ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3801 (ΦΕΚ 163Α 04.09.2009) Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασί­ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες δι­ατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

2009-09-16 22:36

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3801 (ΦΕΚ 163Α 04.09.2009)

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασί­ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες δι­ατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι­καίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανο­μένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε­ρου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 2 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

1.  Οι θέσεις του προσωπικού του άρθρου 1 του πα­ρόντος κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:

Βαθμός Α' Βαθμός Β' Βαθμός Γ Βαθμός Δ' Βαθμός Ε'.

2. Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων Πανεπιστημια­κής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο βαθμός Δ' και καταληκτικός ο Α' και των υπαλλή­λων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθμός Ε' και κατα­ληκτικός ο Β'. Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ.

3. Οι θέσεις όλων των βαθμών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ), καθώς και του Ε.Ε.Π. είναι οργανικώς ενιαίες.

Άρθρο 3 Χρόνος προαγωγής

1.  Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτεί­ται:

α. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Από το βαθμό Ε' στο βαθμό Δ', διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε', από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ', δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ' και από το βαθμό Γ στο βαθμό Β', δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ.

β. Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ­σης:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ στο βαθμό Β' εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

γ. Για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ στο βαθμό Β' επταετής υπη­ρεσία στο βαθμό Γ και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

δ. Για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ­σης:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

ε. Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό:

Από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία.

Για τους υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών δι­άρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ­ματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέ­λιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλλη­λος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροι­στικά. Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνα­τόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοι­χο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώμα­τος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Για τα μεταπτυχιακά και τα δι­δακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμό­δια αρχή. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εφόσον κατέχει διδα­κτορικό δίπλωμα.

4. Για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που επιλέγε­ται σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αναστέλ­λεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και παράλ­ληλης απασχόλησης, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι­κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ26Α).

Άρθρο 4 Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υ­πηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και έ­χουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που α­ναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης τους. Το υπηρε­σιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συν­δρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη ό­λα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλή­λου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρί­σης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πεντα­ετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α' βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσό­ντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά κα­θορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγη­σης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88 του Υ.Κ. το οποίο εφαρμόζεται και για το προσωπικό του πα­ρόντος Κεφαλαίου, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρί­νονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απρι­λίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προα­γωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαίου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους.

3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συ­μπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον ε­πόμενο βαθμό, και πάντως όχι πριν από την έναρξη ι­σχύος του οικείου πίνακα προακτέων.

4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υ­πάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υ­πηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋπο­θέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθ­μού.

5.  Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5 Εφαρμογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του π.δ. 410/1988 στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ. Κ. ε­φαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του παρό­ντος Κεφαλαίου. Για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά­ξεις των άρθρων 90 έως και 97, 99 και 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α). Όπου στις διατάξεις του παρό­ντος Κεφαλαίου γίνεται παραπομπή σε ρυθμίσεις του Υ­παλληλικού Κώδικα, προκειμένου για τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου νοούνται οι αντίστοιχες δια­τάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι­κών Υπαλλήλων.

2. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 410/1988 «Κώδικας Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» υπάγεται όλο το προσωπικό με σύμβαση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανεξαρτήτως ειδικότητας.

3.  Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του π.δ. 410/1988 και του άρθρου 88 του Κεφαλαίου ΣΤ ' δεν θίγονται από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

4.  Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 410/1988 προ­στίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριά­ντα πέντε (35) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συ­μπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.»

Άρθρο 6 Επιλογή και ειδικότητες του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

1.  Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνε­ται ενιαία για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

2.   Με τους οργανισμούς των Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται οι ειδικότητες του Ι.Δ.Α.Χ. προ­σωπικού των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέ­σεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μο­νάδων ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

3. Αν η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γί­νεται με συμμετοχή μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν ένας (1) εκλεγμένος μόνιμος υπάλλη­λος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανα­πληρούμενος από τον δεύτερο σε σταυρούς ανεξαρτή­τως συνδυασμού και ένας (1) εκλεγμένος Ι.Δ.Α.Χ. με τις ίδιες προϋποθέσεις αναπληρούμενος αντιστοίχως.

Άρθρο 7 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

1. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί­ου αορίστου χρόνου του άρθρου 1 του παρόντος κρίνε­ται για επιλογή σε θέσεις ευθύνης των οργανικών μονά­δων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρ­θρου.

2.  Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό­ταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και, όπου απαιτείται, και η σχετική δια­δικασία για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονά­δων από το προσωπικό του άρθρου 1 του παρόντος, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ..

3. Ως οργανικές μονάδες για την εφαρμογή των διατά­ξεων του παρόντος νόμου νοούνται η διεύθυνση, το τμή­μα, το γραφείο, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γρα­φείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης ό­πως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατά­ξεις.

Άρθρο 8 Αναρρωτική άδεια προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. με προσωρινή αναπηρική σύνταξη

Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανι­σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ­μού, στο οποίο με απόφαση του φορέα ασφάλισης χορη­γείται προσωρινή αναπηρική σύνταξη, θεωρείται ότι βρί­σκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς αποδοχές από την υ­πηρεσία, εφόσον η νόσος είναι ιάσιμη κατά την εκτίμηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

Άρθρο 9 Πειθαρχικό δίκαιο

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2946/2001 αντικαθίστα­ται ως εξής:

« 1 .α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επεκτείνονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημο­σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε­ων, που κατέχει οργανικές θέσεις, με τις αναγκαίες προ­σαρμογές λόγω της σχέσης εργασίας του ανωτέρω προ­σωπικού.

β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγμα­τος της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 37 έως και 45 του π.δ. 410/1988.»

Άρθρο 10 Μεταφορά προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

1.  Επιτρέπεται η μεταφορά προσωπικού με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από Υπουρ­γείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή μεταξύ τους και αντιστρόφως, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71 και 74 του Υ­παλληλικού Κώδικα.

2. Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις ιδιω­τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα της ίδιας ή και ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εφόσον ο μετα­φερόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μεταφέρεται. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρε­σία όπου επιθυμεί να μεταφερθεί ο υπάλληλος, με κοινο­ποίηση στην υπηρεσία του.

Άρθρο 11 Μετάταξη από ειδικότητα σε ειδικότητα

Η παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ. 410/1988 αντικαθί­σταται ως εξής:

« 1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσι­εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται η μετάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι­καίου αορίστου χρόνου από μια ειδικότητα σε θέση άλ­λης ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας του Υ­πουργείου ή αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ανήκει ο μισθωτός, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει:

α) Για υπηρεσιακούς λόγους.

β) Όταν δεν υπάρχει αντικείμενο απασχόλησης μισθω­τών ή υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης καθη­κόντων της ειδικότητας τους, που διαπιστώνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή την αρμόδια Υγειονομική Επι­τροπή, αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συ­ντρέχει λόγος απόλυσης. Η μετάταξη ενεργείται σε ειδικότητα για την οποία ο μισθωτός κρίνεται ικανός να ε­κτελέσει τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε αυτή. Η με­ταφορά της θέσης γίνεται με την πράξη της μετάταξης.»

Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα τους στους βαθμούς της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας σύμφωνα με:

α) την κλίμακα βαθμών,

β) τον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, και

γ) το χρόνο εξέλιξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

2. Πα την κατάταξη σύμφωνα με την προηγούμενη πα­ράγραφο λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρε­σίας του υπαλλήλου, ο οποίος έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και ο χρόνος που αναγνω­ρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από το διορισμό ή την πρόσληψη δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

3.  Το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε­ρου βαθμού, το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός οργανικών θέσεων, κατατάσσεται αυτοδι­καίως σε κενές οργανικές θέσεις με την ίδια σχέση ερ­γασίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αυτήν που ανήκει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Πα την κατάταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου.

4.  Εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, συνι­στώνται με την πράξη κατάταξης οι αντίστοιχες προσω­ποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στο κατατασσόμενο, με τις διατάξεις του παρόντος νό­μου προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαί­ου Β' του π.δ. 410/1988, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13 Κατάργηση των αναρτήσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

 

1. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ι­σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

« 10. Τα κείμενα των διαγωνιζομένων στο γραπτό δια­γωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή, η ο­ποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες κατάταξης και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να τους δημοσιοποιήσει. Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί­ται η σχετική καταχώριση. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο δι­κτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορί­ζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώρι­ση στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική α­νακοίνωση στον τύπο. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται για το κύ­ρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παρά­βαση νόμου ή κανονισμού είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύ­στερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψη του, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για πα­ραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση το ΑΣΕΠ μπορεί, αντί να επαναλάβει το δια­γωνισμό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του Δια­γωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων ή προσληπτέων, καθώς και η βαθμολογία των συμμετεχόντων στην ειδική γραπτή δοκιμασία (Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων) αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημο­σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Τρίτο (Γ')].»

2.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του πα­ρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.»

3.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.»

 

Άρθρο 14 Ρυθμίσεις Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

1. Στο τέλος της περίπτωσης ε ' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στους Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές - Ελεγκτές των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Δικηγόρους του Δημοσίου, ενώπιον των ποι­νικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες στο πλαίσιο της ε­κτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις, ύστερα από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουρ­γού Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέ­δρου του Ν.Σ.Κ..»

2.  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3320/ 2005, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ζητά από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από τους φορείς της παρούσας παραγράφου με υποχρέωση συμ­μόρφωσης αυτών, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγο­ντες κατά την ακροαματική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας σε περιπτώσεις παράβασης της περιβαλ­λοντικής νομοθεσίας από υπαλλήλους, όργανα ή λει­τουργούς των προαναφερόμενων φορέων ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ανακοι­νώνει στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το κλητήριο θέσπισμα ή το παραπεμπτικό βούλευμα για πα­ραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας. »

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ ' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η θητεία των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημό­σιας Διοίκησης λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας αυτού.»

