ΝΟΜΟΣ 3801/2009 Άρθρο 48 Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης

2009-11-17 00:14

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 48

Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης

 

Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/ 2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε.

 

    Με επιστολή του το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας διευκρινίζει ότι στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ υπόκεινται όλες οι διαφημίσεις που γίνονται στην Ελληνική Επικράτεια ανεξάρτητα από τον ∆ιαφημιζόμενο.

∆ιαφημίσεις νοούνται οι ενέργειες για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον γι’ αυτές εκδίδεται τιμολόγιο και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κρίσης από τις Επιτροπές του Ελληνικού Κώδικα ∆ιαφήμισης-Επικοινωνίας.

Έλληνας ∆ιαφημιζόμενος που διαφημίζεται σε διεθνή ιστοσελίδα υπόκειται στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ ανεξάρτητα από την έδρα του Μέσου.

Διαφημιζόμενος με έδρα εκτός Ελλάδος που διαφημίζεται στην Ελλάδα είναι υπόχρεος σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ.

Έλληνας Διαφημιζόμενος για το κόστος της διαφήμισης του εκτός της ελληνικής επικράτειας δεν υπόκειται σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ.

Με τις παραπάνω φράσεις το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας… δικαιώνει τους Τούρκους που ζητάνε 32 εκατ. ευρώ «αγγελιόσημο» από τη Google.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Μετά από ανταλλαγή απόψεων με Ε∆ΕΕ, Σ∆Ε και εκπροσώπους των Μέσων σχετικά με ερωτηματικά που έχουν προκύψει με την εφαρμογή όσων προβλέπονται για την καταβολή του Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων κόστους Μέσων υπέρ της «Αστικής Εταιρίας ∆εοντολογίας της Επικοινωνίας» ε διακριτικό τίτλο «Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)», διευκρινίζονται τα παρακάτω :

1. Ο υπολογισμός του Τέλους 0,02% θα πρέπει να γίνεται με βάση το τελικό καθαρό κόστος Μέσων, όπως αυτό τιμολογείται από αυτά και πριν την προσθήκη του αγγελιοσήμου, όπου το τελευταίο εφαρμόζεται. Διευκρινίζεται ότι το «τελικό κόστος Μέσων» προκύπτει μετά την αφαίρεση όλων το πιστωτικών Τιμολογίων που το μειώνουν, είτε λόγω διόρθωσης των τιμών ή λόγω διαφόρων εκπτώσεων, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω τζίρου. Είναι σαφές ότι δεν αποδίδεται Τέλος υπέρ ΣΕΕ στο κόστος παραγωγών, εργατικών κλπ. καθώς και στις κάθε είδους αγγελίες και δημοσιεύσεις που δεν αποτελούν διαφημιστικές ενέργειες.

2. Το Τέλος 0,02% υπόκειται σε ΦΠΑ.

3. Ως Πάροχος ∆ιαφημιστικών Υπηρεσιών θεωρείται η ∆ιαφημιστική Εταιρία που μεσολαβεί μεταξύ Μέσου και ∆ιαφημιζόμενου.

4. Στις περιπτώσεις που μεσολαβούν περισσότερες από μια ∆ιαφημιστικές Εταιρείες μεταξύ Μέσου και ∆ιαφημιζόμενου, υπόχρεος για χρέωση, είσπραξη και απόδοση του Τέλους υπέρ ΣΕΕ είναι η ∆ιαφημιστική Εταιρεία που τιμολογεί τον ∆ιαφημιζόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν μεσολαβεί ∆ιαφημιστική Εταιρία και η πληρωμή της διαφήμισης πραγματοποιείται προς το Μέσο απ’ ευθείας από τον ∆ιαφημιζόμενο, αυτός υποχρεούται να υπολογίσει και να καταθέσει το αναλογούν Τέλος στον τηρούμενο από το ΣΕΕ τραπεζικό λογαριασμό, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για την καταβολή του αγγελιοσήμου.

5. Το τιμολόγιο της ∆ιαφημιστικής Εταιρείας πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα για να περιλαμβάνει πεδίο με τον υπολογισμό του Τέλους 0,02%.

6. Απαλλάσσονται του Τέλους υπέρ ΣΕΕ οι ∆ιαφημιζόμενοι που ανήκουν στο ∆ημόσιο. Στο ∆ημόσιο ανήκουν οι Φορείς και Οργανισμοί των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου τους μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό ∆ημόσιο.

7. Στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ υπόκεινται όλες οι διαφημίσεις που γίνονται στην Ελληνική Επικράτεια ανεξάρτητα από τον ∆ιαφημιζόμενο. ∆ιαφημίσεις νοούνται οι ενέργειες για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον γι’ αυτές εκδίδεται τιμολόγιο και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κρίσης από τις Επιτροπές του Ελληνικού Κώδικα ∆ιαφήμισης-Επικοινωνίας. Έλληνας ∆ιαφημιζόμενος που διαφημίζεται σε διεθνή ιστοσελίδα υπόκειται στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ ανεξάρτητα από την έδρα του Μέσου. Διαφημιζόμενος με έδρα εκτός Ελλάδος που διαφημίζεται στην Ελλάδα είναι υπόχρεος σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ. Έλληνας Διαφημιζόμενος για το κόστος της διαφήμισης του εκτός της ελληνικής επικράτειας δεν υπόκειται σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ.

8. Η πρώτη κατάθεση θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2009 και αφορά το διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και με βάση τα ισχύοντα και αναφερόμενα στην πλειοψηφία των τιμοκαταλόγων των ∆ιαφημιστικών Μέσων, προτείνεται οι καταβολές να πραγματοποιούνται μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες: 31 Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου, και να αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο αντίστοιχα.

9. Το ΣΕΕ έχει ήδη ανοίξει για το σκοπό αυτό λογαριασμό στην τράπεζα EUROBANK με τα εξής στοιχεία:

Αρ. λογ. 0026-0284-02-0200-430830

ΙΒΑΝ GR 06026-0284-00000-20-200-430830

τα οποία επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΣΕΕ (www.see.gr).

10. Σε κάθε κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη και η περίοδος που αφορά. ∆εν προβλέπεται ειδικό έντυπο για την απόδοση του Τέλους υπέρ ΣΕΕ. Έχει συμφωνηθεί η κατάθεση να γίνεται χωρίς καμία χρέωση τραπεζικής προμήθειας.

11. Οι υπόχρεοι της καταβολής του τέλους 0,02% έχουν την υποχρέωση να δέχονται μια φορά το χρόνο και σε προσυμφωνημένο με αυτούς χρόνο Ορκωτούς Λογιστές, προκειμένου να διαπιστώνονται τυχόν παραβάσεις από την οριζόμενη διαδικασία του Ν. 3801. Έκθεση που θα περιλαμβάνει μόνο τις τυχόν συγκεκριμένες παραβάσεις θα υποβάλλεται προς το ΣΕΕ για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες προς είσπραξη.