ΚΥΑ 1.3120 οικ.3.630 09.03.2011 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την «Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ Α/3.8.2010) / συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

2011-03-24 13:41

ΚΥΑ 1.3120 οικ.3.630 09.03.2011 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την «Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ Α/3.8.2010) / συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006).