Άρθρο 15 Λειτουργικά ζητήματα Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3074/2002, όπως ι­σχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορούν να εκτελούν χρέη β ' ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλλη­λοι ΠΕ, TE ή ΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»

2. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 για το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. προστίθεται εδάφιο ε ' ως ε­ξής:

«ε) Στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκη­σης, στους Βοηθούς Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., καθώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το λοιπό προσωπικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρη­τή Δημόσιας Διοίκησης, καταβάλλονται έξοδα μετακίνη­σης εντός έδρας, το ύψος και οι όροι καταβολής των ο­ποίων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε­σωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.»

3.  Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 αντικαθί­σταται ως ακολούθως:

«8. Για την εφαρμογή του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, η υπηρεσία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών, καθώς και η προϋπηρεσία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. υπό την ισχύ του ν. 2477/1977 (ΦΕΚ 59 Α) και των προγενέστερων νόμων (1982/1990, 1943/1991 και 2266/1994), λογίζεται ως υ­πηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέ­ση Προϊσταμένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξη της, ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης.»

4. Στο άρθρο 2 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 196 Α), όπως ι­σχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

«6. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπο­λογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Διατάκτης των δαπανών αυτών είναι ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»

5.  Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Γενικής Γραμ­ματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ­βέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρμόδια να κρίνει και τις εκθέσεις αξιολόγησης των Επιθεωρητών -Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι οποίες διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία εννέα (9) ή δέκα (10) ή τέσσερα (4) και κά­τω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992.

6. Στο άρθρο 3 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 196 Α), όπως ι­σχύει, προστίθεται παράγραφος 16 ως ακολούθως:

« 16. Για τη συμβουλευτική νομική υποστήριξη του Σώ­ματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εισήγηση του Ει­δικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η αντιμισθία των ανω­τέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσω­τερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.»

Άρθρο 16 Μοριοδότηση στις προσλήψεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος και επιδότηση κατοικίας

1. Η διάταξη της περίπτωσης ιδ ' της παρ. 8 του άρ­θρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ '. Κατά τριάντα (30) μονάδες για τους δημότες των

Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερ­ρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλ­κίς ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυ­θήρων και Αντικυθήρων, ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, καθώς και περιοχών του Νομού Φωκίδας, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζο­νται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι υ­ποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκα­ετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, οι οποίες προκη­ρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.»

2. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 10 του ν. 3320/ 2005 (ΦΕΚ 48 Α' ), όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α), αντικαθίστα­νται ως εξής:

«Για υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματική περιοχή, η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν θα πρέπει να βρί­σκεται εντός των ορίων του νομού στον οποίο ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα ή το Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. όπου υπη­ρετούν, εκτός των νησιωτικών περιοχών, όπου η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νησιού όπου υπηρε­τούν.»

Άρθρο 17 Τμηματική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007, καθώς και του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδά­φιο ως εξής:

«Σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης της άδειας για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτε­ρικό παρέχονται, για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευ­τικής άδειας, αποδοχές αυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαί­δευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βρίσκε­ται εκτός της περιοχής του Δήμου που εδρεύει η υπηρε­σία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση α­ποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό (30%) με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.»

Άρθρο 18 Ειδικές περιπτώσεις γονικής άδειας

1.  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3528/ 2007 και της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007 προ­στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ε­νός.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλι­κού Κώδικα (ν. 3528/2007) και της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως ε­ξής:

«Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημε­ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορη­γείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.»

Άρθρο 19 Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων

1. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ' ) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο με­τατασσόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

5. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρε­σίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με τις διατά­ξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθό­ριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Ο ανω­τέρω περιορισμός της πενταετίας εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μετάταξης, που θα υποβληθούν μετά την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην περίπτωση των μετατάξεων του άρθρου 71 τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο μετατασσόμενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πε­νήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέ­σεων του κλάδου αυτού.»

3. α. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετά­ταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υ­πουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με την προϋ­πόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσο­νται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λογίζονται κενές.

β. Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ό­πως εκάστοτε ισχύουν.

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3613/ 2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο κλάδο ή την ειδικότητα, της μετάταξης ή μεταφοράς, με τη σχετική πράξη συνιστώνται οι αναγκαίες προσωποπα­γείς θέσεις.»

Άρθρο 20 Ειδικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΚΕΠ

1. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2738/ 1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5.α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι­καίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη μονι­μοποίηση του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α., απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδό­τησης μήνα, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή. β. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης κοι­νοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούμενου, ό­ταν αυτός είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.»

2. Οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου οι ο­ποίοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν την απασχόληση τους στον ίδιο φορέα μετά τη συνταξιοδότηση τους, αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπη­ρεσία την 1η του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.  Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ως την 1 η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται διαζευκτικά και ύστερα από επιλογή του οι αντίστοιχες αποδοχές ή η σύ­νταξη του.

4.  Στο τέλος του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστα­σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/ 2007) προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως ακο­λούθως:

«5. Επιτρέπεται στον υπάλληλο η εκμετάλλευση δημο­σίας χρήσεως (Δ.Χ.) αυτοκινήτου μόνο με εκμίσθωση και με την προϋπόθεση να απέκτησε τούτο αποκλειστικά εί­τε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής.»

5. Το επίδομα πληροφορικής, το οποίο καταβλήθηκε α­πό 1.1.1997, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) και, ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ' ) ως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρείται νομί­μως καταβληθέν και δεν αναζητείται. Ειδικότερα θέμα­τα, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επιστρο­φής καταβληθέντων σε συμμόρφωση προς σχετικές καταλογιστικές πράξεις, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομι­κών.

6. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται α­πό τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ). Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α).

Άρθρο 21 Λειτουργικά ζητήματα υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών

1.  Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 410/1990 (ΦΕΚ 161 Α ' ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ Διοικητικής Ορ­γάνωσης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονο­μικού.»

2.  Η παρ. 5 του άρθρου μόνου του π.δ. 315/1993 (ΦΕΚ 135 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονι­σμού προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ Διοικητι­κής Οργάνωσης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149 Α ' ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Των Τμημάτων: α) Διοίκησης Προσωπικού Α', β) Γραμματείας μετατάξεων και Επανακρίσεων, γ) Γραμ­ματείας και δ) Γραμματείας Ελεγκτών -Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γε­νικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονι­κής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Διοικητικής Οργάνωσης ή Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή Π Ε Διοι­κητικού και εν ελλείψει TE Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

4.  Η παρ. 3 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 αντικαθί­σταται ως ακολούθως:

«3. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκι­νήτων και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Δημό­σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐστανται υπάλληλοι :

α. Στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών υπάλληλος ΠΕ Διοικη­τικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού και εν ελλείψει TE Μηχανικών ή TE Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλεί­ψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

β. Στο Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων Οχημάτων υπάλλη­λος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή TE Μηχανικών ή TE Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλεί­ψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

5.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Στο Τμήμα Επισκευών Κίνησης Αυτοκινήτων Οχη­μάτων προΐσταται υπάλληλος TE Μηχανικών ή ΔΕ Διοι­κητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τεχνικού.»

6.  Η παράγραφος 7 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επε­ξεργασίας Στοιχείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Πληροφορικής και εν ελλείψει TE Πληροφορικής ή υ­πάλληλοι κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με την προϋπόθε­ση οι τελευταίοι να είναι ή να έχουν διατελέσει προϊστά­μενοι τμήματος.»

7.  Η παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 64/1990 (ΦΕΚ 30 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και, εν ελλείψει, TE Διοικητικού - Λογιστι­κού ή υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστι­κού με την προϋπόθεση οι τελευταίοι να είναι ή να έχουν διατελέσει προϊστάμενοι σε ένα από τα ανωτέρω τμήμα­τα.»

8. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προϊστάμενοι των ανωτέρω οργανικών μονάδων συνεχίζουν να α­σκούν τα καθήκοντα τους, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

9.  Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην Κεντρική Υ­πηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

10.  Προκειμένου για την αγορά ακινήτου προς στέγα­ση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ­πουργείου Εσωτερικών εφαρμόζονται αναλόγως οι δια­τάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α), οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 64 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α) και η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α' ), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/ 1999 (ΦΕΚ 249 Α). Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται ύ­στερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιν­στιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία λαμβά­νεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Το τίμημα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτού­του Μεταναστευτικής Πολιτικής.

11. Στην παρ. 5 περίπτωση α' του άρθρου 15 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α), όπως ισχύει, προστίθεται τε­λευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ενα εκ των μελών προτείνεται από τη Γενική Γραμμα­τεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και μπορεί να είναι και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυ­ντής της Γ.Γ.Ι.Φ..»

Άρθρο 22 Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

1. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3491/2006, όπως κω­δικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α ' ), προστίθεται η ακόλουθη παρά­γραφος:

«Από τη σύσταση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου Επιμόρφωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. Απ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003.»

2.  Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α ' ) καταργείται από 1.7.2009. Οι φορείς, οι οποίοι έχουν εκκρεμότητα μεταφοράς πιστώσεων προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ο­φείλουν να άρουν την εν λόγω εκκρεμότητα το αργότε­ρο ως την 31.12.2009, προκειμένου να εφαρμόζονται ε­φεξής προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλή­λων τους.

3.  Από 1.7.2009 και, το αργότερο, ως την 31.12.2009, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υποχρεούται να επιστρέψει στους οικεί­ους φορείς τις τυχόν αδιάθετες πιστώσεις προγραμμά­των εισαγωγικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν σύμ­φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 57/2007.

Άρθρο 23 Συμπλήρωση του καταλόγου των μη δημοσιευτέων πράξεων

Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3469/2006 προστίθεται στοι­χείο ιγ ' ως εξής:

«ιγ'. Οι αποφάσεις ορισμού των μελών των επιτροπών και συμβουλίων, που συνιστώνται στο πλαίσιο εφαρμο­γής του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύει.»

Άρθρο 24 Επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ και παροχή πιστοποιημένης επιμόρφωσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιτρέπε­ται, για την επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα της, η διάθεση μέχρι τριών (3) τακτι­κών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτι­κού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο­νικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 3667 Α), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α) και τις δια­τάξεις του εδαφίου α' του άρθρου 3 του ν. 1895/ 1990 (ΦΕΚ 116 Α). Για την απόσπαση και διάθεση των υπαλ­λήλων σύμφωνα με τη διάταξη αυτή απαιτείται η υποβο­λή σχετικής αίτησης. Στους υπαλλήλους που διατίθενται κατά τα ανωτέρω καταβάλλονται οι κάθε είδους αποδο­χές και επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των υ­πηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οργανικά, εκτός από τα επιδόματα της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/ 2003, καθώς και ειδικών, ανθυγιεινών και επικίνδυνων συνθη­κών εργασίας. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμε­νων βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για το προσωπικό που καλύπτει ανάγκες επιστημονι­κής ή τεχνικής υποστήριξης της ΑΔΕΔΥ από 1.1.2000.

2. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 85 παρ. 1 εδ. α' περ. 14 του ν. 3528/2007 φορείς παροχής πιστοποιημέ­νης επιμόρφωσης υπάγονται και οι φορείς παροχής επι­μόρφωσης της ΑΔΕΔΥ «Κοινωνικό Πολύκεντρο» και «Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης». Οι δια­τάξεις του άρθρου 16 παρ.4 του ν. 3613/2007 έχουν ε­φαρμογή και στους φορείς της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 15.5.2009.

Άρθρο 25 Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας

1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι οργανικές θέσεις, που συστήθηκαν με τις με αριθ­μό Δ3α/οικ.357/22.4.1998 (ΦΕΚ 435 Β) και Δ3α/οικ.509/ 30.7.1999 (ΦΕΚ 1593 Β) κοινές αποφάσεις των Υπουρ­γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω­σης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοι­ας στις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερει­ών της Χώρας, πλην των θέσεων των κλάδων Π Ε Ψυχο­λόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Στατιστικής και TE Κοι­νωνικής Εργασίας, μεταφέρονται, αυτοδικαίως, μαζί με το προσωπικό που τις κατέχει, στην αντίστοιχη ΔΥΠΕ. Για το σκοπό αυτόν εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι καθίστανται οργανικοί υπάλ­ληλοι της ΔΥΠΕ, στην οποία μεταφέρονται, λογιζόμενοι, για κάθε συνέπεια, ως μεταταγέντες.

2.  Σαράντα εκ των εβδομήντα θέσεων προσωπικού, που συστάθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α'), μεταφέρονται αυτοδικαίως στις ΔΥΠΕ. Οι υπόλοιπες τριάντα θέσεις αποτελούν ορ­γανικές θέσεις των Τμημάτων Πρόνοιας των Περιφερει­ών της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε­ως, κατανέμονται οι ανωτέρω τριάντα θέσεις, ανά Περι­φέρεια, κατηγορία και κλάδο και ρυθμίζεται κάθε ανα­γκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως, κατανέμονται οι ανωτέρω σαράντα θέσεις στις ΔΥΠΕ ανά κατηγορία και κλάδο και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 26 Αποσπάσεις προσωπικού στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

Η παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α), της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α ' ) και της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α), αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια ως εξής:

«4. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι­φέρειας μπορεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Τα­μείο Ανάπτυξης υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέ­σεις στην οικεία Περιφέρεια ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα τα οποία εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτο­νται ομοίως.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγρά­φου αυτής, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτε­ρικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπο­ρεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε υπη­ρεσίες του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσι­ου τομέα που βρίσκονται εντός και εκτός των χωρικών ο­ρίων της οικείας Περιφέρειας. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτο­νται ομοίως.

γ) Οι αποσπάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για μία ή περισσότερες φορές. Με την απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που καταβάλλει τις αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου.

δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήμα­τος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνυπολογίζε­ται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Δι­εύθυνσης ή Προϊσταμένου Τμήματος, αντιστοίχως, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς εσωτερικής υ­πηρεσίας απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη σε Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή την επιλογή σε αντί­στοιχο επίπεδο καθηκόντων.»

Άρθρο 27 Σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στις Περιφέρειες της Χώρας

Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις Περιφέρειες της Χώρας:

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 2 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 24 θέσεις

Β΄  Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 17 θέσεις

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 41 θέσεις

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

Α ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 5 θέσεις

β) Κλάδος TE Πληροφορικής: 2 θέσεις

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 13 θέσεις

β) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 2 θέσεις.

4.  Περιφέρεια Ηπείρου:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 6 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 16 θέσεις

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Α ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 12 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 26 θέσεις

6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 11 θέσεις

7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού: 3 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 1 θέση

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 33 θέσεις

8.  Περιφέρεια Αττικής:

Α ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού: 25 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 6 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 15 θέσεις

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 110 θέσεις

β) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 14 θέσεις,

9.  Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Α ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 6 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 14 θέσεις

10. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

Α ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 1 θέση

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 4 θέσεις,

11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

Α ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού: 3 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 3 θέσεις

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 16 θέσεις

12. Περιφέρεια Κρήτης:

Α ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 2 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 1 θέση

γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών: 1 θέση

δ) Κλάδος Π Ε Πληροφορικής: 1 θέση

Β ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογι­κής εκπαίδευσης:

Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού: 4 θέσεις

Γ ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 22 θέσεις

β) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις.

Άρθρο 28 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1164/1981 «Περί συστάσεως εν Μυτιλήνη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν «Μουσείον - Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθερίδη – Τεριάντ και περί του Οργανισμού αυτού»

 

1.  Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1164/1981 (ΦΕΚ 156 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας Π Ε του νομικού προσώπου, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.»

2. Το άρθρο 7 του ν. 1164/1981 (ΦΕΚ 156 Α) αντικαθί­σταται ως εξής:

«Άρθρο 7 Προσωπικό

1. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του νομικού προσώπου ορίζονται ως ακολούθως:

α. Μία (1) οργανική θέση Διευθυντή.

Για τη θέση του Διευθυντή προσόντα διορισμού ορίζο­νται τα εξής:

α. πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Φιλο­σοφικής Σχολής,

β. μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης ή στη Μουσειολογία,

γ. γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιτα­λικής γλώσσας,

δ. δεκαετής τουλάχιστον προϋπηρεσία μετά πτυχίου του κλάδου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. ή σε μουσεία σύγχρονης τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδα­πής δεόντως αποδεικνυόμενη. Η πλήρωση της θέσης αυ­τής γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

β. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός

Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ' - Α'.

γ. Κλάδος ΠΕ Οικονομικός - Λογιστικός

Ο κλάδος Π Ε Οικονομικός - Λογιστικός περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ' - Α'. Προσόν διορι­σμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οικονομι­κών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλο­δαπής.

δ. Κλάδος ΠΕ Καλών Τεχνών - Ιστορίας της Τέχνης

Ο κλάδος Π Ε Καλών Τεχνών - Ιστορίας της Τέχνης πε­ριλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ - Α'. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο οποιουδήποτε Τμήμα­τος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήμα­τος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστο­τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανε­πιστημίου Ιωαννίνων ή του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτι­σμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχο­λής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικό­τητας, σχολών της αλλοδαπής.

ε. Κλάδος ΔΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Μουσείων

Ο κλάδος ΔΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Μουσείων πε­ριλαμβάνει έξι (6) θέσεις των ενιαίων βαθμών Δ ' - Α '. Προσόν διορισμού ορίζεται δίπλωμα επαγγελματικής κα­τάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας φύλακα μουσείων και αρχαι­ολογικών χώρων. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυ­νατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υποψηφίους με το παραπάνω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προ­σόν απολυτήριο τίτλο ενιαίου λυκείου και διετή τουλάχι­στον εμπειρία στη φύλαξη μουσείων ή αρχαιολογικών χώρων δεόντως αποδεικνυόμενη.

στ. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει μία (1 ) θέση των ενιαίων βαθμών Ε ' - Β '.

ζ. Κλάδος ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών

Ο κλάδος ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών περιλαμβά­νει μία (1 ) θέση των ενιαίων βαθμών Ε ' - Β '.

2. Όπου στους παραπάνω κλάδους δεν καθορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν τα κατά περίπτωση προ­βλεπόμενα προσόντα διορισμού για τον κλάδο αυτόν από το Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, όπως κάθε φορά ι­σχύει). Για όλους τους κλάδους κατηγορίας Π Ε πρόσθε­τα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: α) το προβλε­πόμενο στο άρθρο 27 παρ. 1 του Προσοντολογίου προ­σόν διορισμού και β) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

3. Κλάδοι μετατρεπόμενοι σε προσωρινούς

α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, που περι­λαμβάνει μία (1 ) θέση των ενιαίων βαθμών Δ ' - Α ', μετα­τρέπεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση του υπαλ­λήλου που την κατέχει, η θέση αυτή καταργείται αυτοδι­καίως.

β. Ο κλάδος ΥΕ Κλητήρων - Φυλάκων, που περιλαμβά­νει δύο (2) θέσεις των ενιαίων βαθμών Ε ' - Β ', μετατρέ­πεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση των υπαλλή­λων, που τις κατέχουν, οι θέσεις αυτές καταργούνται αυ­τοδικαίως.

4. Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού:

Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Μουσείου - Βιβλιοθή­κης Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη - Τεριάντ, συμπερι­λαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες θέ­σεις των ιδίων κλάδων ή ειδικοτήτων, στους οποίους υ­πηρετούν, πλην μίας (1) υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοι­κητικού - Λογιστικού, που κατέχει πάγια θέση προσωπι­κού, η οποία κατατάσσεται σε προσωποπαγή θέση του ί­διου κλάδου και δύο (2) υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Κλη­τήρων - Φυλάκων, που κατέχουν πάγιες θέσεις προσωπι­κού, οι οποίοι κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις του ίδιου κλάδου.»

 

Άρθρο 29 Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών με το σύμφωνο συμβίωσης

1. Στο άρθρο 5 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α) περί λη­ξιαρχικών πράξεων προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το ο­ποίο έχει ως εξής:

«Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί σε συμβο­λαιογράφο δύναται να δηλωθεί στον Ληξίαρχο του τό­που της κοινής κατοικίας των συμβαλλομένων που ανα­γράφεται σε αυτό και σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας του ενός μόνο εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος προβαίνει στη δήλωση.»

