υποχρε­ώσεις συμμόρφωσης προς το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύ­στημα.

3. Εάν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις των προηγούμε­νων παραγράφων και του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης, επιβάλλεται με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον υπεύθυνο, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον Κα­νονισμό, διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται από χίλια (1.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλο­γα με τη βαρύτητα, τη συχνότητα της παράβασης, το εύ­ρος των συνεπειών της και τις συντρέχουσες περιστά­σεις. Η έλλειψη συμμόρφωσης σε προηγούμενες απο­φάσεις κυρώσεων και η υποτροπή συνιστούν επιβαρυντι­κές περιπτώσεις κατά την επιμέτρηση της διοικητικής κύρωσης. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρι­σης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 12 Συγκρότηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτείται από επτά μέλη, ως εξής: αα) τέσσερα μέλη, ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρό­εδρος και ένα ως Αντιπρόεδρος, που επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από δημόσια προκήρυ­ξη, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της,

ββ) ένα μέλος που υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

γγ) ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονο­μικών και

δδ) ένα μέλος που ορίζεται από το Σύλλογο των Εργα­ζομένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ..

2. Για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιλέγονται πρόσωπα εγνω­σμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντι­κείμενο της στατιστικής επιστήμης ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατι­στικών ερευνών και μελετών. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

3. Μετά την επιλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των δύο μελών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρο­νται στην περίπτωση (αα) της παραγράφου 1, τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζονται για πενταετή θητεία, με από­φαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία τους μπο­ρεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά, με όμοια απόφαση και την ίδια διαδικασία.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, παύσης, κωλύ­ματος ή έκπτωσης μέλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ., διορίζεται αντι­καταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε, με την ίδια διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να ορι­σθούν εκ νέου Πρόεδρος ή μέλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πρόσω­πα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα αυτή.

5. Οι παράγραφοι 4, 6 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) εφαρμόζονται και για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

6. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη που επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κληρώνονται αμέσως μετά τη λήψη απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) και τεσσάρων (4) ετών αντίστοιχα. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που διορίζε­ται για πλήρη θητεία. Για τον ίδιο λόγο το μέλος της πε­ρίπτωσης γγ) της παρ. 1, διορίζεται για θητεία δύο (2) ε­τών. Αν ανανεωθεί η θητεία των μελών που σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια διορίστηκαν για περιορισμένη θη­τεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

 

Άρθρο 13 Λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το μήνα τακτικώς και εκτάκτως όποτε χρεια­στεί, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, στην ο­ποία ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερή­σιας διάταξης. Όταν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρό της. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι υποχρε­ωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το ζη­τήσουν τέσσερα (4) μέλη.

2.   Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Αντιπρόεδρος ασκεί χρέη Προέδρου. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται πέ­ντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόε­δρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με α­πλή πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψη­φίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη Γραμμα­τέα εκτελεί υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της.

3. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να καλεί, και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις, τον Νομικό Σύμβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στελέχη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή τρίτους, εκπροσώπους του Δημοσίου, ξένων Αρχών, δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελματι­κών οργανώσεων για τη συζήτηση ειδικών θεμάτων.

4.  Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρι­σης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Άρθρο 14 Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αρμόδιος για κάθε ζή­τημα το οποίο σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία της. Ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή της σε άλλο μέλος της, στον Νομικό Σύμβουλο που υπηρετεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

β) Προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., συντονί­ζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους.

γ) Προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπι­κού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μεριμνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Ορίζει τα θέματα προς συζήτηση και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.

ε) Συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση των στατι­στικών, επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών προγραμμά­των.

στ) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου στατιστι­κού προγράμματος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την υποβολή του στη Βουλή, τον Υπουργό Οικονομικών και την Ευρωπαϊ­κή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

ζ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την υποβολή τους για έγκριση από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

η) Μεριμνά για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τη διάθεση των δαπανών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης και της κείμενης νομοθε­σίας.

Άρθρο 15 Εγγυήσεις ανεξαρτησίας – Κωλύματα

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκό­ντων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τελεί υποχρεω­τικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη­σης. Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν επι­τρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δη­μόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζο­νται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα μέλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τον Αντιπρόε­δρο και τα λοιπά μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η άσκηση καθηκό­ντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερι­κής απασχόλησης.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύνανται να παυθούν, με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που α­φορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλα­βαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή η κατάχρηση της θέσης τους για ίδιο, προσωπικό ή εμπορι­κό όφελος.

3. Τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία απουσιάζουν αδι­καιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή επί ο­κτώ συνεδριάσεις εντός δωδεκαμήνου, δύνανται να παυθούν από τη θέση τους, με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο­νται οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και η αποζημίωση για τον Αντιπρόεδρο, τα μέ­λη και τον γραμματέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Άρθρο 16 Πόροι - Προϋπολογισμός

1. Οι πόροι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι ιδίως:

(α) τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γε­νικό Κρατικό Προϋπολογισμό,

(β) τα έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της,

(γ) τα έσοδα από την έναντι τιμήματος διάθεση στατι­στικών προϊόντων της από έρευνες, μελέτες, στατιστι­κές εργασίες, δημοσιεύσεις και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,

(δ) τα έσοδα από την έναντι τιμήματος εκτέλεση στα­τιστικών εργασιών στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων,

(ε) τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές ει­σφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, (στ) τα έσοδα από την επιβολή διοικητικών προστίμων,

(ζ) τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Ο προϋπολογισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσαρτάται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και η εκτέλεσή του παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απο­λογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κρά­τους, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, καθώς και λογαριασμούς στους ο­ποίους συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανο­νισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικο­νομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οι­κονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστά­σεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι λογαριασμοί και ο απολογισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπόκεινται στον προλη­πτικό και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συ­νεδρίου.

3. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την οικονομική δια­χείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τη χρηματοδότηση και την κατα­νομή των δαπανών κάθε απογραφής, ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης, με τήρηση των διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν για το δημόσιο λογι­στικό.

Άρθρο 17Δημοσίευση και διάδοση στατιστικών στοιχείων Διάθεση προϊόντων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Τα προϊόντα, τα πάσης φύσης δικαιώματα διανοητι­κής ιδιοκτησίας και ιδίως το ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης στατιστικών στοιχείων και δεδομέ­νων, από την εκτέλεση στατιστικών εργασιών, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων ή άλλων εργασιών που διενερ­γούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανήκουν αποκλειστικά σε αυ­τή.

2. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται και υπόκει­νται σε επεξεργασία, δημοσιεύονται ή διαδίδονται απο­κλειστικά από τα αρμόδια όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε ό­ποια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη) κρίνεται ως η πλέον πρόσφορη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7.

3. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει υποχρέωση να παρέχει χωρίς τίμη­μα, με επιφύλαξη για τα σχετικά έξοδα ή το κόστος, τα κυριότερα οικονομικά και κοινωνικά στατιστικά στοιχεία τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται και να τα αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο. Ο υπολογισμός του κόστους και των εξόδων μπορεί να γίνεται έναντι τιμήματος, με συστήματα και διαδικασίες διάθεσης και τιμολόγησης, που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρι­σης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Η διάθεση, σε μεμονωμένα πρόσωπα ή φορείς, προϊόντων ερευνών ή μελετών ή στοιχείων για τα οποία απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής ή επεξεργασίας, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μπορεί να γίνεται έναντι τιμήματος, βάσει συστημάτων και δια­δικασιών διάθεσης και τιμολόγησης, που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Άρθρο 18 Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δε­δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λει­τουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας αναφο­ρικά με το σύνολο των στατιστικών εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).

2. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 παρ. ζ΄ του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων.

Άρθρο 19 Μεταφορά Υπηρεσιών – Θέματα προσωπικού

1. Οι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε., όπως ορίζονται στο π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195 Α΄), κεντρικές και περιφερειακές, μαζί με τις οργανικές θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, μετα­φέρονται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αποτελούν στο σύνολό τους υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Μεταφέρονται επίσης οι υφιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρό­νου. Το προσωπικό που μεταφέρεται κατατάσσεται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια και διατηρεί το σύνολο των α­ποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα επιδόμα­τα και ειδικότερα το «κίνητρο παραγωγικότητας» (όπως ορίζεται στα άρθρα 57 του ν. 2324/1995, ΦΕΚ 146 Α΄, και 72 του ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α΄), που λαμβάνει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2. Τα υφιστάμενα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβού­λια της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε. αποτελούν ε­φεξής υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

3. Προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία της Ε.Σ.Υ.Ε. με απόσπαση, συνεχίζει να υπηρετεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέχρι τη λήξη της απόσπασής του.

4. Το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εξακολουθεί να διέπε­ται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθε­στώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε ως προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε..

Άρθρο 20 Οργάνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μετά από γνώμη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., θεσπίζεται ο Οργανισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Με τον Οργανισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέ­ματα που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) και τα θέματα μετάθεσης του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

2. Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνιστάται Τμήμα Ερευνών και Μελετών, το οποίο υπάγεται απευ­θείας στον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Στην αρμοδιότητά του ανήκει η επιστημονική υποστήριξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ό­πως ιδίως η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσε­ων με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των στατιστικών ερευνών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των βραχυ­πρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την παρακολούθηση της πορείας και τις προοπτικές των στατιστικών εργασιών, την αναβάθμιση της ποιότητας των στατιστικών αποτελεσμάτων, την αξιοποίηση, τη δη­μοσίευση και τη διάδοση των στατιστικών στοιχείων. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται επίσης να ανατεθεί στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών η εκπόνηση κοινωνικοοικονομικών μελετών, αυτοτελώς ή σε συνερ­γασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή με άλλους φορείς.

3. Στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπι­κού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό­νου. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύ­ουν, ύστερα από προκήρυξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προ­σόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνεται και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ύστερα από προκήρυξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρ­μόδιου Υπουργού.

4. Συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμ­βάνεται με πάγια αντιμισθία Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πά­γω, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄).

Άρθρο 21 Περιουσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά, και στη συμβολή των οδών Πειραιώς, Επονιτών και Α. Μουράτη, περιέρχεται κατά πλήρη κυριότητα, αυτοδικαίως και χω­ρίς καμία άλλη διατύπωση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος. Η σχετική πράξη μεταγραφής στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου και κτημα­τολογικού γραφείου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέ­λος ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.

2. Κινητά πράγματα και κάθε είδους εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται ή έχει διατεθεί στις υπηρεσίες της Γενι­κής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε., περιέρχονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση στην κυριότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

3.  Το σήμα και το όνομα χώρου (domain name) της Ε.Σ.Υ.Ε. αποτελούν εφεξής σήμα και όνομα χώρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υποκαθίσταται ως ειδικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου που πηγάζουν από συμβάσεις, το αντικείμενο των ο­ποίων εμπίπτει ή αφορά τη δραστηριότητα, τις αρμοδιό­τητες ή το έργο της καταργούμενης με το παρόν Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε..

5. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

6. Εκκρεμείς δίκες του Ελληνικού Δημοσίου αναφορι­κά με θέματα της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε. συ­νεχίζονται στο όνομα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως ειδικού διαδόχου του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να α­παιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.

7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαμβάνει όλων των ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α. Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία συνεστήθη με το Π.Δ. 224/1986, β. το Εθνικό Συμβούλιο Στατιστικής που συνεστήθη με το άρθρο 8 του Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄), γ. τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60 Α΄) και το άρθρο 8 του Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄) και δ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στο νόμο αυτόν, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του Ν. 2392/1996 οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

 

Άρθρο 23 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και των λοιπών με­λών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπως ορίζεται στο άρθρο 12, ο Γενι­κός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών ασκεί ό­λες τις αρμοδιότητες του Προέδρου και της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που προβλέπονται στο νόμο αυτόν.

2. Θέματα που αφορούν τις μεταθέσεις των υπαλλή­λων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 208/1996 (ΦΕΚ 165 Α΄).

3. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλά­δος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) ή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελ­λάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), νοείται εφεξής η ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Υπουρ­γός Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομι­κών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ή ο Υπουργός Συντονισμού, ως αρμόδιος για την έκδοση διοικητικών πρά­ξεων ή την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τις υπη­ρεσίες, την εσωτερική οργάνωση, τη ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού και την εν γένει λειτουργία της Ε.Σ.Υ.Ε., νο­είται εφεξής ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

5. Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σύμ­φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 55Γ΄ του Κατα­στατικού της, που κυρώθηκε με το ν.3424/1927 (ΦΕΚ 298 Α΄), όπως ισχύουν, και το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (α­ριθ. 4) για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά­πεζας (EE C 115/201 της 9.5.2008) δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2010

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