Ορίστηκαν οι διαδικασίες για το Μητρώο Αγροτών – απαραίτητο και για φωτοβολταϊκά

2010-11-08 15:47

  

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 8 Νοεμβρίου ορίζονται οι διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Όπως επισημαίνεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, το σχετικό πιστοποιητικό χρησιμοποιείται και ως δικαιολογητικό για τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη για την υποβολή αίτησης για επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό  249565 που υπεγράφη στις 21 Οκτωβρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1722/3.11.2010. Όπως αναφέρεται σε αυτή:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, μέσω εφαρμογής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www. opekepe.gr ), εισάγοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία. Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής αυτής και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010, εκδίδεται μη θεωρημένη βεβαίωση για την ιδιότητα του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι, ο προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος, μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου

8 του Ν. 3874/2010, πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 247016/5365/11−06−2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 245883/16−01−2006 και ισχύει. Ο προσδιορισμός του χρόνου απασχόλησης του αιτούντα σε αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Κεφ. 5 «Δείκτες εισοδήματος / ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας» της υπ’ αριθ. πρωτ. 1421/27.1.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καθορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες αιτούντων:

 • Οι αγρότες που έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση εκμετάλλευσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) έτους 2010, λαμβάνουν άμεσα την μη θεωρημένη βεβαίωση εισάγοντας μόνο τον ΑΦΜ τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή (Υπόδειγμα Α).
 • Οι αγρότες και τα νομικά πρόσωπα − κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2010, υποβάλλουν πρώτα την δήλωση αυτή και εν συνεχεία την ηλεκτρονική αίτηση (Υπόδειγμα Β).
 • Οι αλιείς, τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έως 100KW ή στη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις αλλά έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010, μπορούν, μέχρι την έναρξη υποβολής της Δήλωσης ΟΣΔΕ έτους 2011, να λαμβάνουν πιστοποιητικό εγγραφής μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς να υποβάλλουν προηγούμενα τη Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2010 (Υπόδειγμα Β).

Μετά την καταχώριση των προβλεπόμενων ανά περίπτωση πεδίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, πραγματοποιείται αυτόματα μηχανογραφικός έλεγχος των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010, παράγεται η σχετική ένδειξη για την κατάταξη του αιτούντα στους επαγγελματίες αγρότες (ΝΑΙ/ΟΧΙ), δίνεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου και εκτυπώνεται η μη θεωρημένη βεβαίωση.

Η μη θεωρημένη βεβαίωση με τα συνημμένα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται, μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 περί της «Νέας Αρχιτεκτονικής

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπο του με αίτηση, στην Υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου ευρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης του. Ο Προϊστάμενος της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Γεωργίας, μετά από τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, χορηγεί το πιστοποιητικό εγγραφής και την βεβαίωση που αφορά την επαγγελματική ιδιότητα των εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων. Τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως απαιτηθούν και θα καταγράφονται για τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παρ.3 από την ηλεκτρονική εφαρμογή, είναι:

 • Αντίγραφο Δήλωσης ΟΣΔΕ
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματα 2009) ή αντίγραφο Δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Ασφάλισης ή σχετική βεβαίωση από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3874/2010
 • Αντίγραφο της σχετικής άδειας για τους αλιείς
 • Αντίγραφο των αποφάσεων ένταξης σε προγράμματα/μέτρα του ΕΠΑΑ
 • Αντίγραφο της Έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία
 • Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)
 • Οποιοδήποτε παραστατικό/δικαιολογητικό έχει αναφερθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, το πιστοποιητικό της παρ. 1 χρησιμοποιείται και ως δικαιολογητικό για τον ορισμό του επαγγελματία

αγρότη για την υποβολή αίτησης για επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στο πλαίσιο του άρθρου 15 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 181 Α΄/04−06−2010) και καταργείται η υπ’ αριθ. 249448/ΦΕΚ 1049 Β΄/12−07−2010 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα υποδείγματα

Στην απόφαση περιλαμβάνονται επίσης και τα εξής υποδείγματα ηλεκτρονικών αιτήσεων:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΕΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Εισάγετε το ΑΦΜ:

Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που δήλωσα και τα δικαιολογητικά που προσκόμισα είναι αληθή και έγκυρα.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΕΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Έχετε υποβάλλει αίτηση στο ΟΣΔΕ μετά την 01.10.2010;

• ΝΑΙ

• ΟΧΙ

 

Ανήκετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αλιέας
 • Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (έως 100KW)
 • Αγροτουριστική Μονάδα (έως 10 δωμάτια)
 • Λοιπές Περιπτώσεις
 • Κανένα από τα παραπάνω

Συμπληρώστε όλα τα πεδία

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΕΕ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ:

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Α.Φ.Μ.:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 

Α. Έχετε δηλώσει ότι είστε αλιέας παρακαλώ συμπληρώστε:

Αρ. Μητρώου Αδείας:

Έτος έκδοσης:

Περίοδος Ισχύος:

 

Κατέχετε ή μισθώνετε αλιευτικό σκάφος με μήκος άνω των 6 μέτρων:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Έχετε προμηθευτεί καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους σας τουλάχιστον μια φορά τα τελευταία 3 έτη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης ΟΓΑ

Άλλος Ασφαλιστικός Φορέας

Χωρίς Ασφαλιστικός Φορέας

 

Γ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους

2010 (εισοδήματα 2009) ή αντίγραφο Δήλωσης φόρου

εισοδήματος (Ε1)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Εισόδημα αιτούντα/αιτούσας όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ

Ακίνητα €

Εεωργικές Επιχειρήσεις €

Ελευθέρια Επαγγέλματα €

Εμπορικές Επιχειρήσεις €

ΣΥΝΟΛΟ (Δηλωθέν εισόδημα) €

 

Εισοδήματα που δεν χαρακτηρίζονται αγροτικά ή εξωαγροτικά και προσμετρούνται στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα €

• Εμπορικές επιχειρήσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

• Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

• Αντίγραφο Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

• Δραστηριότητα (εμπορικής) επιχείρησης

1. Γενική

2. Δασοπονική

3. Αγροβιοτεχνία

4. Αγροτουρισμός (έως 10 δωμάτια)

5. Αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων,

σπογγαλιεία, οστρακαλιεία)

6. Υδατοκαλιέργεια

7. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (έως 100 KW)

8. Θηραματοπονία

9. Κανένα από τα παραπάνω

 

Αν έχει επιλεγεί το 1ή 2ή 3ή 4ή 5ή 6ή 7ή 8

Ποσό από εμπορικές επιχειρήσεις €

 

Είστε μόνιμος κάτοικος σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Δ. Αν ο/η αγρότης συμμετέχει σε Πρόγραμμα/Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, σε ποιο/ποιά:

 

Ε. Υπολογισμός Χρόνου Απασχόλησης στην Αγροτική

Εκμετάλλευση:

Φυτική Παραγωγή

Είδος Καλλιέργειας                Έκταση (σε εκτάρια)

 

Ζωική Παραγωγή

Είδος               Ποσότητα

 

Ζ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά (που συνοδεύουν την βεβαίωση):

Δηλώνω Υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που δήλωσα και τα δικαιολογητικά που προσκόμισα είναι αληθή και Έγκυρα.

 Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

Πηγή ΠΑΣΕΓΕΣ