2. α. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου αντικα­θίσταται ως εξής:

« 1. Για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσι­κού προσώπου σε κάθε Ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης ετερόφυλων προσώπων, θανάτων και εκθέσεων.»

β. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου αντι­καθίσταται ως εξής:

«3. Στα ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείμενο τη βεβαίωση γεννήσεως, γά­μου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ της συμφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθω­ση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης.»

γ. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νό­μου προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Δυνατότητα δήλωσης του συμφώνου συμβίωσης, κα­θώς και καταχώρισης της λύσης τούτου παρέχεται σε ο­ποιονδήποτε εκ των συμβληθέντων. Στο περιθώριο της οικείας πράξης καταχωρίζεται και η, με συμβολαιογραφι­κό έγγραφο, λύση της συμφωνίας των συμβληθέντων, καθώς και η συνδρομή αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης.»

3. Στο άρθρο 42 του ως άνω νόμου προστίθεται παρά­γραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 «6. Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί ενώπιον Έλληνα προξένου ανάμεσα σε ετερόφυλα πρόσωπα εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγέ­νεια, δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο συμφώνου συμβίωσης που τηρείται στην ίδια προξενική αρχή.»

4. Το άρθρο 43 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως ε­ξής:

«Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 6 του προηγούμενου άρθρου συντασσόμενες ληξιαρχικές πράξεις καταχωρίζονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο μετά από προηγούμενο έλεγχο αυτών από τον Ειδικό Ληξίαρχο.»

5. Ληξιαρχικές πράξεις συμφώνων συμβίωσης, οι οποί­ες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη της ισχύος του πα­ρόντος νόμου, αποδεικνύουν την ισχύ της συμφωνίας των συμβαλλόμενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων.

6.  Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α ' ) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Σύμφωνο συμβίωσης δεν συνεπάγεται δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας των συμβιούντων προσώ­πων. Η απόκτηση, όμως, τέκνου των συμβιούντων αποτελεί λόγο εξόδου αυτών από την πατρική οικογενειακή μερίδα. Σε περίπτωση κοινής δημοτικότητας των γονέων κατά το χρόνο της δήλωσης γέννησης του πρώτου τέ­κνου τους οι γονείς υποχρεούνται να προβούν με αμετά­κλητη κοινή δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής πράξης στον προσδιορι­σμό της οικογενειακής μερίδας ενός εκ των συμβιού­ντων στην οποία θα εγγράφει το τέκνο. Η δήλωση αυτή θα προσδιορίζει και την οικογενειακή μερίδα στην οποία θα εγγράφονται τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέ­στερα εάν οι γονείς εξακολουθούν να έχουν κοινή δημο­τικότητα.»

7.  Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 497/1991 προστί­θεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος συμφώνου συμβίωσης και υφίστατο πριν τη μεταδημότευση ενός εκ των γονέων κοινή δημοτικότητα αυτών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γί­νει η ανωτέρω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που είναι εγγε­γραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν ευρίσκονται εγγεγραμμένα σε αυτή διατηρούν τη δημοτικότητα τους.»

8.  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος συμφώνου συμβίωσης είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Πρόσωπα που κατάρτισαν και δήλωσαν ενώπιον του αρμόδιου ληξιάρχου σύμφωνο συμβίωσης, υποχρεού­νται εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους να προσδιορίσουν με αμετά­κλητη δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης τη δημοτι­κότητα του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότη­τα των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση το τέ­κνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.»

Άρθρο 30 Αναγνώριση της Μήλου ως Ιεράς Νήσου

1. Η Μήλος των Κυκλάδων αναγνωρίζεται ως Ιερά Νή­σος.

2.  Η αναγνώριση αυτή αποσκοπεί:

α. Στη διασφάλιση και ενίσχυση του ιδιαίτερου θρη­σκευτικού χαρακτήρα του νησιού, στην προστασία των ιερών της χώρων μαζί με τα κειμήλια και τους θησαυρούς που βρίσκονται σε αυτούς, καθώς και στην κατάλ­ληλη εκτίμηση, προβολή και αξιοποίηση τους.

β. Στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την παγκόσμια προβολή, με αφετηρία τους ως άνω ιερούς χώρους, του ορθόδοξου πνευματικού πλούτου και τη δι­ευκόλυνση της συμμετοχής σε αυτόν κάθε ενδιαφερό­μενου.

γ. Στην καθιέρωση του νησιού ως παγκόσμιου Προσκυνηματικού Κέντρου και εστίας πανελλήνιας αλλά και διε­θνούς πνευματικής ακτινοβολίας.

3.  Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην επίτευξη του σκοπού της προηγούμενης παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 31 Πιλοτικές εφαρμογές απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων

1.  Για τις ανάγκες πιλοτικών εφαρμογών προγραμμά­των απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης διοικητικών βαρών για επιχειρήσεις σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται οι Νο­μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες θα γίνει η πιλοτι­κή εφαρμογή, τυχόν νέες διαδικασίες για τη διεκπεραίω­ση συγκεκριμένης κάθε φορά αρμοδιότητας που ισχύει για το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής, καθώς και η χρονική διάρκεια αυτής.

2.  Με την ίδια ή όμοια απόφαση και μόνο για το διά­στημα της πιλοτικής εφαρμογής μπορεί να ορίζεται συ­γκεκριμένη υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή ομάδα υπαλλήλων της ή και υπαλλήλων άλλων εμπλεκό­μενων υπηρεσιών ή φορέων του Δημοσίου, που καθίστα­ται αρμόδια για τη διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας σε όλες της τις φάσεις ή σε μέρος αυτής, ως την έκδοση της τελικής πράξης, ανεξάρτητα από την ως τότε αρμο­διότητα άλλων μονάδων της νομαρχίας ή άλλων υπηρε­σιών ή φορέων του Δημοσίου που συμμετέχουν σε ενδιάμεσα στάδια ή συμπράττουν στη διαδικασία έκδοσης της τελικής πράξης.

Άρθρο 32 Μίσθωση ακινήτων εθνικών κληροδοτημάτων από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

1. Στο άρθρο 16 του π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α) προ­στίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Επίσης δεν απαιτείται δημοπρασία όταν η μίσθωση αφορά ακίνητα εθνικών κληροδοτημάτων, τα οποία επο­πτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και ακίνητα κοινωφε­λών σωματείων ή ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρα­κτήρα. Στην περίπτωση αυτή η μίσθωση συνάπτεται με α­πόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου η οποία λαμβάνε­ται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των με­λών του. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης, το ύψος του μισθώματος και οι όροι αναπρο­σαρμογής του. Όταν η μίσθωση υπερβαίνει σε διάρκεια τα πενήντα (50) έτη, μπορεί ο μισθωτής να προβαίνει σε εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης του μισθίου, σύμφωνα με τις λειτουργικές του ανάγκες. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Νομαρχια­κής Αυτοδιοίκησης. Οι όροι της σχετικής σύμβασης μί­σθωσης εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.»

2. Η διάταξη του άρθρου 19 του π.δ. 242/1996 εφαρμό­ζεται και στις περιπτώσεις μεταφοράς υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε ακίνητα που έχουν μι­σθωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 33 Μετατάξεις Ι.Δ.Α.Χ. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Οι διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996, όπως ι­σχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλή­λους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νομαρχια­κών Αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο 34 Νομιμοποίηση δαπανών - Άρση καταλογισμών

1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά την 1.7.2005 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Δή­μων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρ­μοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμε­νη νομοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψη τους, συνέ­τρεξαν πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού τους, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέ­χουν σωρευτικά:

α) να αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υ­πηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις, που παρα­σχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέ­ων ή σε φορείς της περιοχής τους,

β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την η­μερομηνία κατάθεσης του παρόντος,

γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμη­θειών και η απασχόληση των εργασθέντων και

δ) να μην έχουν ακυρωθεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι σχετικές πράξεις.

2.  Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος των αιρετών εκ­προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα­θώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί ως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφο­νται.

Άρθρο 35 Θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα Δήμων και Κοινοτήτων

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρ­θρου 72 του ν. 3463/2006 προστίθενται εδάφια ως ακο­λούθως:

«Ο Δήμαρχος που παραιτείται μπορεί, εφόσον το επι­θυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούλη­ση του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμ­ματέα της Περιφέρειας, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησης του από το αξίωμα. Η θέση του δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την ημερομηνία που γί­νεται αποδεκτή η παραίτηση του από το αξίωμα του Δημάρχου.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 94 του ν. 3463/2006 α­ναριθμείται σε παράγραφος 7, προστίθεται δε παράγρα­φος 6 που έχει ως ακολούθως:

«6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρ­τητοποιήθηκε από την παράταξη του δεν μπορεί να εντα­χθεί σε άλλη παράταξη ή να ιδρύσει νέα, δεν μπορεί να εκλεγεί ή να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προε­δρείου ή της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και να ορι­σθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη στην παράταξη από την οποία ανεξαρτη­τοποιήθηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχι­στον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.»

3.  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 139 του ν. 3463/ 2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρ­θρου 24 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α), προστίθεται περίπτωση 9αiii ως εξής:

«iii. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο, προκειμένου για τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τα οποία λαμβάνουν ά­δεια άνευ αποδοχών και είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α..»

4.  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 248 του ν. 3463/ 2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Εφόσον ο απολογισμός του συνδέσμου υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €), ο αντι­πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής αυτού μπορεί να εισπράττει έξοδα παράστασης αντίστοιχα προς εκείνα του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 36 Λειτουργικά ζητήματα Ο.Τ.Α.

1.  Στην περίπτωση δ ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Ποσοστό μέχρι 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επεν­δύσεων και προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυ­τικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπο­ρεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπα­νών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό αυτόν α­παιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

2.  Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α) καταργείται.

3.  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σ.Α.Τ.Α.), υπό την προϋπό­θεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή ε­κτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή δράσεων, που προ­βλέπονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοί­κησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή την εξειδικευμένη επιχορήγηση.»

4. Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (Φ Ε Κ 263 Α) η φράση «που λύθηκαν μέχρι 8.6.2006» αντικα­θίσταται από την ορθή, «που λύθηκαν και μετά την 8.6.2006».

5.  Στη β' περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρ­θρο πρώτο του ν. 3463/2006 και μετά τη φράση «επιστη­μονικών φορέων δημοσίου δικαίου,» προστίθεται η φρά­ση «Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.),».

6.  Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού σε ειδικές περιπτώσεις, από μονίμους ή με σύμ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλ­λήλους και εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περί­πτωση άδεια οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, ανε­ξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην ο­ποία ανήκουν, ύστερα από έγκριση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στην οποία αιτιολογείται η συν­δρομή συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλει­οψηφία των παρόντων μελών τους.»

Άρθρο 37 Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και θεώρησης ενταλμάτων πληρωμών Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδι­κου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, κα­θώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της αίτη­σης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειας του, σε υποθέ­σεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από ο­ποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήμων και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, καθώς και σε βάρος υπαλλήλων δη­μοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δι­καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδρυμάτων αυτών, από Υπουργούς ή από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 1.7.2005, μπορεί αυτεπαγγέλ­τως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνομένου με τον κατα­λογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να μειώσει το πο­σό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κε­φαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού. Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συ­νεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβα­σης, τις συνθήκες τέλεσης της και το επελθόν από αυτή αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επί­σης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του κα­ταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες αφορούν αποδοχές και αποζημιώσεις εν γένει υπαλλήλων δήμων, κοινοτή­των, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων αυτών, καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων δήμων και κοινοτήτων.

2.α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρί­ου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυ­τό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχε­τίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προ­αγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσή­κον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που δια­γράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της.

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προη­γούμενης περίπτωσης είναι ιδίως:

αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη έν­δυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα.

ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προ­σωρινή λειτουργία ημερήσιων συσσιτίων για άπορους δημότες. Αποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω παρο­χών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, του οικεί­ου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία μπορεί να λάβει πλη­ροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέρι­ους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστού­χους δημότες μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές.

δδ) Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α..

3. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου κατα­λαμβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκ­δοθεί πριν από την ισχύ του άρθρου αυτού, καθώς και τις καταλογιστικές πράξεις που εκκρεμούν για εκδίκαση ε­νώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εκδικάσθηκαν αλλά δεν έγινε η διάσκεψη του Δικαστηρίου μέχρι την ισχύ του άρθρου αυτού.

Άρθρο 38 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και Τ.Ε.Δ.Κ.

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), μετά τη λέξη «Τμήματα», προ­στίθενται οι λέξεις «Αυτοτελή Τμήματα».

2.  Στο άρθρο 161 του ν. 3584/2007 προστίθεται παρά­γραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσω­τερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότε­ρα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκη­ση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη­ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτρο­πής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συ­ζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο α­πό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δη­μαρχιακής Επιτροπής.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο­φάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντί­στοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δη­μαρχιακή Επιτροπή.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματι­κής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυ­ναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επι­φύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.»

3. Στις παραγράφους 1α' περ. 14, 2α' περ. 14 και 3α' περ. 14 του άρθρου 9 του ν. 3731/2008 και από την έναρ­ξη ισχύος τούτου η φράση «άρθρου 15» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 16».

4.  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3731/2008, μετά τη λέξη «Διευθυντή» προστίθεται η λέξη «Υποδιευθυντή».

5.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ., επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κάθε φορά, στην Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ένω­ση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), για χρονικό διάστη­μα μέχρι δύο έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο, ακόμη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπα­ση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που απο­σπάται. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμε­νων βαρύνει την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή την οικεία Τ.Ε.Δ.Κ., αντι­στοίχως.

6.  Για τις αποδοχές των ειδικών συνεργατών των Τ.Ε.Δ.Κ. τα κατ', αποκοπή έξοδα κίνησης αυτών, καθώς και την αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους ειδικούς συνεργάτες των Δήμων.

Άρθρο 39 Έξοδα παράστασης αιρετών

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

«Τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται τα αιρετά όρ­γανα των Δήμων και Κοινοτήτων, τα οποία χαρακτηρίζο­νται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις, προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην κοινή υπουρ­γική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρ­θρου.»

Άρθρο 40 Ρυθμίσεις θεμάτων Χ.Υ.Τ.Α., ΦΟ.Δ.Σ.Α. και Δ.Ε.Υ.Α.

1. Η προθεσμία της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), που προ­στέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α) παρατείνεται ως την 31.12.2010.

2.  Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία Χώρους Υ­γειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Κεντρι­κής Εύβοιας στο Δήμο Χαλκίδας, του Νομού Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς και του Νομού Πιερίας στο Δήμο Κατερίνης η διάθεση των απορριμμάτων, κατ' εξαίρεση της παρα­γράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 2 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α') και τρο­ποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008, εξακολουθεί να γίνεται και μετά την ανω­τέρω τροποποίηση από τις αντίστοιχες Δημοτικές Επι­χειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, Κιλκίς και Κατερίνης μέχρι τη χρονική ολοκλήρωση της λει­τουργίας τους.

3.  Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του ν. 3536/ 2007, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

«Το ίδιο ισχύει και για τον Ο.Τ.Α. που αποτελεί μόνος του το ΦΟ.Δ.Σ.Α. της διαχειριστικής περιοχής.»

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 3536/ 2007 (ΦΕΚ 42 Α), εφαρμόζονται και για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ..

5.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδά­φια:

«Η Επιχείρηση του παρόντος νόμου, καθώς και όσες Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης Αποχέτευσης έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή ειδικών νόμων, καταρτίζουν κα­νονισμούς εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Ερ­γασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α' ).»

6. α. Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), που έχουν συσταθεί κατ' εφαρ­μογή του ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόμων, οι ο­ποίες λύθηκαν ή λύονται, εφόσον υπηρέτησε σε αυτές, επί μία, τουλάχιστον, διετία, πριν από τη λύση τους με την ανωτέρω σχέση εργασίας, είναι δυνατόν να εντα­χθεί ή να μεταφερθεί, αντιστοίχως, στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα αυτού.

β. Η ένταξη ή η μεταφορά γίνεται με πράξη του αρμό­διου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και συντε­λείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Σε περί­πτωση ανυπαρξίας τούτων, συνιστώνται, με την ίδια πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, προσωποπα­γείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Το ύφος της αμοιβής του εντασσόμενου ή μεταφε­ρόμενου προσωπικού διέπεται από τις συλλογικές συμ­βάσεις εργασίας, που ισχύουν, εκάστοτε, για το προσω­πικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρε­σίας τους, η οποία διανύθηκε στην οικεία Δ.Ε.Υ.Α..

δ.ί. Η σχετική αίτηση ένταξης για το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίες έχουν λυθεί υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ii. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Δημοτικού Συμ­βουλίου λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπο­βολή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, σχετικής αίτησης ή από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσεως της Δ.Ε.Υ.Α..

ε. Οι πράξεις του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου εκ­δίδονται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη της απόφα­σης του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

στ. Οι ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που παραχωρείται, κατά χρήση, α­πό Δ.Ε.Υ.Α. το δίκτυο Υδρευσης ή Αποχέτευσης της στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

7. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου υπά­γεται και το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που έχει μεταταγεί σε Δ.Ε.Υ.Α. κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 5 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α) και 27 παρ. 9 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α).

Άρθρο 41 Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.

1. Στο τέλος του άρθρου 226 του ν. 3463/2006 προστί­θεται παράγραφος ως εξής:

«Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυ­μάτων απαιτείται περαιτέρω η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους από τον Γενικό Γραμματέα της Πε­ριφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύ­στερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋ­ποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη ανα­γκαία λεπτομέρεια.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3463/2006 προ­στίθενται εδάφια τελευταία ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ­δίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και δημοσιεύε­ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώ­πων. Κάθε νομικό πρόσωπο καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέ­ρω απόφαση.»

3. Στο τέλος του άρθρου 239 του ν. 3463/2006 προστί­θεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τα ο­ποία απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδει­ας, τυχόν τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

4.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι γενικοί όροι λει­τουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων και των Κοινοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Κάθε παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός των Δήμων και των Κοινοτήτων καταρτίζει τον Κανονι­σμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην α­νωτέρω απόφαση.

5. Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζεται παιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α..

6.α. Ως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ­γίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λει­τουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δή­μων και των Κοινοτήτων, και πάντως όχι πέραν της 31.12.2011, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη.

β. Ως τη σύνταξη των νέων κανονισμών λειτουργίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, τα νομικά αυτά πρόσωπα των Δήμων και Κοινοτήτων εξακο­λουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους υφιστάμε­νους κανονισμούς λειτουργίας τους.

Άρθρο 42 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων

1.  Οι δεδουλευμένες αποδοχές, περιλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού των ε­πιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλει­οψηφία του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. και το οποίο απολύεται ή μεταφέρεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α), καταβάλλονται από τους οι­κείους δήμους και κοινότητες, εφόσον το δημοτικό ή κοι­νοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνό­λου των μελών του αποφασίσει αιτιολογημένα, ότι υφίστανται οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτόν πόροι.

2. Στη διάταξη του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., του οποίου οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορί­στου χρόνου σύμφωνα με το π.δ. 164/2004, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.2005 οι διαδικα­σίες σύστασης των θέσεων και κατάταξης τους.

