Αρ. Πρωτ.: 1130277/ΕΞ/2010-0016 05.10.2010 Ρύθμιση άρθρου 14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’)

2010-10-07 17:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                            Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                             Αρ. Πρωτ.: 1130277/ΕΞ/2010-0016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

TMHMA: A’

Τηλ.: 210 3635480 210 3635963 210 3635439

2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

19η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Δ’

    Τηλ.: 210 6987458
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

    ΘEMA: Ρύθμιση άρθρου 14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’)


    Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    ΄Εχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 175 Α’/30 Σεπτεμβρίου 2010) και ιδιαίτερα της παρ.7 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει: α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, μπορεί να υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα της παραγράφου 1, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 μετά την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων αλλά μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και δ) τις προϋποθέσεις χορήγησης και διάρκειας ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

    2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.δ.356/74 (ΦΕΚ 90 Α’).

    3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 ν.1882/90 (ΦΕΚ 43 Α’) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2648/98 (ΦΕΚ 238 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 18 ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) καθώς και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β’/1999), όπως ισχύει σήμερα.

    4. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα επιδιώκεται η άμεση αύξηση των εσόδων


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Το ποσό της χορηγούμενης έκπτωσης των πρόσθετων φόρων ή τελών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α της παρ.1 του αρθρ.14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), προσδιορίζεται μετά από υπηρεσιακό σημείωμα του δικαστικού τμήματος προς το αρμόδιο τμήμα βεβαίωσης της ίδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον πρόκειται για άλλη υπηρεσία αποστολή του ίδιου σημειώματος με τηλεομοιοτυπία, η οποία υποχρεούται να απαντήσει αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας για το ακριβές ποσό του πρόσθετου φόρου ή τέλους που έχει βεβαιωθεί με το συγκεκριμένο χρηματικό κατάλογο και για το οποίο ζητείται η εφάπαξ πληρωμή.

    Μετά την καταβολή, το τμήμα εσόδων συντάσσει ατομικό φύλλο έκπτωσης είτε μεμονωμένο ανά οφειλέτη είτε συγκεντρωτικό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του π.δ.16/89 και προβαίνει στην οίκοθεν διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τελών για τα οποία έχει χορηγηθεί έκπτωση.

    2. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση της παρ.1 του άρθρ.14 ν.3888/10 μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλη ρύθμιση της ίδιας παραγράφου με περισσότερες δόσεις για το υπόλοιπο μόνο προς καταβολή ποσό, οπότε δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το ποσό αυτό, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση.

    3. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί με ρύθμιση σε πολλές μηνιαίες δόσεις έχει το δικαίωμα να επιλέξει νέα ρύθμιση, με λιγότερες μηνιαίες δόσεις, οπότε τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό με το ποσοστό που ορίζεται στη ρύθμιση της νέας επιλογής του.

    4. Ο οφειλέτης που έχει ζητήσει την καταβολή των οφειλών του με δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010, καταβάλει την πρώτη δόση αλλά μέσα στην προθεσμία της εφάπαξ εξόφλησης καταβάλει και όλες τις υπόλοιπες δόσεις δικαιούται απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Εάν η καταβολή του συνόλου της οφειλής πραγματοποιηθεί εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης δικαιούται και έκπτωση των πρόσθετων φόρων και τελών, όπως ορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1.

    5. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

    6. Σε οφειλέτες που δεν θα ενταχθούν σε ρύθμιση της παρ.1 του άρθρ.14 ν.3888/2010 μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν μεταγενέστερα, εφόσον καταβάλουν μαζί με την πρώτη δόση και όλες τις δόσεις της ρύθμισης της επιλογής τους, των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής, από 29.10.2010 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε για το εναπομείναν ποσό χορηγείται το ποσοστό έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της ρύθμισης όπως αυτή διαμορφώνεται με το άθροισμα των δόσεων.

    7. Οφειλέτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση της παρ.1 του ιδίου άρθρου και απολέσουν αυτήν λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ.3 του ίδιου άρθρου, δύνανται να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε νέα ρύθμιση της παρ.1 για το υπολειπόμενο ποσό κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

    8. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα χρέη τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 30.09.2010.

    Επίσης δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:

    α) όσα έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

    β) όσα τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

    γ) όσα τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση.

    9. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής επί των οποίων προσδιορίζονται οι απαλλαγές της παρ.1 του άρθρ.14 του ν.3888/2010, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης. Οι υπόλοιπες δόσεις μετά την απαλλαγή, επιβαρύνονται με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις.

    10. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ.26 του ν.1882/90, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβληθούν δόσεις της ρύθμισης ως ακολούθως:

    α) για ρυθμίσεις μέχρι 3 μηνιαίων δόσεων με την καταβολή μίας δόσης τουλάχιστον.

    β) για ρυθμίσεις από 4 έως 12 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μιας δόσης που

    έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, και συνολικά όχι λιγότερες των τριών δόσεων.

    γ) για ρυθμίσεις από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή δύο δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης ενημερότητας, και συνολικά όχι λιγότερες των τεσσάρων δόσεων.

    δ) για ρυθμίσεις από 25 έως 45 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή τριών δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, και συνολικά όχι λιγότερες των έξι δόσεων.

    Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 5-10-2010, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