Ασχημη χρονιά το 2008 για τις εταιρείες διαχείρισης Α/Κ

2009-07-13 15:25

Το 2008 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη χρήση των τελευταίων ετών για τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), καθώς η συρρίκνωση του ενεργητικού και οι ρευστοποιήσεις μεριδίων περιόρισαν σημαντικά τόσο το τζίρο αλλά πολύ περισσότερο τα αποτελέσματά τους.

Αν και συνολικά ο κλάδος εξακολουθεί να σημειώνει θετικό αποτέλεσμα, εν τούτοις το αποτέλεσμα αυτό είναι έντονα συρρικνωμένο σε σχέση με τη χρήση που είχε προηγηθεί, δηλαδή το 2007.

Κυρίαρχες δυνάμεις, λόγω του υψηλού ενεργητικού τους, έχουν ανακηρυχθεί, τα τελευταία χρόνια, οι Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ και EFG ΑΕΔΑΚ, οι οποίες κατέχουν περισσότερο από το 70% του συνολικού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων και στηρίζονται, κυρίως, στο ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης που τους προσφέρουν οι μεγάλες μητρικές τους τράπεζες.

Γενικότερα, στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων ανταγωνίζονται σήμερα 22 εταιρείες, οι περισσότερες εκ των οποίων, είναι θυγατρικές τραπεζών και οι οποίες διακινούν στην ελληνική αγορά αρκετές εκατοντάδες αμοιβαίων, το 70% των οποίων είναι ελληνικά.

Τα στοιχεία της ICAP

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ICAP, ο κλάδος, το 2008, εμφάνισε μια εντελώς διαφορετική εικόνα έναντι του 2007, μια χρονιά όπου είχε αναδειχθεί σε μια ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το σύνολο σχεδόν των ΑΕΔΑΚ σημείωσε μεγάλη μείωση τζίρου και ακόμη μεγαλύτερη μείωση κερδών, εξαιτίας της υποχώρησης του συνολικά διαχειριζόμενου ενεργητικού των 352 αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο μειώθηκε στα 10,4 δισ. ευρώ, έναντι 24,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2007.

Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ΑΕΔΑΚ, ο οποίος αφορά κυρίως στις αγοραπωλησίες και τις προμήθειες από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, το 2008 διαμορφώθηκε στα 229 εκατ. ευρώ, έναντι 310 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας μείωση της τάξης -26,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ πέτυχε κάποια ουσιαστική αύξηση τζίρου, η οποία ήταν της τάξης του 11%, με αποτέλεσμα να παίρνει μερίδιο στο συνολικό τζίρο της αγοράς της τάξης του 33%.

Εντονότερη ήταν η επίδραση της κρίσης στα προ φόρων κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης στα 17,9 εκατ. ευρώ, έναντι 60 εκατ. ευρώ το 2007, ήτοι υποχώρηση 70,1%.

Μάλιστα, 9 από τις 22 εταιρείες παρουσίασαν ζημιές, ενώ, με εξαίρεση την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ, Allianz ΑΕΔΑΚ και την ΑΕΔΑΚ των Ασφαλιστικών Οργανισμών, όλες οι υπόλοιπες σημείωσαν μείωση κερδών.

Αξίζει εδώ να γίνει και πάλι αναφορά στην Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, η οποία παρουσίασε, το 2008, μείωση του κόστους κατά 90% περίπου, όμως η δημιουργία αντίστοιχα αυξημένων μη λειτουργικών δαπανών δεν επέτρεψε και τη διαμόρφωση αυξημένων καθαρών κερδών.

Το α' τρίμηνο του 2009

Η κατάσταση στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων επιδεινώθηκε έντονα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, γεγονός το οποίο, αρχικά, προοιωνιζόταν μια ακόμη άσχημη χρήση.

Ευτυχώς, στο β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εκροές σταμάτησαν, το επενδυτικό ενδιαφέρον επέστρεψε και το ενεργητικό άρχισε και πάλι να σημειώνει αύξηση.

Βέβαια, από τα 350 και πλέον αμοιβαία του 2008, τουλάχιστον εβδομήντα έχουν παύσει να υπάρχουν, λόγω κυρίως συγχωνεύσεων κατηγοριών ή λόγω πλήρους ρευστοποίησης.

Το συλλογικά όργανα του κλάδου, προσπαθώντας να τονώσουν τη δραστηριότητα των ΑΕΔΑΚ, στρέφονται πλέον στην ανάληψη της διαχείρισης των υψηλών κεφαλαίων που έχουν στα ταμεία τους οι ασφαλιστικοί φορείς.

Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουν χώρα πολλές ενημερώσεις των ιθυνόντων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, προτάσσοντας τα επιτυχημένα παραδείγματα των ξένων χωρών.

Το «ξεκλείδωμα» των 30 (ίσως και περισσότερων) δισ. ευρώ, που διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, θα δώσει σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και τα κέρδη των ΑΕΔΑΚ.

Χαρακτηριστικά του κλάδου

Ο κλάδος της Διαχείρισης Κεφαλαίων παρουσίασε ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των λόγων που συνέβαλαν σε αυτή την ανάπτυξη, είναι η αναζήτηση νέων μορφών επενδύσεων, πέραν των παραδοσιακών τραπεζικών καταθέσεων, η άρση των περιορισμών στις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων, που οδήγησαν, όχι μόνο στη διεθνοποίηση των αγορών αυτών, αλλά και στη μεγάλη ανάπτυξή τους, καθώς και η μεγάλη αύξηση του Παγκόσμιου ΑΕΠ, κατά την τελευταία 20ετία, που οδήγησε στη βελτίωση των εισοδημάτων και, στη συνέχεια, στην πρωτοφανή συσσώρευση πλούτου.

Η Διαχείριση Κεφαλαίων απευθύνεται σε όλους τους επενδυτές, παρουσιάζοντας όμως διαφορές ως προς τις τοποθετήσεις που επιδιώκει ο κάθε επενδυτής.

Επίσης, διάκριση γίνεται μεταξύ των εποπτευόμενων μορφών διαχείρισης, όπου υπάρχει ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχή παρακολούθηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και των μη εποπτευόμενων, όπου είτε δεν υφίσταται εποπτεία, είτε οι κανόνες είναι πολύ πιο χαλαροί και ευέλικτοι.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι Συλλογικές Επενδύσεις Ανοικτού Τύπου (κυρίως τα Αμοιβαία Κεφάλαια), οι Συλλογικές Επενδύσεις Κλειστού Τύπου (όπως οι εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου), ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα Hedge Funds, τα Private Equity Funds κ.λπ.).

πηγή η ναυτεμπορική