Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση σε διαβούλευση του προσχεδίου νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

2011-01-26 14:01

  

Αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minfin/?p=744, μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα, μέχρι και την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011.

Η κυβέρνηση συνεχίζει το διάλογο με τους πολίτες με στόχο την δημιουργία του πλαισίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με το προσχέδιο νόμου που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στην φορολογική μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε το 2010, όταν μπήκαν τα θεμέλια για ένα σύγχρονο πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Το 2011 είναι το έτος της πλήρους υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου και της αναδιοργάνωσης του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, ενώ τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το σχέδιο νόμου προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη θεσμών που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, με βασικούς άξονες την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, την διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών, την βελτίωση του πλαισίου φορολόγησης και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την αναδιάρθρωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου και κατά συνέπεια στη θωράκιση του συστήματος με όσα νομικά εργαλεία απαιτούνται για την αποτελεσματική διενέργεια και έκβαση των φορολογικών ελέγχων, αλλά και τη συνολική λειτουργία του συστήματος. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αυστηρό, δίκαιο και αξιόπιστο φορολογικό σύστημα. Ένα σύστημα φορολόγησης που θα επιβραβεύει και θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση, ενώ θα προστατεύει τον συνεπή φορολογούμενο και το δημόσιο συμφέρον αποτρέποντας την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την πρώτη διαβούλευση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους και στο δεύτερο σκέλος των αλλαγών του φορολογικού συστήματος, μέσα από τις συμμετοχή και τις προτάσεις του. Για να διαμορφωθεί ένα νέο δίκαιο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα αποδοτικό φορολογικό σύστημα που έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία μας.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών