Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181).

2009-09-28 13:44

ΤΕΥΧΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009

  

Αριθμ. οικ. 125494

 

Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την  εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ .  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄137).

2) Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α΄181).

3) Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄).

4) Τις διατάξεις του π.δ. υπ’ αριθμ. 116/2004 (ΦΕΚ Α΄81).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ  Α΄247).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ  Α΄90).

7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το  ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί και η οποία  θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23/200 και ΚΑΕ 5195, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται:

 

1. Η παροχή οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση ελαφρών φορτηγών και την αντικατάσταση αυτών,  εφόσον το φορτηγό αυτοκίνητο έχει κυβισμό σύμφωνα  με τα αναφερόμενα κυβικά του Πίνακα 5 της Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της  Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» και ωφέλιμο φορτίο μέχρι  1.500 Kg.

2. Οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση και αντικατάσταση βαρέων οχημάτων (φορτηγών) αφορούν τα  αυτοκίνητα τα οποία έχουν μικτό βάρος σύμφωνα με τα  αναγραφόμενα στον Πίνακα 6 της Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου.

 

Άρθρο 2

Διαδικασία Απόσυρσης

 

Προκειμένου ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος να κάνει χρήση του κινήτρου για την απόσυρση των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας που κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις Β, Γ και Δ σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181/2009) και να λάβει την προβλεπόμενη επιδότηση, θα πρέπει το αποσυρόμενο όχημα να έχει ταξινομηθεί εντός της χώρας πριν από την 1.6.2009 και να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

 

1. Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά μέχρι 3.5 τόνους μικτό φορτίο, η διαδικασία της απόσυρσης – επεξεργασίας γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Αναλυτικά η διαδικασία απόσυρσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 

i) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος ΟΤΚΖ και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

 

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:

 

. να οδηγείται προς παράδοση αυτοδύναμα

 

. να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη

 

. να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος

 

ii) Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο και χορηγείται από το σύστημα ή μέσω του σημείου συλλογής στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, μέσα σε 8 ημέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής του ΟΤΚΖ.

 

iii) Μέσα στην ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης OTKZ σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του οχήματος.

 

iv) Η ως άνω υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη του πιστοποιητικού καταστροφής και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή σε εκ. πρόσωπο του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, την μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εις διπλούν υπογεγραμμένη από την υπηρεσία αυτή.

 

v) Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής στην οποία αναγράφεται επιπλέον ότι η οριστική δια. γραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή οικονομικού κινήτρου απόσυρσης στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

vi) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 πιστοποιητικό καταστροφής περιλαμβάνει επιπλέον πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται αν πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις για τα αποσυρόμενα οχήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1. i. του παρόντος άρθρου και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πιστοποιητικού καταστροφής.

 

2. Για τα φορτηγά που είναι μεγαλύτερα από 3.5 τόνους μικτό φορτίο, η διαδικασία απόσυρσης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

i) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ΟΤΚΖ μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος ΟΤΚΖ, το οποίο έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

 

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:

 

. να οδηγείται προς παράδοση αυτοδύναμα

 

. να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη

 

. να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος

 

ii) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού, καταθέτει σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη βεβαίωση παραλαβής, μαζί με κομμένο αριθμό πλαισίου και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου να γίνει η διαγραφή του οχήματος. Η ως άνω υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει την μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εις διπλούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη της βεβαίωσης παραλαβής το οποίο και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού.

 

iii) Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής  στην οποία αναγράφεται επιπλέον ότι η οριστική διαγραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,  αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή οικονομικού κινήτρου απόσυρσης στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή για την αναγραφή της παραπάνω παρατήρησης, οι αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. υποχρεούνται να συμπληρώνουν την παραπάνω παρατήρηση χειρόγραφα επί της  μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής.

 

iv) Στη βεβαίωση παραλαβής θα γίνεται σαφής αναφορά ότι πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις για τα αποσυρόμενα οχήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 i. του παρόντος άρθρου.

