ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39/25.6.2009 Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ

2009-07-01 16:30

Αθήνα 25/6/2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ»
ΣΧΕΤ. : Γενικό Έγγραφο Ε57/42/01-08-2008

Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58/03-04-2008) ο κλάδος ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) , που ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 394/1936, εντάχθηκε από 1/8/2008 στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του παραπάνω νόμου , προβλέφθηκε η σύσταση ενός νέου φορέα Πρόνοιας με την επωνυμία Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ( ΤΑΠΙΤ), στο οποίοι εντάχθηκαν φορείς και κλάδοι πρόνοιας, μεταξύ αυτών και ο κλάδος προνοίας του τ. ΤΑΞΥ ως τομέας Πρόνοιας ξενοδοχοϋπαλλήλων, στο οποίο μεταβιβάζεται η περιουσία του, σαν καθολικός διάδοχος

Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αλλά και εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ, μισθολογικών περιόδων μέχρι 31/07/2008, σχετικά με θέματα που αφορούν χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Αν η επιχείρηση οφείλει στο τ. ΤΑΞΥ, έχει ρυθμίσει την οφειλή της στο ΤΑΠΙΤ και είναι ενήμερη με αυτή, εφόσον δεν έχει οφειλή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος, χωρίς να αναγράφεται ποσό ή ποσοστό παρακράτησης.

β) Αν η επιχείρηση οφείλει στο τ. ΤΑΞΥ χωρίς να έχει ρυθμιστεί η οφειλή στο ΤΑΠΙΤ και δεν υπάρχει παράλληλα οφειλή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, δεν χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας .
Προκειμένου να χορηγηθεί απαιτείται αίτηση ρύθμισης των οφειλών του τ. ΤΑΞΥ στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθμισης στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ , τότε χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος

γ) Αν η επιχείρηση καταθέσει αίτηση ρύθμισης, της οφειλής του τ. ΤΑΞΥ, στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ ενώ υπάρχει οφειλή στο Ίδρυμα για την οποία έχει υποβληθεί αίτησης ρύθμισης, τότε θα ρυθμίζεται (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) μόνο αυτή και θα παραμένει σε εκκρεμότητα η οφειλή του τ. ΤΑΞΥ.
Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος κατά τα γνωστά (λαμβάνοντας υπΆ όψη τους όρους της απόφασης ρύθμισης).

δ) Αν ο εργοδότης έχει ρυθμισμένες οφειλές στο ΤΑΠΙΤ και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κατΆ αναλογία με την περίπτωση (α) του παρόντος εγγράφου (θα εξετάζεται αν είναι ενήμερος ή όχι με την ρύθμιση των οφειλών του τ. ΤΑΞΥ).

ε) Αν η επιχείρηση έχει οφειλές στο τ. ΤΑΞΥ αλλά και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς να έχουν ρυθμιστεί και ζητήσει βεβαίωση οφειλής τότε στο χορηγούμενο αποδεικτικό θα αναγράφονται μόνο οι οφειλές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Τα παραπάνω ισχύουν μεχρι την έκδοση της σχετικής Υ.Α. με την οποία θα δοθούν οδηγίες και διευκρινήσεις.
Συν/να : πίνακας διανομής
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