3.  Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρ­θρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/ 2007 (ΦΕΚ 263 Α '), όπως ισχύουν, υπάγονται και οι δικη­γόροι, εφόσον είχαν προσληφθεί με σχέση έμμισθης ε­ντολής μέχρι 31.12.2005. Οι προθεσμίες της παρ. 2 περί­πτωσης β του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 αρχίζουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4.  Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει προσληφθεί σε Δήμο ή Κοινότητα πριν από την ισχύ του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19 Α) μπορεί, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από αίτηση του, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να μεταταγεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται μετάταξη. Σε περίπτωση που δεν υ­φίσταται κενή θέση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, συνιστάται προσωρινή προσωποπαγής θέση με την πράξη μετάταξης. Ο υπάλ­ληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει και ο χρό­νος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσω­πικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο μετατάσσε­ται. Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται με μέρι­μνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 224 του ν. 3584/ 2007 (ΦΕΚ 143 Α' ), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α' ) α­ντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση απόσπασης δημοτικών αστυνομικών για συνυπηρέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα­γράφου 3 του άρθρου 73, δεν ισχύει η δέσμευση της οκταετίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 43 Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση

1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χο­ρηγηθεί ή χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α), ό­πως ισχύει κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του π.δ.131/2006 (ΦΕΚ 143 Α), σχετικά με το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση, παρέχεται πρόσβαση στη μι­σθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έρ­γου, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση.

2.   Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της αυτοτελούς άδειας διαμονής κατείχε προη­γουμένως άδεια διαμονής, η οποία του επέτρεπε την ά­σκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή είχε λάβει έγκριση για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δρα­στηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Η ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου για ανεξάρτητη οικονομική δρα­στηριότητα δεν θεωρείται ως αρχική χορήγηση άδειας διαμονής.

Άρθρο 44 Επί μέρους ζητήματα αδειών διαμονής

1.  Στο τέλος του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 προστί­θεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών, μετά την ε­νηλικίωση του ημεδαπού τέκνου, χορηγείται παράταση της άδειας διαμονής, για μια ακόμη πενταετία, κατά πα­ρέκκλιση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ.»

2.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1

του παρόντος χορηγείται άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, εφόσον:

α. Έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με την εταιρία, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή τους είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικών συμ­βουλίων ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους, προ­σκομίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσί­ευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή α­ντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρεί­ας για την ιδιότητα τους ως μελών διοικητικού συμβουλί­ου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων και βεβαίωση της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των α­ποδοχών τους.

β. Είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοση­λείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού α­τυχήματος. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν. 2166/1993 δεν θίγεται.

Η άδεια διαμονής, με την επιφύλαξη ειδικών σχετικών ρυθμίσεων, ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα ο­ποία να προκύπτει:

i. H συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ii. H εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υπο­χρεώσεων θα προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δή­λωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδή­ματα αντίστοιχα με τις δηλωθείσες αποδοχές τους.»

3.  Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθί­σταται ως εξής:

«3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συ­νοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρ­θρου 54 του παρόντος μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυ­τόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, εφό­σον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό ει­σόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μι­κρότερο από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ ε­τησίως προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οι­κογένειας του.»

4.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υ­πηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμο­νής για εργασία ή άδεια διαμονής και έγκριση πρόσβα­σης στην αγορά εργασίας ή άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της.»

5.  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/ 2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ά­δεια διαμονής, παρέχουν όμως εξαρτημένη εργασία ή υ­πηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δρα­στηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατ' αντιστοιχία, ά­δεια διαμονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργα­σίας, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το δεύτερο ε­δάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/ 2005, όπως ισχύει, πρόστιμα. Σε περίπτωση υποτροπής οι άδειες διαμονής ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται.»

Άρθρο 45 Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 ( ΦΕΚ 189 Α), όπως ισχύει, μετά τη φράση «σωφρονιστικών καταστημάτων», προστίθεται η φράση «Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών,».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ, 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987, μετά τη φράση «το Ταμείο Χρηματοδοτή­σεως Δικαστικών Κτηρίων» προστίθεται η φράση «ή σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου».

3.  Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1734/1987, σε περίπτωση παραχώρη­σης κατά κυριότητα ή κατά χρήση δημόσιων δασικών ε­κτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ανεξαρ­τήτως του μεγέθους της παραχωρούμενης έκτασης, ύ­στερα από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης

Στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007 προστίθεται παράγρα­φος 3 ως εξής:

«3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύ­κεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και ε­παναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμι­μων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθε­στώς.»

Άρθρο 47 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας προσωπικού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Ως τη χορήγηση των αδειών των τηλεοπτικών και ρα­διοφωνικών σταθμών, κατά τις διατάξεις του ν. 3592/ 2007, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3166/2003, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του κάθε είδους απα­σχολούμενου προσωπικού στους νομίμως λειτουργού­ντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθε­ρης λήψης, όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007.

Άρθρο 48 Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης

Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεο­ντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/ 2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή

καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νό­μιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστι­κών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κό­στους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδι­κό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο ό­νομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοι­νωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε.

Άρθρο 49 Υπολογισμός δημόσιας επιχορήγησης αεροπορικής μεταφοράς εφημερίδων

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2644/1998, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3021/2002 και με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε κάθε περίπτωση η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει τη διαφορά του αεροπορικού κομίστρου, που διαμορφώ­νεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον χαμηλότερο τιμο­λόγιο εμπορευματικής μεταφοράς των επιβατικών αερο­πορικών εταιρειών και του ειδικού τιμολογίου που καθο­ρίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρούσας διάταξης.»

Άρθρο 50 Ραδιοφωνικοί σταθμοί πολιτικών κομμάτων

Ραδιοφωνικοί σταθμοί που ανήκουν, καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, σε πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, οι οποίοι λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έ­ναρξης της ισχύος του ν. 3592/2007 και πληρούν τα κρι­τήρια του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγη­ση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπι­κού ραδιοφωνικού σταθμού κατά τους όρους του ανωτέ­ρω νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, ως την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον υποβάλλουν κατά το νόμο υπο­ψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.

Άρθρο 51 Μετακινήσεις στελεχών Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

1. Στο άρθρο 11 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') προστί­θεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Οι περιορισμοί του άρθρου 22 του παρόντος νόμου δεν ισχύουν για τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέ­ρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών που μετακινούνται για την εξυπηρέτηση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κατά τις μετακινήσεις τους στο εξωτερι­κό.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ' ) αναριθμείται σε παράγραφο 5.

Άρθρο 52 Άδειες υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού

1.  Οι διατάξεις περί κανονικής άδειας του ν. 3528/ 2007, όπως ισχύει, εφαρμόζονται για όλες τις κατηγο­ρίες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

2.  Οι μόνιμοι υπάλληλοι όλων των κλάδων, καθώς και οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου δημοσιογράφοι και οι Σύμβουλοι Επικοι­νωνίας Α' με θητεία, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ή α­ποσπασμένοι σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας που βρίσκονται σε ιδιαιτέρως απομακρυσμένες χώρες, έχουν το δικαίωμα επιπρόσθετης κανονικής άδειας έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες.

3.  Η έκταση της επιπρόσθετης κανονικής άδειας, κα­θώς και ο ορισμός των χωρών που χαρακτηρίζονται ως ι­διαιτέρως απομακρυσμένες καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 53 Κάλυψη διδάκτρων τέκνων των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

1.  Τα δίδακτρα φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών, υποχρεωτικής, προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν στην Ελ­λάδα, για τα τέκνα των υπαλλήλων του κλάδου Συμβού­λων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμμα­τείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης που μετατίθενται από Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού στην Κεντρική Υπηρεσία, καταβάλλονται για κάθε τέκνο και για μία τριετία, σε ποσοστό πενήντα (50%), από το Δημόσιο, σε κάθε μετακίνηση από Γρα­φείο Τύπου και Επικοινωνίας που βρίσκεται στο εξωτερι­κό στην Κεντρική Υπηρεσία. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει υπηρετήσει του­λάχιστον δύο (2) χρόνια σε Γραφείο Τύπου και Επικοινω­νίας στο εξωτερικό και η μετάθεση του στην Κεντρική Υ­πηρεσία δεν οφείλεται σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Μετά το πέρας της ανωτέρω τριετίας, και εφόσον ο υπάλληλος συνεχί­σει να υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από το Δημόσιο. Η καταβολή των διδάκτρων από το Δημόσιο παύει αυτοδικαίως είτε με τη συμπλήρωση συνεχούς πενταετούς υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία είτε με τη μετάθεση ή απόσπαση του σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

2.  Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων που ανή­κουν στον κλάδο Ακολούθων και Γραμματέων Επικοινω­νίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, και είναι δικαιούχοι της κατα­βολής των διδάκτρων σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμε­να, τα δίδακτρα καταβάλλονται μία φορά για κάθε τέκνο, για το χρονικό διάστημα που αμφότεροι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση μετάθεσης ή απόσπασης ενός εκ των συζύγων, από την Κεντρική Υπηρεσία, σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων εκ μέρους του Δημοσίου δεν υφίσταται, για το χρονικό διάστημα που ο υπάλληλος υπηρετεί στο εξωτερικό, και μέχρι να επανέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία. Σε περί­πτωση που ένας εκ των συζύγων υπηρετεί σε άλλη Υπη­ρεσία στην οποία ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις, τα δίδα­κτρα καταβάλλονται από το Δημόσιο μία φορά για κάθε τέκνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Υπηρε­σία.

Άρθρο 54 Δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό

Για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης των υπηρε­τούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτε­ρικό υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, του κλάδου Συμ­βούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, το οποίο φέρουν όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα προσωρινά ή οριστικά ή με μετάθεση, παρέχονται οι δασμολογικές και φορολο­γικές απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1-4, 6, 8-12, 14 της υπουργικής απόφασης Δ. 247/13 (Οικονομικών) της 6.4.1988 (ΦΕΚ 195 Β), η ο­ποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από την έκδοση της από την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α), όπως ισχύει.

