Σχέδιο Νόμου 03.05.2010 : Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

2010-05-03 18:19

03.05.2010 

Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

 


 • Σχέδιο Νόμου


 • Εισηγητική Έκθεση

 •  

   Άρθρο Πρώτο
  Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης


  1.Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (248 Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.
  Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έντεκα τοις εκατό (11%).»
  2.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 67% με ελάχιστο ποσό είσπραξης τα 80,40 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.»
  β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής :
  «α) σε έναν πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 10% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από το άθροισμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και του φόρου προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλονται στην πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιμή λιανικής πώλησής του και
  «β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου είναι 58,43 % και προκύπτει από το κλάσμα που έχει ως αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούμενη τιμή μείον τον πάγιο φόρο και παρονομαστή την πλέον ζητούμενη τιμή. Ο αναλογικός συντελεστής 58,43% υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων). Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών, το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών.»
  γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
  «α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 34% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.
  β) Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, σε ποσοστό 69% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.»
  3.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (2.450) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.».
  β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
  «Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»
  γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87, του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»
  δ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 ,αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30) ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»
  4.Το άρθρο 89 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

  « Άρθρο 89
  Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

  Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε εκατό δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σημείου Β του παραρτήματος ΙΙI του κανονισμού (Ε.Κ.) της Επιτροπής 606/2009 (ΕΕL 193/24.7.2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε πενήντα ένα ευρώ (51) ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»
  5.Οι περιπτώσεις α) μέχρι και ιβ) καθώς και η περίπτωση κστ) του πίνακα, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
  ΕΙΔΟΣ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Ο.)
  ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
  ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
  α) Βενζίνη με μόλυβδο
  27101151 και 27101159
  681
  1.000 λίτρα
  β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο - με αριθμό οκτανίων μέχρι 96,5
  - με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5
  27101141 και ΕΧ27101145
  ΕΧ27101145 και 27101149
  670
  1.000 λίτρα
  γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 27101151 και 27111159
  27101141, 27101145 και 27101149
  670
  1.000 λίτρα
  δ) Βενζίνη αεροπλάνων
  27101131
  697
  1.000 λίτρα
  ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης
  27101170
  697
  1.000 λίτρα
  στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων
  27101941, 27101945 και 27101949
  412
  1.000 λίτρα
  ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης
  27101941, 27101945 και 27101949
  412
  1.000 λίτρα
  η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που
  27101941, 27101945 και 27101949
  412
  1.000 λίτρα
  καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ)
  θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ)
  27101961, 27101963, 27101965 και 27101969
  19
  1.000 χιλιόγραμμα
  ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων
  27101921 και 27101925
  440
  1.000 λίτρα
  ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης
  27101921 και 27101925
  440
  1.000 λίτρα
  ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια)
  27101921 και 27101925
  440
  1.000 λίτρα
  κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ)
  38249099
  412
  1.000 λίτρα
  6.α. Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)-θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του, την 2/5/2010 κάθε επιτηδευματίας, που έχει λάβει αριθμό μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 3/5/2010 ήτοι του ειδικού φόρου
  κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη ειδικού φόρου κατανάλωσης και Φ.Π.Α.
  β. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέματα της προηγούμενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., την 2/5/2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.
  γ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος συμψηφίζεται με τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξομοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)-θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 ( 9 Α΄).
  δ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. δεν πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το αργότερο μέχρι και τις 7/6/2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο.
  Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
  Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2523/1997 (Α’179), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον συντρέχει περίπτωση.
  Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151).
  ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων με τα προς επιστροφή ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
  στ. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
  7.α. Οι περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 ( 40 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
  «α) από 15.000 ευρώ μέχρι και 20.000 ευρώ, ποσοστό 10%
  β) άνω των 20.000 ευρώ μέχρι και 28.000 ευρώ ποσοστό 30%
  γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%»
  β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2 . Προκειμένου για μεταχειρισμένα όμοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:
  α) από 11.000 ευρώ μέχρι και 14.000 ευρώ, ποσοστό 10%
  β) άνω των 14.000 ευρώ μέχρι και 19.000 ευρώ ποσοστό 30%
  γ) άνω των 19.000 ευρώ ποσοστό 40%.
  Οι τιμές της παραγράφου αυτής προκύπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
  Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001».

  Άρθρο Δεύτερο
  Έναρξη ισχύος

  1.Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010 με εξαίρεση τα αγαθά της παραγράφου 2 για τα οποία οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010 (ημερομηνία καταθέσεως του σχεδίου νόμου στη Βουλή).
  2.Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου πρώτου ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010 (ημερομηνία καταθέσεως του σχεδίου νόμου στη Βουλή).