Ν. 3783/09 (ΦΕΚ 136 Α/7-8-2009) : Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες δια­τάξεις

2009-08-07 15:11

Ν. 3783/09 (ΦΕΚ 136 Α/7-8-2009)

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες δια­τάξεις


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 Σκοπός

    Σκοπός του νόμου είναι η ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλε­φωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, συνδρομητών με συμβόλαιο, ή άλλης μορφής κινητής τηλεπικοινωνίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου χρησιμοποιού­νται οι κάτωθι ορισμοί:

1. Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με τη χρήση κινητού τερματικού.

2. Ανώνυμος συνδρομητής: συνδρομητής προπληρω­μένου χρόνου ομιλίας μέσω κινητού τερματικού, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμα στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

3. Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπη­ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλε­κτρονικές υπηρεσίες ή που απλώς παρέχει διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4. Στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή: τα στοιχεία ταυ­τότητας που προσδιορίζουν τον συνδρομητή με μονα­δικό τρόπο.

α. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή φυσικού προ­σώπου περιλαμβάνουν:

αα. ονοματεπώνυμο,

ββ. πατρώνυμο,

γγ. τόπο και ημερομηνία γέννησης,

δδ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου, όπως φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου αι­τούντος άσυλο αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου ταυτότη­τας αλλοδαπού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ή πιστοποιητικού μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση ή ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.DV) για πρόσφυγες, ανιθαγενείς ή αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων στις περιπτώσεις αα’, ββ’ και γγ’, εάν αυτά προκύπτουν από το έγγραφο της περίπτωσης δδ’,

εε. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εάν υπάρ­χει.

β. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή νομικού προ­σώπου περιλαμβάνουν:

αα. επωνυμία,

ββ. διεύθυνση έδρας,

γγ. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπρο­σώπου,

δδ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου.

5. Χρήστης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρη­σιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία κινητής τηλε­φωνίας για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητής παρόχου της εν λόγω υπηρεσίας.

6. Κινητό τερματικό: περιλαμβάνει την κινητή συσκευή και την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη), η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τον συνδρομητή.

7. Στοιχεία ταυτοποίησης κινητού τερματικού: τα ανα­γκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού επικοινωνίας του συνδρομητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται αθροιστικά: α) ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης του συν­δρομητή, β) η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI), γ) η διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ), δ) η ημερομηνία και ώρα της αρχικής ενεργοποίησης της υπηρεσίας, ε) ο κωδικός θέσης (κωδικός ταυτότητας κυψέλης) από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση και στ) η κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) που περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τον συνδρομητή.

Άρθρο 3 Ταυτοποίηση συνδρομητή και χρήστη κινητού τερματικού

1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότη­τας συνδρομητή και να προβεί στην αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή του άρθρου 2 παράγραφος 7 εδάφιο στ’ του παρόντος, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Η υποβολή των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή συνοδεύεται από συμπληρω­μένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, η οποία απευθύνεται προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή Εθνική Επιτροπή Τηλεπι­κοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τηρείται με επιμέλεια και ευθύνη κάθε παρόχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. ο συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος.

2.  Τα στοιχεία ταυτότητας του συνδρομητή μαζί με τα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης του κινητού τερ­ματικού τηρούνται από τον πάροχο υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Απαγορεύεται η καταγραφή οποιωνδή­ποτε άλλων στοιχείων ταυτότητας του συνδρομητή, πέραν αυτών που ορίζονται περιοριστικά στον παρόντα νόμο.

3. Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της σύνδεσης από τον πάροχο πριν από την παροχή των στοιχείων ταυ­τότητας εκ μέρους του συνδρομητή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.

4. Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή είναι ανεξάρτητη του δικαιώματος αυτού να ζητήσει είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, με ρητή ενυπόγραφη δήλωση του, τη μη καταχώριση του στον ενοποιημένο τηλεφω­νικό κατάλογο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας και σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρο­μητών κατά τους όρους του άρθρου 10 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’).

5.  Ο πάροχος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση για το κόστος συλλογής και αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή.

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις συνδρομητή

1. Ο συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το κινητό τερματικό και τη μέσω αυτού παρεχόμενη υπη­ρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης συν­δρομητή και της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κάρτας ταυτότητας συνδρομητή, η δήλωση της μεταβίβασης υπογράφεται τόσο από τον συνδρομητή που μεταβιβάζει τη σύνδεση όσο και από αυτόν προς τον οποίο μεταβιβάζεται αυτή. Ο συνδρομη­τής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως αμελλητί προς τον πάροχο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος, τα στοιχεία ταυτότητας του νέου συνδρομητή ή νέου χρήστη, όπως περιγράφο­νται στο άρθρο 2 του παρόντος, άλλως τεκμαίρεται ότι

παραμένει ο ίδιος συνδρομητής με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες.

2. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του κινητού τερ­ματικού με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM ή USIM ή άλλης αντίστοιχης) ή μόνο της κάρτας ταυ­τότητας συνδρομητή, ο συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον πάροχο. Ο πάροχος υποχρε­ούται να διακόψει άμεσα την παροχή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από τον πάροχο επάγεται την επιβολή σε βάρος του παρόχου των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 5 Διατήρηση και πρόσβαση στα στοιχεία συνδρομητή

1.  Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και ταυτο­ποίησης κινητού τερματικού διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από τη διακοπή του συμβολαίου μεταξύ παρόχου και συνδρομητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Εάν τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή έχουν διαγραφεί, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από τον συνδρο­μητή προς τον πάροχο για την επανενεργοποίηση της υπηρεσίας.

2. Η πρόσβαση των διωκτικών αρχών στα τηρούμενα από τον πάροχο στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και ταυτοποίησης κινητού τερματικού επιτρέπεται υπό τους όρους του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α’) και του π.δ. 47/2005 (ΦΕΚ 64 Α’).

3.  Οι πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν, χωρίς επιπλέον κόστος, μόνον τα κατά νόμο προβλεπόμενα στοιχεία συνδρομητή, με ή χωρίς συμβόλαιο, προς τον φορέα διαχείρισης της βάσης δεδομένων καθολικής υπηρεσίας, της βάσης δεδομένων φορητότητας αριθ­μών, καθώς και προς χρήση σε υπηρεσίες προστιθέμε­νης αξίας παροχής πληροφοριών τηλεφωνικού καταλό­γου συνδρομητών, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄) και τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ..

Άρθρο 6 Έλεγχοι - Διοικητικές κυρώσεις

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί, υπό τους όρους του άρθρου 14 του ν. 3431/2006, τακτικούς ελέγχους σε κάθε πάροχο, σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδρομητών, καθώς και έκτακτους ελέγχους, σε περίπτωση καταγγελιών εκ μέρους των συνδρομητών για παράβαση των όρων του παρόντος νόμου.

2. Στους παρόχους που κριθούν υπαίτιοι παραβάσεων του παρόντος νόμου σχετικά με τους όρους ταυτοποί­ησης των συνδρομητών επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 63 του ν. 3431/2006.

Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις

1.  Μέχρι την 30.6.2010, οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ανώνυμους συνδρομητές προπληρωμένου χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας, ώστε αυτοί να δηλώσουν τα στοιχεία ταυ­τότητας συνδρομητή και τον αριθμό κλήσης, επί ποινή διακοπής της υπηρεσίας από 30.7.2010.

2. Μετά την 30.7.2010 ο πάροχος υποχρεούται να δια­κόψει άμεσα την παροχή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, έστω και αν έχει καταβληθεί από τον ανώνυμο συνδρομητή το οικονομικό αντίτιμο του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας. Για την επανενεργοποίηση της υπη­ρεσίας κινητής τηλεφωνίας απαιτείται η δήλωση των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή.

3. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επάγεται επι­βολή διοικητικών κυρώσεων κατά του παρόχου με από­φαση της Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος. Η έναρξη της διαδικασίας ταυτοποίησης από τους παρόχους ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δη­μοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 8 Τροποποιούμενες διατάξεις

Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’) τροποποιείται ως εξής:

«7. Ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσι­ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο, να καθιστά δυνατή την πληρωμή των υπηρεσιών αυτών ανωνύμως ή με ψευδώνυμο. Σε πε­ρίπτωση αμφισβήτησης της τεχνικής δυνατότητας της ανώνυμης και ψευδώνυμης πληρωμής των υπηρεσιών αυτών, γνωμοδοτεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).»

Άρθρο 9

Οι δαπάνες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που αφορούν αποζημίωση των συμβεβλημένων με αυτές ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκι­νήτων και μοτοσικλετών για τη χορήγηση σε αυτούς πιστοποιητικών υγείας, που βάρυναν τον καταργηθέντα με το ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατι­κού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 194 Α’)» Ειδικό Λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, δίτροχων -τρίτροχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων (ΦΕΚ 173 Α’)», καλύπτονται με επιχορήγηση από ειδικό κωδικό αριθμό εξόδου και φορέα του Κρατικού Προϋπολογι­σμού. Η κατανομή των απαιτούμενων κονδυλίων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γίνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 10

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α’), ως ισχύει, οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή εγκαθιστούν γραφεία ή υποκαταστήμα­τα στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως ισχύει, οι αλλοδαπές πλοιοκτήτρι­ες εταιρείες πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄) και οι Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις που συνιστώνται ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953. Η ρύθμιση ισχύει από την κατάθεση της στη Βουλή.

