Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, για τη λύση μισθωμάτων ακινήτων των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν καταργηθεί

2010-09-10 14:17

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ζητείται η λύση μισθώσεων ακινήτων, στα οποία στεγάζονταν δημόσιες υπηρεσίες που έχουν καταργηθεί. Στο πλαίσιο της ορθολογικοποίησης και της μέγιστης αποδοτικότητας των δαπανών του Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών βάζει τέλος στη σπατάλη του δημοσίου χρήματος και ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, υποβάλλοντας προς τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες αίτημα για τη λύση των μισθώσεων των ακινήτων, στα οποία στεγάζονταν Υπηρεσίες τους που έχουν καταργηθεί και δεν λειτουργούν.  

Κατόπιν θα ακολουθήσει η άμεση απόδοση του ακινήτου στους ιδιοκτήτες, ώστε να πάψει η καταβολή μισθωμάτων. Αυτό θα εφαρμοστεί σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις που έχει καταργηθεί η στεγαζόμενη Υπηρεσία, χωρίς να αναλωθεί χρόνος για την εξακρίβωση της πιθανής καταλληλότητας του ακινήτου για τη στέγαση άλλης Υπηρεσίας που βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ακινήτου. Σε περιπτώσεις που έχει λυθεί η μίσθωση, αλλά καθυστερεί η απόδοση των ακινήτων λόγω μη έγκαιρης εκκένωσης του κτιρίου από τον εξοπλισμό της υπηρεσίας, ο χώρος θα πρέπει να εκκενωθεί άμεσα και το ακίνητο να αποδοθεί στους ιδιοκτήτες για να πάψει η καταβολή μισθώματος.

Η διαδικασία είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία, που προβλέπει την πρόωρη λύση της μίσθωσης αζημίως για το Δημόσιο, εφόσον καταργηθεί η στεγασμένη Υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη Υπηρεσία.