Άρθρο 55 Καταστροφή αρχείων ΕΣΡ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρα­σης μπορεί να αποφασίσει:

1.  Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας αδειοδότησης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, την επι­στροφή των υποβληθέντων φακέλων σε εκείνους που τους υπέβαλαν ή τους πληρεξουσίους τους, εφόσον έ­χουν προηγουμένως δημιουργηθεί ψηφιακά έγγραφα και επικουρικά ψηφιακά αντίγραφα αυτών. Προς τούτο ειδο­ποιούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τον κατά την κρίση της Ολομέλειας προσφορότερο τρόπο και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την παραλαβή των φακέλων. Αν παρέλθει άπρακτη η σχετική προθε­σμία, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επιτροπή η οποία καταστρέφει ή πολτοποιεί τους φακέλους.

2.  Επί εγγράφων που υποβλήθηκαν για την έκδοση εκ­δοθέντων ή μη πιστοποιητικών διαφάνειας, τα οποία δεν εκδίδονται πλέον, την επιστροφή αυτών σε εκείνους που τα υπέβαλαν ή τους πληρεξουσίους τους. Προς τούτο ειδοποιούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τον κατά την κρίση της Ολομέλειας προσφορότερο τρόπο και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την παραλαβή των εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η σχετική προθε­σμία ορίζεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επιτροπή, η οποία καταστρέφει ή πολτοποιεί τα έγγραφα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1946/ 1991 (ΦΕΚ 69 Α) και του προεδρικού διατάγματος 87/ 1981 (ΦΕΚ 27 Α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 56 Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι­κών Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, υπαγόμε­νη στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Η Γε­νική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπη­ρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται και ειδι­κότερα:

α) Τον προγραμματισμό και συντονισμό των λειτουρ­γιών της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τους Διευθυντές, στο πλαίσιο της στρατηγικής και των πολιτικών που καθορίζει ο Ειδικός Γραμ­ματέας, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και της αποστολής της.

β) Τον προγραμματισμό των εργασιών και την κατανο­μή των πάρων των Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματεί­ας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

γ) Την κατάρτιση προτύπων και σχεδίων για πολιτικές που προάγουν την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

δ) Την κατάρτιση σχεδίων νόμου για την προώθηση των πολιτικών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πλη­ροφορικής και επικοινωνιών.

ε) Την πραγματοποίηση εισηγήσεων για αρμοδιότητες φορέων και τη δημιουργία νέων οργανωτικών μονάδων που υποστηρίζουν την υλοποίηση των δράσεων της εκά­στοτε ψηφιακής στρατηγικής.

στ) Την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Πλη­ροφορικής που συστάθηκε με την ΠΥΣ 14/28.6.2004 (ΦΕΚ116Α).

Άρθρο 57 Αρμοδιότητες Διευθύνσεων

1. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής συγκρο­τείται από:

α. Τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Οργάνωσης Δημο­σιονομικής Διαχείρισης και

β. τη Διεύθυνση Ψηφιακού Σχεδιασμού και Χρηματο­δοτικών Εργαλείων.

2.  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Οργάνωσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης είναι οι ακό­λουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης:

- Η μέριμνα για την έκδοση οδηγιών οργάνωσης και δι­οίκησης προς τις μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Ψη­φιακού Σχεδιασμού και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτή, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητι­κής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους.

- Ο συντονισμός στην υποστήριξη δράσεων τεχνικής βοήθειας (εθνικής και συγχρηματοδοτούμενης) για την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου φο­ρέων που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

- Η παρακολούθηση και διαχείριση των θεμάτων οργά­νωσης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η προώθηση της παραγωγής και εφαρμογής ενιαίας μεθο­δολογίας διοίκησης - διαχείρισης έργων.

-  Η μέριμνα για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμειβόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, εξαιρουμένων των επιτροπών προμήθειας και παραλαβής.

-  Η συγκέντρωση, συμπλήρωση και διαβίβαση των πράξεων και εγγράφων για τις τοποθετήσεις, τις διαθέ­σεις, τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η μέριμνα για τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδει­ών και των αδειών άνευ αποδοχών του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φο­ρέων που εποπτεύονται από αυτή.

-  Η μέριμνα για την έκδοση των πράξεων και εγγρά­φων για τη μετάβαση στο εξωτερικό για εκτέλεση υπη­ρεσίας του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφια­κού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η μέριμνα για τις προκηρύξεις διαγωνισμών ή επιλο­γών για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού στην Ειδι­κή Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

- Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφω­σης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους της Ει­δικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και όλων των Φορέων που εποπτεύονται από αυτή σε θέματα κατάρτι­σης σχεδιασμού και στρατηγικής στον τομέα των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των σχετικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Τμήμα Οργάνωσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης:

- Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων, των πρά­ξεων και εντολών για την πραγματοποίηση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, τη διενέργεια δημόσιων μειο­δοτικών διαγωνισμών, τις αποφάσεις κατακύρωσης των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και τις συμβάσεις προμη­θειών ή εκτελέσεως εργασιών ή αναθέσεως έργου σύμ­φωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται κάθε φο­ρά.

- Η πρόταση για τις δαπάνες του Προγράμματος Δημο­σίων Επενδύσεων με Φορέα την Ειδική Γραμματεία Ψη­φιακού Σχεδιασμού και η ευθύνη κατανομής των επιχορηγήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

-  Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων ορισμού εκκαθαριστή, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης 194902/1969 (ΦΕΚ 77 Β 722.11.1969) του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «Περί της διαδικα­σίας πληρωμών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρα­κτήρα δαπανών».

-  Η εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προ­πληρωμής.

-  Η καταβολή των επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

-  Ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η μέριμνα για τη διενέργεια των διαδικασιών για την προμήθεια του παγί­ου και αναλώσιμου υλικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

γ) Γραφείο Γραμματείας:

- Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης.

-  Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλ­λασσομένων με τη Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

3. Διεύθυνση Ψηφιακού Σχεδιασμού και Χρηματοδοτι­κών Εργαλείων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ψηφιακού Σχεδια­σμού και Χρηματοδοτικών Εργαλείων είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής και Νέων Τεχνολογιών:

-  Η διαμόρφωση δράσεων και η διατύπωση εισηγήσε­ων και προτάσεων στον Ειδικό Γραμματέα σε θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας και την προώθηση των ψηφιακών τεχνολο­γιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνι­κής δραστηριότητας της χώρας.

-  Η ευθύνη της παρακολούθησης των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στη διαμόρφωση σχε­δίων και δράσεων στον τομέα της Ψηφιακής Στρατηγι­κής και της μεταφοράς των νέων στρατηγικών στον οι­κονομικό σχεδιασμό της χώρας.

-  Η μέριμνα για τη σύνταξη εγγράφων προς την Επι­τροπή Πληροφορικής και προς τα Οργανα της Ευρωπαϊ­κής Ενωσης.

-  Η μέριμνα για την υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και εταιρειών πληροφορικής που συμβάλλουν στη περιφερειακή ανάπτυξη και την εν γένει επιτάχυνση της τεχνολογικής πορείας της Χώρας.

-  Η μέριμνα για τις απαντήσεις σε ερωτήματα κοινο­βουλευτικού ελέγχου, υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχε­διασμού.

- Η μέριμνα για τη σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομι­κό Συμβούλιο του Κράτους για θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

- Η μέριμνα για την προβολή και δημοσιότητα των δρα­στηριοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδια­σμού.

β) Τμήμα Χρηματοδοτικών Εργαλείων:

-  Η μέριμνα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη νέων εταιρειών και μέσω αυτών καινοτομιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα.

-  Η μέριμνα για το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα προσφέρουν πρό­σθετες χρηματοδοτικές δυνατότητες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και η διασφάλιση της συ-μπληρωματικότητας με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, την ΕΤΕΠ και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

- Η μέριμνα για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ενω­ση των χρηματοδοτικών εργαλείων.

-  Η μέριμνα για τη σύνταξη των απαραίτητων νομοθε­τικών πράξεων σύστασης και λειτουργίας των χρηματο­δοτικών εργαλείων.

- Η μέριμνα για τις προκηρύξεις διαγωνισμών επιλογής ιδιώτη διαχειριστή και θεματοφύλακα των χρηματοδοτικών εργαλείων, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτών και τη σύμβαση αναθέσεως έργου.

-  Η μέριμνα για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών των επενδυτικών επιτροπών των χρηματοδοτικών εργαλείων.

-  Η μέριμνα για την παρακολούθηση, παραλαβή, αξιο­λόγηση και έγκριση της τήρησης των συμβατικών υπο­χρεώσεων του διαχειριστή και του θεματοφύλακα.

γ) Γραφείο Γραμματείας:

- Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης.

- Η αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, η υπο­δοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη Δι­εύθυνση και για η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

Άρθρο 58 Σύσταση και κάλυψη θέσεων

1.  Οι θέσεις προσωπικού των διευθύνσεων του προη­γούμενου άρθρου ορίζονται σε δεκαεπτά (17) από τις ο­ποίες:

α) Του κλάδου Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ1 θέσεις δώδεκα (12) και κατηγορίας ΔΕ θέσεις δύο (2).

β) Του κλάδου Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ θέσεις τρεις (3).

2.  Για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης επιλέγεται από την οικεία υπηρεσία υπάλλη­λος κατηγορίας ΠΕ1, κλάδου Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με εμπειρία τουλάχι­στον πέντε (5) ετών σε συστήματα διαχείρισης συγχρη­ματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο των νόμων 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α) και 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α).

3.  Η κάλυψη των θέσεων προσωπικού των διευθύνσε­ων του προηγούμενου άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και προϊσταμένων διευθύνσεων γίνεται κατ' επιλογή της οικείας υπηρε­σίας:

α) Από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Με μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των κλάδων Οικονομικού - Διοικητικού και Πληροφορικής κατηγο­ρίας Π Ε, με αίτηση τους, από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κοινή από­φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

4.  Η μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας ι­διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται σε συνιστώμε­νες, με την προβλεπόμενη στην περίπτωση β ' της παρα­γράφου 3 του παρόντος άρθρου σχετική πράξη, θέσεις ι­διωτικού δικαίου, αντίστοιχης ειδίκευσης με ταυτόχρονη δέσμευση μόνιμων θέσεων. Ο χρόνος υπηρεσίας των κα­τά τα ανωτέρω μεταφερόμενων υπαλλήλων στους φο­ρείς από τους οποίους προέρχονται θεωρείται ως διανυ­θείς στην υπηρεσία που τοποθετούνται για τη μισθολογι­κή και βαθμολογική τους εξέλιξη.

