Ανακοίνωση σχετικά με διασταυρώσεις που αφορούν στην επιχειρηματική αμοιβή που έλαβαν φυσικά πρόσωπα ως ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών και κοινωνίας κληρονομικού δικαίου

2010-08-18 15:45

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών διενήργησε (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3763/2009) διασταύρωση, που αφορά στην επιχειρηματική αμοιβή που έλαβαν φυσικά πρόσωπα ως ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών και κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικα μέλη.

Από τη διασταύρωση διαπιστώθηκε ότι πλήθος φορολογουμένων αν και έλαβαν επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία στην οποία συμμετείχαν, δεν δήλωσαν ή δήλωσαν μέρος της αμοιβής αυτής, στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δηλώθηκαν διαφορετικά ποσά από αυτά που έλαβαν από την εταιρία και για τα οποία ενώ έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση, συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2010 (υπολογισμός έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων 2010, κάλυψη τεκμηρίων, κ.τ.λ.).

Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις, στις οποίες φαίνεται η ανακρίβεια των δηλωθέντων ποσών:  

1.      Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1.1.2009 ως 31.12.2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 107.079,82 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε  ποσό 10.779,82 ευρώ.

Ο ίδιος φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε ποσό 85.663,86 ευρώ και για το οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δήλωσε ποσό 8.623,86 ευρώ.  

2.      Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1.1.2009 ως 31.12.2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 107.079,82 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε  ποσό 10.779,82 ευρώ ομοίως.

Ο ίδιος φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε ποσό 85.663,86 ευρώ και για το οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δήλωσε ποσό 25.923,14 ευρώ.  

3.      Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1.1.2009 ως 31.12.2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 60.726,29 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε  ποσό  6.076,29 ευρώ.

 

Αντίστοιχες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν στο οικονομικό έτος 2009 και οι οποίες φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα:

 

 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΟ 1.1.2008 ΩΣ 31.12.2008

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

338.686,32

0

338.686,32

117.921,71

0

117.921,71

152.189,87

15.218,98

136.970,89

152.189,87

15.218,98

136.970,89

130.449,74

Μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε.

130.449,74

106.307,84

Μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε.

106.307,84

78.803,97

7.880,39

70.923,58

60.014,16

6.004,16

54.010,00

45.558,13

4.558,13

41.000,00

22.661,53

2.266,52

20.395,01

22.259,82

2.259,82

20.000,00

12.400,00

124,00

12.276,00

10.033,39

1.033,39

9.000,00

9.520,14

952,01

8.568,13

6.981,43

698,14

6.283,29

6.152,47

615,00

5.537,47

4.575,00

457,50

4.117,50

3.660,32

360,32

3.300,00