 

v) Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή της οριστικής διαγραφής των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων,  αντί της μηχανογραφημένης πράξης της οριστικής διαγραφής θα εκδίδεται μη μηχανογραφημένη πράξη και θα τοποθετείται στον οικείο φάκελο του φορτηγού αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή οι κρατικές πινακίδες  κυκλοφορίας δεν κατατίθενται.

 

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

 

Των οικονομικών κινήτρων των προβλεπομένων στο  άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  εξαιρούνται:

 

i) Οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί από ατύχημα,  πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

 

ii) Οχήματα που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις  επεξεργασίας/ σημεία συλλογής τα οποία δεν πληρούν  τις απαιτήσεις των παρ. 1.i και 2.i του άρθρου 2 της  παρούσας.

 

iii) Οχήματα για τα οποία oι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι  έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, εκτός εάν άρουν  την ακινησία από την αρμόδια υπηρεσία, καταβάλλουν  τα οφειλόμενα τέλη και ανακτήσουν την άδεια και τις  πινακίδες κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή  οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος

 

 

1. Η παροχή οικονομικού κινήτρου με την αγορά καινουργούς ή μεταχειρισμένου EURO 4 ή EURO 5 οχήματος πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία απόσυρσης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα  και οχήματα μέχρι 3.5 τόνους μικτό βάρος ή της παρ. 2  του άρθρου 2 της παρούσας για τα οχήματα που είναι  μεγαλύτερα από 3.5 τόνους.

2. Η παροχή οικονομικού κινήτρου με την αγορά οχήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου,  πραγματοποιείται εφόσον το όχημα που αποσύρεται  αντικαθίσταται με όχημα το οποίο περιλαμβάνεται στον  ίδιο πίνακα 4,5 ή 6 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ανεξαρτήτως κυβισμού ή βάρους).

3. Η αγορά του νέου οχήματος αποδεικνύεται από  την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον στην  εν λόγω άδεια αναγράφεται η ένδειξη «από απόσυρση  του…. Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.».

 

Άρθρο 5

Τρόπος καταβολής οικονομικών κινήτρων

 

 

1. Για το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης ορίζεται  ως τίτλος πληρωμής η πράξη οριστικής διαγραφής (μηχανογραφημένη ή μη).

2. Για το κίνητρο της αγοράς αυτοκινήτου εκδίδεται  τίτλος πληρωμής από την αρχή που εξέδωσε την άδεια  κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός  του αποσυρθέντος αυτοκινήτου, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής.


 

3. Με βάση τους ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους  πληρωμής, στους οποίους θα αναγράφονται από την  εκδούσα αρχή η ένδειξη τίτλος πληρωμής, το προς  πληρωμή ποσό, καταβάλλονται τα ποσά των κινήτρων  κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας  εισοδήματος ή τη Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας, που  διαθέτουν τμήμα εξόδων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 περίπτωση (στ) του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και καταλογίζονται στον Ειδικό Φορέα 23/200 και κωδικό  αριθμό εξόδου 5195 «Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης  οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

4. Κατά την πληρωμή του ποσού σύμφωνα με τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α 90).

 

Άρθρο 6

Διάρκεια

 

Οι διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης έχουν ισχύ έως την 31.12.2012.

 

Η παροχή του κινήτρου απόσυρσης πραγματοποιείται  εφόσον το αυτοκίνητο έχει αποσυρθεί από την ισχύ της παρούσας και εντεύθεν.

 

To οικονομικό κίνητρο για την αγορά οχήματος, πραγματοποιείται από την ισχύ της παρούσας και καθ’ όλη  τη διάρκεια της ως άνω χρονικής περιόδου.

 

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της απόσυρσης  νοείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταστροφής ή στην βεβαίωση παραλαβής στην  περίπτωση απόσυρσης βαρέων οχημάτων.

 

Άρθρο 7

Παραρτήματα

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας ΚΥΑ, τα ακόλουθα παραρτήματα:

Παράρτημα I: Πιστοποιητικό Καταστροφής

Παράρτημα II: Δήλωση κατάστασης οχήματος

Παράρτημα III: Βεβαίωση παραλαβής

Άρθρο 8

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009