5.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η στελέ­χωση των Διευθύνσεων δύναται να γίνει και με απόσπα­ση ή μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά πε­ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ι­σχυουσών διατάξεων. Πα τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

Άρθρο 59 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3492/2006

1.  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3492/ 2006 (ΦΕΚ 210 Α ' ) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:

«α. Στο λοιπό προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Ψη­φιακού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005, περιλαμβάνεται και το προσωπικό γραμματειακής υπο­στήριξης.

β. Οι αποσπάσεις προσωπικού, συμπληρωματικά προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005, γίνονται για χρονικό διάστημα έως τεσσά­ρων (4) ετών και δύνανται να παρατείνονται μία ή περισ­σότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

γ. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 συνά­πτονται απευθείας χωρίς διαγωνιστική διαδικασία με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νο­μοθεσίας.»

2.  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 3492/ 2006 (ΦΕΚ 210 Α) η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 7 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δύ­ναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συστήνονται και να συγκροτούνται ομάδες εργασίας ή επιτροπές: (α) με απόφαση tou Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό την εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων της και (β) με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­μικών και του κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιου Υ­πουργού για θέματα συναρμοδιότητας του με σκοπό την υποβοήθηση των θεμάτων αυτών. Η αμοιβή των μελών των εν λόγω ομάδων και επιτροπών, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης τους καλύπτονται από τον τακτικό προϋπο­λογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α). Το ύψος και το είδος των εξόδων μετακίνησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδι­κότερα θέματα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης τους, η οργάνω­ση και η λειτουργία της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 60 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατά­ξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο του.

Άρθρο 61

Στο άρθρο 35 του ν. 3710/2008 προστίθεται παράγρα­φος 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων για τους εκ­παιδευτικούς του Ο.Τ.Ε.Κ., χρονικής διάρκειας άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λόγω της φύσης και του εί­δους της εργασίας τους.»

Άρθρο 62

1. Στους Δήμους Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου του Νο­μού Κοζάνης και Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων ιδρύο­νται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με τις επωνυμίες «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας», «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου» και «Σχολή Δημοτι­κής Αστυνομίας Κόνιτσας». Εδρα των ανωτέρω νομικών προσώπων είναι, αντιστοίχως, η Πτολεμαΐδα, το Τσοτύλι και η Κόνιτσα. Τα νομικά αυτά πρόσωπα υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών.

2.  Σκοπός των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της προηγούμενης παραγράφου είναι:

α) Η παροχή εκπαίδευσης στους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομι­κών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη του Ε­θνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Η παροχή επιμόρφωσης στους δημοτικούς αστυνο­μικούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Η παροχή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το διάστημα που δεν φοιτούν οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομι­κών ή οι επιμορφούμενοι δημοτικοί αστυνομικοί.

δ) Η οργάνωση των χώρων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των Σχολών, οι οποίοι παραχωρούνται από τον οικείο Δήμο κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο, η εν γένει διαχείριση τους και η εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής για τη διαμονή και τη σίτιση των εκπαιδευομέ­νων σε αυτές κατά το χρόνο της εκπαίδευσης ή επιμόρ­φωσης τους.

ε) Η παροχή στολής στους επιτυχόντες στους διαγω­νισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών,

στ) Η εξασφάλιση του απαιτούμενου υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εκπαίδευση ή την επιμόρ­φωση, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών και η ασφαλιστική κάλυψη των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών κατά το διά­στημα της φοίτησης τους στη Σχολή σύμφωνα με τις ι­σχύουσες διατάξεις, καθώς και η καταβολή αποζημίω­σης στους εκπαιδευτές σύμφωνα με την κείμενη νομο­θεσία.

3.α. Το καθένα από τα νομικά πρόσωπα της παραγρά­φου 1 διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του νο­μικού προσώπου, ως πρόεδρο, τρεις δημοτικούς συμβού­λους που ορίζονται από αυτόν και τρεις υπαλλήλους του Ο.Τ.Α. ή του δημόσιου τομέα ή μη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος της έδρας του νομικού προσώπου. Το ένα εκ των τριών μελών, τα οποία ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, πρέπει να είναι υ­πάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, κατηγορίας ΠΕ ή TE και εν ελλείψει κατηγορίας ΔΕ. Το Διοικητικό Συμ­βούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτε­ρικών, με την έκδοση της οποίας επέρχεται και η έναρξη της λειτουργίας του νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν εκ των τριών δημοτικών συμβούλων που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπρόεδρο του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος. Αν ο Πρόεδρος ή κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμ­βουλίου παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμα του ή για ο­ποιονδήποτε άλλο λόγο μείνει κενή η θέση του, το Διοι­κητικό Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως με τα εναπομείνα­ντα μέλη εφόσον δεν είναι λιγότερα των τριών.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότη­τες που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού του νομι­κού προσώπου. Με απόφαση του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του, καθώς και το δικαίωμα να υπογρά­φουν έγγραφα με εντολή του, στα μέλη του, στους προϊ­σταμένους των υπηρεσιακών μονάδων του ή σε υπαλλή­λους του.

δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσω­πεί το νομικό πρόσωπο ενώπιον των δικαστηρίων και κά­θε άλλης δημόσιας αρχής.

4.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του νομικού προσώ­που, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η ορ­γάνωση του νομικού προσώπου, τα προσόντα του προ­σωπικού του, η διαδικασία της πρόσληψης του και κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία του νομικού προσώπου θέμα.

5. Οι πόροι των νομικών προσώπων προέρχονται από:

α. Χρηματοδοτήσεις από τους αποδιδόμενους ΚΑΠ των Ο.Τ.Α. α ' βαθμού, για την κάλυψη εξόδων λειτουρ­γίας τους και από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και άλλων Εθνικών Προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ε­κτέλεση έργων υποδομής και ερευνητικών και επιμορ­φωτικών προγραμμάτων.

β. Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από κάθε είδους νο­μικά πρόσωπα, καθώς και Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένω­σης και άλλους Διεθνείς και μη Οργανισμούς.

γ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις α­πό τόκους καταθέσεων και προσόδους από την εκμετάλ­λευση της περιουσίας τους και του αντιτίμου των υπηρε­σιών που παρέχουν.

δ. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και λοιπά κάθε μορφής έσοδα από νόμιμες πηγές.

Όλοι οι πόροι των νομικών προσώπων κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα. Η ανάλη­ψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτόν γίνεται με εντολή του Προέ­δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώ­που ή προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός, απολογι­σμός, καθώς και η ετήσια έκθεση πεπραγμένων των νο­μικών προσώπων, μετά την έγκριση τους από το Διοικητι­κό Συμβούλιο, υποβάλλονται στον Υπουργό Εσωτερι­κών. Εάν ο Υπουργός διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει συνταχθεί νομίμως, καλεί το Διοικητικό Συμβού­λιο του νομικού προσώπου να τον αναμορφώσει καταλ­λήλως.

Μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες κάθε έτους γί­νεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής δια­χείρισης των νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους, από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές του Σώμα­τος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που ορίζονται με α­πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η έκθεση του πορί­σματος ελέγχου κοινοποιείται έως την 30ή Ιουνίου του ί­διου έτους στον εποπτεύοντα Υπουργό, στην αρμόδια Περιφέρεια, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προ­σώπου και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Δια­χειρίσεων Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ της Γενικής Δι­εύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οι­κονομίας και Οικονομικών, η οποία μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, έκτακτο έλεγχο οικονομικής δια­χείρισης των νομικών προσώπων. Οι δαπάνες των ελέγ­χων βαρύνουν τον προϋπολογισμό των νομικών προσώ­πων. Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου, τα πε­ριουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στον οικείο Δήμο, η δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ο­ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

6.  Κατ' εξαίρεση, τα νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), ως κύρια συμβαλλό­μενα μέρη.

7.  Από την έναρξη της λειτουργίας τους τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 αναδέχονται όλες τις υπο­χρεώσεις των αντίστοιχων υφιστάμενων αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, συμπεριλαμβανο­μένων των συμβάσεων έργου του υπηρετούντος προσω­πικού, ως προς το συγκεκριμένο σκοπό της παροχής εκ­παίδευσης για τη Δημοτική Αστυνομία.

8.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ε­φαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 63

1. α. Το Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλη­σης, το οποίο προβλέπεται στο από 1ης Ιουνίου 2009 Μνημόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ, χρηματοδοτείται, κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρ­θρο 9 του ν.δ. 703/1970) και το μέρος των εσόδων των τελών διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρα 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001 και 24 παράγραφος 19 του ν. 2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το μέρος που αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Μνημόνιο, τα οποία εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα­σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έ­ναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακα­ταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προ­γράμματος και κατανέμονται κάθε τρίμηνο, με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ και με βάση την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας.

γ. Στους προσλαμβανομένους, σύμφωνα με τους ό­ρους του ανωτέρω Μνημονίου, δεν καταβάλλονται τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β) κ.υ.α., ό­πως κάθε φορά ισχύει, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή πέραν της προβλεπόμενης στο ίδιο Μνημόνιο.

2. α. Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυ­τού του νόμου και μέχρι 30.6.2010 και εφαρμόζονται α­ναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίες προβλέπο­νται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α ', β ', δ ', ε ' του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α' ), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α ' ) και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρ­θρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α ' ), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούμενο ε­δάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με ε­ξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιω­μένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), καθώς και οφειλές από τέλη κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α ' ), τα οποία έ­χουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νό­μου, μπορεί να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μει­ωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτη­ση επιστροφής.

3. Στα νομικά πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας κα­τά την έννοια της περίπτωσης η ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ' ) περιλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Ιερό Ιδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Άρθρο 64

Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α' ), κατόπιν αποφάσεων του οι­κείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσλη­ψη τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη α­πό την ημερομηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων.

Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