Αρ. Πρωτ.: Δ5 1143197 ΕΞ 01.11.2010 Ανάθεση είσπραξης εσόδων που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων του ν. 3888/2010» (ΦΕΚ 175/30.9.2010/τεύχος Α’) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)

2010-11-03 16:48

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: Δ5 1143197 ΕΞ 2010
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ 5Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16Η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ 20Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κώδ. : 104 37 Αθήνα


ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης εσόδων που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων του ν. 3888/2010» (ΦΕΚ 175/30.9.2010/τεύχος Α’) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και βεβαίωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α’) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 185/6.10.2009 (ΦΕΚ Α 213/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Το Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ Α 214/7.10.2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70Α’/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του ν. 3871/2010 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου» όπως τροποποιήθηκε.
6. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 2, του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές.
7. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α’/10.4.1997) «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157Α/25.6.2003).
8. Τις διατάξεις του αρ. 13 Ν.3888/2010, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, να καθορίσει με αποφάσεις του, μεταξύ άλλων, την διαδικασία είσπραξης και βεβαίωσης των εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων.
9. Την Δ5 1135834 ΕΞ 2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία είσπραξης φόρου «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών από τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175/30.9.2010/τεύχος Α’) (περαίωση).
10.Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια για την αμοιβή των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των
Τραπεζών η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. α. Την ανάθεση είσπραξης των εσόδων που προκύπτουν από την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων επιχειρήσεων του ν. 3888/2010 στις:
1. MILLENNIUM BANK
2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
6. EMPORIKH BANK
7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
8. ALPHA BANK
9. ATTICA BANK
10.EUROBANK EFG
11.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
12.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
16.PROBANK Α.Ε.
17.MARFIN
18.PROTON BANK
19.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.CITΙBANK
21.ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ).
καθώς και σε όσες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα εισέλθουν στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση αυτή και αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτήν.
β. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί την είσοδό της στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση αυτή, θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία εισόδου. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με την υπογραφή δήλωσης εισόδου, με την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
γ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί την έξοδό της από το σύστημα, θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ένα μήνα πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής της στο σύστημα, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέτει ικανό χρόνο για την ενημέρωση των φορολογουμένων, αναφορικά με τη μη συμμετοχή της τράπεζας στο σύστημα.
2. Η είσπραξη των εσόδων που προκύπτουν από την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων επιχειρήσεων του ν. 3888/2010 θα γίνεται από τις Τράπεζες - Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
3. Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται με την αποστολή σ’ αυτούς του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης ν. 3888/2010 από την Γ.Γ.Π.Σ. με τα ποσά πληρωμής κατά οικονομικό έτος του ολικού ποσού με την ένδειξη «Ο» και του ποσού προκαταβολής με την ένδειξη «Π».
4. Το αρχείο πληρωμών φόρου με το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης ν.3888/2010 (είτε η πληρωμή έγινε με μετρητά είτε ηλεκτρονικά), θα αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα περιέχει την πλήρη ταυτότητα πληρωμής (ΑΦΜ, αριθμό ειδοποίησης, έτος περαίωσης, ολικό ποσό ή ποσό προκαταβολής ή δόσης).
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθασμένης πληρωμής, θα δίνει στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. πλήρη στοιχεία της πληρωμής για την τακτοποίησή της.
5. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών θα γίνεται με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.
Για τις εισπράξεις αυτές θα αποστέλλεται από την Τράπεζα Ελλάδος στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών χρεώνοντας το λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωμών».
6. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με FAX στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ημερήσια
συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών από τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων του ν. 3888/2010», με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γενικό σύνολο και αντίτυπο της εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος στη 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111-756.
7. Επί πλέον η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει, στο τέλος κάθε μήνα τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., τις πρωτότυπες ημερήσιες καταστάσεις του μήνα σε δύο (2) αντίτυπα και την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση για την λογιστική τακτοποίησή της.
8. Οι Τράπεζες θα αποδίδουν τα ποσά των προαναφερόμενων εισπράξεων στο Ελληνικό Δημόσιο την επόμενη ημέρα της είσπραξής τους.
9. Η Γ.Γ.Π.Σ. (Δ/νση 30η Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και σε συνδυασμό με το αρχείο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που τηρεί, δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους, οι οποίοι περιέχουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.) και τους αποστέλλει ηλεκτρονικά για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υποχρέου. Ταυτόχρονα με την αποστολή των χρηματικών καταλόγων ακολουθεί και η κατανομή των εισπράξεων των συγκεκριμένων εσόδων στις Δ.Ο.Υ. αυτές.
Σε όσες περιπτώσεις έχει καταβληθεί το σύνολο του ποσού του εκκαθαριστικού σημειώματος, η πίστωση των χρηματικών καταλόγων γίνεται με την παραπάνω διαδικασία και ακολουθείται ταυτόχρονα η τακτοποίηση του ποσοστού της χορηγηθείσας έκπτωσης λόγω της εφάπαξ εξόφλησης.
Σε όσες περιπτώσεις έχει καταβληθεί μόνο το ποσό της προκαταβολής για την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης ν. 3888/2010, ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τη βεβαίωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με το καθορισμό ταυτόχρονα της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης και των επόμενων δόσεων της περαίωσης ν. 3888/2010.
10.Εφ’ όσον οι Τράπεζες καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας
επί των ποσών αυτών.
Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας, καταλογιζόμενο από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ.
Οι Τράπεζες που δεν αποστέλλουν στο Δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από τους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών τους, ευθύνονται έναντι των πελατών τους για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης πληρωμής.
11.Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,08 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. Η αμοιβή των Τραπεζών για πληρωμή μέσω καταστήματος (χρέωση λογαριασμού ή μετρητά) θα είναι 0,60 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. και για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (όπως WEB, ATM) θα είναι 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΔΙΑΣ Α.Ε. εκτός εάν ορίζεται άλλως.
12.Για την καταβολή της αμοιβής υποβάλλονται από την ΔΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών των Τραπεζών τον επόμενο μήνα της είσπραξης στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στη συνέχεια προωθούνται στην 5η Δ/νση Οικονομικού μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωμής.
13.Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23 110 του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1/11/2010, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