Άρθρο 11

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανήκοντες στο Τακτικό Προσωπικό και κατέχο­ντες την ειδικότητα του Ιπτάμενου Χειριστή την 1.1.2009 έχουν δικαίωμα μεταφοράς τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας του «Χειριστή Αεροσκαφών» που συνιστώ­νται στην Υπηρεσία αυτή, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα με­ταφοράς στην ΥΠΑ. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με την αίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Οι με τον τρόπο αυτόν μεταφερόμενοι στην ΥΠΑ Ιπτάμενοι Χειριστές τίθενται στη διάθεση του Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος τους αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι οποίες προσιδιάζουν προς τα επαγγελματικά, τυπικά και ουσι­αστικά προσόντα των μεταφερομένων και των λοιπών απασχολουμένων στην ΥΠΑ με την ειδικότητα αυτή.

Οι αποδοχές τών με τον παραπάνω τρόπο μεταφε­ρόμενων στην ΥΠΑ Ιπτάμενων Χειριστών, καθώς και η προβλεπόμενη ασφάλεια ζωής και πτυχίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­νομικών, Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν μπορεί να είναι κατώτερες για κάθε μεταφερόμενο ατομικά του ενενήντα τοις εκατό (90%) των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008, όπως αυτές ισχύουν και εξε­λίσσονται σε κλιμάκια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα κατά την 1.10.2008 συλλογική σύμβαση εργασίας Ολυμπιακών Αερογραμμών - ΕΧΠΑ.

Στους ανωτέρω δεν καταβάλλονται οι παροχές της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄) και του άρθρου 73 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄).»

2. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3717/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την επέλευση των συνεπειών από την ανάληψη εργασίας, απαιτείται αυτή να είναι μεταγενέστερη της υποβολής της σχετικής αίτησης για συνταξιοδότηση.»

Άρθρο 12

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του ν. 3625/2007 (ΦΕΚ 290 Α΄) προστίθεται περίπτωση γ’, ως εξής:

«γ. από δημόσια αρχή με τη λειτουργία ειδικών τεχνι­κών μέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, για την οποία είναι αρμόδια, και ιδίως για την προστασία προσώπων και πραγμάτων, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Το υλικό που συλλέγεται από τα ανωτέρω μέσα, εφόσον δεν εμπίπτει στην περίπτωση β’, τηρείται για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, μετά το πέρας των οποίων καταστρέφεται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα. Η παράβαση των διατάξεων του προηγού­μενου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.»

2.  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:

«Ο εφέτης, που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή.»

3.α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 «Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρεί­ται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι διωκτικές αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεικού οξέος (Deoxyribonucleic Acid - DNA) προς το σκοπό της διαπίστωσης της ταυτότητας του δράστη του εγκλήματος αυτού.»

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ­θρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθί­σταται ως εξής:

«Αν η ανάλυση αποβεί αρνητική, το γενετικό υλικό και τα γενετικά αποτυπώματα καταστρέφονται αμέσως, ενώ αν η ανάλυση αποβεί θετική το μεν γενετικό υλικό καταστρέφεται αμέσως, τα δε γενετικά αποτυπώματα του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρού­νται σε ειδικό αρχείο που συνιστάται και λειτουργεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για την αξιοποίηση στη διερεύνηση και εξιχνίαση άλλων εγκλημάτων και καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση μετά το θάνατο του προσώπου που αφορούν. Η λει­τουργία του αρχείου εποπτεύεται από αντεισαγγελέα ή εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, με θητεία δύο (2) ετών.»

γ) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργούνται και η υφιστάμενη παράγραφος 4 αναριθμείται σε 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η κατά την παράγραφο 2 καταστροφή του γενε­τικού υλικού και των γενετικών αποτυπωμάτων γίνεται παρουσία του δικαστικού λειτουργού που εποπτεύει το αρχείο. Στην καταστροφή καλείται να παραστεί με συνήγορο και τεχνικό σύμβουλο το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε το γενετικό υλικό.»

Άρθρο 13

Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α΄) καταργείται. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 (ΦΕΚ 188 Α΄).

Άρθρο 14

1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να δραστηριο­ποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν τουλάχιστον στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης με ίδια μέσα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.»

2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με μία μόνο μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων.»

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος νόμου

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο 14, το οποίο ισχύει από 1.1.2010.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑ
Σ